Satoshi Konno - 2004-03-16
  • assigned_to: nobody --> skonno