Looking for the latest version? Download hy_AM-v0.60.tar.bz2 (243.8 kB)
Home
Name Modified Size Downloads / Week Status
Totals: 6 Items   3.5 MB 12
hy_AM-v0.60.tar.bz2 2016-05-24 243.8 kB 11 weekly downloads
ArmRus_1.26.tar.bz2 2014-12-14 1.4 MB 66 weekly downloads
hy_AM-v0.54.tar.bz2 2014-11-01 237.6 kB 11 weekly downloads
hy_AM-v0.53.tar.bz2 2012-12-07 237.5 kB 22 weekly downloads
readme.txt 2012-08-23 1.0 kB 11 weekly downloads
ArmRus_1.25.tar.bz2 2011-11-05 1.4 MB 11 weekly downloads
Համառոտագրությունների ցանկ / Список сокращений https://sourceforge.net/p/arm2rus-dict/wiki/Abbreviations/ Տեղ գտած անճշտություններն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել miqo@users.sourceforge.net հասցեով։ Исправления и предложения присылайте на miqo@users.sourceforge.net. Տպագրված բառարանի ստեղծողները՝ ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է ՀՐ. ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ Հրատ. խմբագիր՝ Ա. Ս. Կարապետյան, Գեղ. խմբագիր՝ Հ. Ն. Գործակալյան, Տեխ. խմբագիրներ՝ Ռ. Խ. Գեորգյան, Ս. Ի. Նունյան Սրբագրիչներ Ա. Ա. Ավանեսյան, Ա. Լ. Սահակյան, Ս. Գ. Պիրոևա, Լ. Ս. Ազատյան Հանձնված է շարվածքի 12. 10. 81 թ.։ Ստորագրված է տպագրության 12. 12. 84 թ.։
Source: readme.txt, updated 2012-08-23

Thanks for helping keep SourceForge clean.

Screenshot instructions:
Windows
Mac
Red Hat Linux   Ubuntu

Click URL instructions:
Right-click on ad, choose "Copy Link", then paste here →
(This may not be possible with some types of ads)

More information about our ad policies
X

Briefly describe the problem (required):

Upload screenshot of ad (required):
Select a file, or drag & drop file here.

Please provide the ad click URL, if possible:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks