ERP ñèñòåìà öåëÿùà ïîêðèâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðêèÿ áèçíåñ ïî îòíîøåíèå íà îáëàñòèòå ÒÐÇ/ËÑ, ïëàñìåíò, ñ÷åòîâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî.

Project Activity

See All Activity >

Categories

Enterprise, Financial

Follow Imakante ERP

Imakante ERP Web Site

Other Useful Business Software

Open source. Easy to use. Proven. Complete. Icon
Open source. Easy to use. Proven. Complete. Icon

End to end big data that enables you to spend less time formatting data and more time analyzing it.

Discover HPCC Systems - the truly open source big data solution that allows you to quickly process, analyze and understand large data sets, even data stored in massive, mixed-schema data lakes. Designed by data scientists, HPCC systems is a complete integrated solution from data ingestion and data processing to data delivery. The free online introductory courses and a robust developer community allow you to get started quickly.

Rate This Project

Login To Rate This Project

User Reviews

Be the first to post a review of Imakante ERP!

Additional Project Details

Languages

English, Bulgarian, Russian

Intended Audience

Financial and Insurance Industry, Customer Service, Manufacturing

User Interface

Win32 (MS Windows), KDE

Programming Language

PHP, JavaScript, Java

Registered

2005-06-01