Imakante ERP Icon

Imakante ERP

prealpha
Add a Review
0 Downloads (This Week)
Last Update:
Download PropViewer.jar
Browse All Files
Windows Mac Linux

Description

ERP ñèñòåìà öåëÿùà ïîêðèâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðêèÿ áèçíåñ ïî îòíîøåíèå íà îáëàñòèòå ÒÐÇ/ËÑ, ïëàñìåíò, ñ÷åòîâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî.

Imakante ERP Web Site

KEEP ME UPDATED

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Imakante ERP!

Additional Project Details

Languages

English, Bulgarian, Russian

Intended Audience

Financial and Insurance Industry, Customer Service, Manufacturing

User Interface

Win32 (MS Windows), KDE

Programming Language

PHP, JavaScript, Java

Registered

2005-06-01

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks