Sergey Podobry - 2011-03-25

Fixed StrFunc verbosity