VNDorm Icon

VNDorm

WPF, M-V-VM

5.0 Stars (1)
1 Download (This Week)
Last Update:
Download NCKH.zip
Browse All Files

Description

These applications support the management of hostels.
Incomplete application functions to practical use, but it is the exemplary model for using M-V-VM pattern, WPF
Hope you can continue developing it.

Đây là ứng dụng trình hỗ quản lý ký túc xá.
Ứng dụng chưa hoàn thiện các chức năng để có thể sử dụng thực tế, nhưng nó là mô hình mẫu mực cho việc sử dụng mô hình M-V-VM, WPF
Mong các bạn có thể tiếp tục phát triển nó.

VNDorm Web Site

Categories

KEEP ME UPDATED

User Ratings

★★★★★
★★★★
★★★
★★
1
0
0
0
0
ease 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
features 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
design 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
support 1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5 0 / 5
Write a Review

User Reviews

  • tfileme
    1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

    Nice work ! Great project.

    Posted 05/20/2013
Read more reviews

Additional Project Details

Registered

2013-04-05
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.