Vietnamese Human Resource Manager

planning
Add a Review
0 Downloads (This Week)
Last Update:

Description

Chương trình Quản trị Nhân sự Vietnamese Human Resource Manager, dựa trên OrangeHRM, là phiên bản Việt hoá của OrangeHRM, có bổ sung thêm các thông tin hồ sơ như Đảng/Đoàn, cơ chế lương hành chính kiểu ngạc

Vietnamese Human Resource Manager Web Site

KEEP ME UPDATED

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Vietnamese Human Resource Manager!

Additional Project Details

Languages

Vietnamese

Intended Audience

Advanced End Users

User Interface

Web-based

Registered

2008-03-02
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.