Diff of /skin.back-row/language/Vietnamese/strings.po [8e7ad9] .. [fe8101]  Maximize  Restore

  Switch to side-by-side view

--- a/skin.back-row/language/Vietnamese/strings.po
+++ b/skin.back-row/language/Vietnamese/strings.po
@@ -16,22 +16,146 @@
 "Language: vi\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
+msgctxt "#20410"
+msgid "Trailer"
+msgstr "Giới thiệu"
+
+msgctxt "#31001"
+msgid "Programs Control Visibility"
+msgstr "Hiển thị điều khiển Chương trình"
+
+msgctxt "#31003"
+msgid "TV Shows Control Visibility"
+msgstr "Hiển thị điều khiển Chương trình TV"
+
+msgctxt "#31004"
+msgid "System Control Visibility"
+msgstr "Hiển thị điều khiển Hệ thống"
+
+msgctxt "#31006"
+msgid "File Manager Control Visibility"
+msgstr "Hiển thị điều khiển Quản lý tập tin"
+
+msgctxt "#31007"
+msgid "Weather Control Visibility"
+msgstr "Hiển thị điều khiển Thời tiết"
+
+msgctxt "#31010"
+msgid "Use A Single Home Wallpaper"
+msgstr "Sử dụng một hình nền cho Trang chủ"
+
+msgctxt "#31011"
+msgid "Use Wallpaper Darkening Effect"
+msgstr "Sử dụng hiệu ứng hình nền thẫm màu"
+
 msgctxt "#31012"
 msgid "View Options"
-msgstr "Xem ???"
+msgstr "Xem các Tùy chọn"
+
+msgctxt "#31013"
+msgid "Enable Music Now Playing Screen"
+msgstr "Bật màn hình đang phát nhạc"
+
+msgctxt "#31019"
+msgid "Enable Time & Date"
+msgstr "Bật Thời gian & Ngày tháng"
+
+msgctxt "#31020"
+msgid "Reset Skin"
+msgstr "Cài đặt lại giao diện"
 
 msgctxt "#31022"
 msgid "Channel Options"
 msgstr "Thiết lập kênh"
 
+msgctxt "#31028"
+msgid "Skin Settings"
+msgstr "Cài đặt giao diện"
+
+msgctxt "#31035"
+msgid "Movie - Library"
+msgstr "Thư viện Phim"
+
+msgctxt "#31036"
+msgid "TV - Library"
+msgstr "Thư viện TV"
+
+msgctxt "#31038"
+msgid "playing"
+msgstr "đang phát"
+
+msgctxt "#31039"
+msgid "paused"
+msgstr "tạm dừng"
+
+msgctxt "#31040"
+msgid "rewind 2x"
+msgstr "tua lùi 2x"
+
+msgctxt "#31041"
+msgid "forward 2x"
+msgstr "tua tới 2x"
+
+msgctxt "#31042"
+msgid "rewind 4x"
+msgstr "tua lùi 4x"
+
+msgctxt "#31043"
+msgid "forward 4x"
+msgstr "tua tới 4x"
+
+msgctxt "#31044"
+msgid "rewind 8x"
+msgstr "tua lùi 8x"
+
+msgctxt "#31046"
+msgid "rewind 16x"
+msgstr "tua lùi 16x"
+
+msgctxt "#31048"
+msgid "rewind 32x"
+msgstr "tua lùi 32x"
+
+msgctxt "#31049"
+msgid "forward 32x"
+msgstr "tua tới 32x"
+
+msgctxt "#31054"
+msgid "Wallpaper"
+msgstr "Hình nền"
+
+msgctxt "#31109"
+msgid "New Music"
+msgstr "Âm nhạc mới"
+
+msgctxt "#31116"
+msgid "Show Weather Forecast"
+msgstr "Hiển thị dự báo thời tiết"
+
 msgctxt "#31117"
 msgid "General"
 msgstr "Tổng Quan"
 
+msgctxt "#31132"
+msgid "Titles"
+msgstr "Các tựa đề"
+
 msgctxt "#31133"
 msgid "Recently Added"
 msgstr "Mới Bỏ Vào"
 
+msgctxt "#31134"
+msgid "MUTE"
+msgstr "IM LẶNG"
+
+msgctxt "#31140"
+msgid "Icon:"
+msgstr "Biểu tượng:"
+
+msgctxt "#31141"
+msgid "Wallpaper:"
+msgstr "Hình nền:"
+
 msgctxt "#31143"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Đường tắt"
@@ -40,18 +164,114 @@
 msgid "None"
 msgstr "Không"
 
+msgctxt "#31152"
+msgid "Page 1"
+msgstr "Trang 1"
+
+msgctxt "#31153"
+msgid "Page 2"
+msgstr "Trang 2"
+
+msgctxt "#31154"
+msgid "Page 3"
+msgstr "Trang 3"
+
+msgctxt "#31155"
+msgid "Page 4"
+msgstr "Trang 4"
+
+msgctxt "#31158"
+msgid "Disable Movie Countdown"
+msgstr "Không đếm ngược phim"
+
 msgctxt "#31160"
 msgid "Page"
 msgstr "Trang"
 
+msgctxt "#31161"
+msgid "Configure Your XBMC Add-Ons"
+msgstr "Cấu hình tiện ích XBMC"
+
 msgctxt "#31167"
 msgid "Items"
 msgstr "Các mục"
 
+msgctxt "#31173"
+msgid "Source :"
+msgstr "Nguồn:"
+
+msgctxt "#31180"
+msgid "Random Movies"
+msgstr "Các phim ngẫu nhiên"
+
+msgctxt "#31182"
+msgid "Random Music"
+msgstr "Các bản nhạc ngẫu nhiên"
+
+msgctxt "#31185"
+msgid "Display Recently Added Movies"
+msgstr "Hiển thị các phim mới thêm vào"
+
+msgctxt "#31187"
+msgid "Display Recently Added Music"
+msgstr "Hiển thị các bản nhạc mới thêm vào"
+
+msgctxt "#31196"
+msgid "Set Music Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Âm nhạc"
+
+msgctxt "#31197"
+msgid "Set Pictures Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Hình ảnh"
+
+msgctxt "#31198"
+msgid "Set Programs Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Chương trình"
+
+msgctxt "#31199"
+msgid "Set Filemanager Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Quản lý tập tin"
+
+msgctxt "#31200"
+msgid "Set Weather Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Thời tiết"
+
+msgctxt "#31201"
+msgid "Set System Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Hệ thống"
+
+msgctxt "#31202"
+msgid "Set Disc Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng Đĩa"
+
+msgctxt "#31209"
+msgid "RETURN"
+msgstr "TRỞ LẠI"
+
+msgctxt "#31210"
+msgid "HOME"
+msgstr "TRANG CHỦ"
+
+msgctxt "#31211"
+msgid "REFRESH"
+msgstr "CẬP NHẬT"
+
+msgctxt "#31231"
+msgid "Current Time"
+msgstr "Thời gian hiện tại:"
+
+msgctxt "#31232"
+msgid "Finish Time"
+msgstr "Thời gian kết thúc"
+
 msgctxt "#31243"
 msgid "Working..."
 msgstr "Dang /làm..."
 
+msgctxt "#31250"
+msgid "Page 5"
+msgstr "Trang 5"
+
 msgctxt "#31274"
 msgid "Live TV"
 msgstr "TV trực tuyến"