[sshmenu] open tab on existing gnome-terminal window


Thread view