unix.mak patch for producing universal binaries in Darwin