[fe8101]: / skin.back-row / language / Vietnamese / strings.po  Maximize  Restore  History

Download this file

294 lines (224 with data), 5.6 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
# XBMC Media Center language file
# Addon Name: Back Row
# Addon id: skin.back-row
# Addon Provider: Sharpe and DJDafreund
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XBMC Skins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: alanwww1@xbmc.org\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: XBMC Translation Team\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/xbmc-skins/language/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
msgctxt "#20410"
msgid "Trailer"
msgstr "Giới thiệu"
msgctxt "#31001"
msgid "Programs Control Visibility"
msgstr "Hiển thị điều khiển Chương trình"
msgctxt "#31003"
msgid "TV Shows Control Visibility"
msgstr "Hiển thị điều khiển Chương trình TV"
msgctxt "#31004"
msgid "System Control Visibility"
msgstr "Hiển thị điều khiển Hệ thống"
msgctxt "#31006"
msgid "File Manager Control Visibility"
msgstr "Hiển thị điều khiển Quản lý tập tin"
msgctxt "#31007"
msgid "Weather Control Visibility"
msgstr "Hiển thị điều khiển Thời tiết"
msgctxt "#31010"
msgid "Use A Single Home Wallpaper"
msgstr "Sử dụng một hình nền cho Trang chủ"
msgctxt "#31011"
msgid "Use Wallpaper Darkening Effect"
msgstr "Sử dụng hiệu ứng hình nền thẫm màu"
msgctxt "#31012"
msgid "View Options"
msgstr "Xem các Tùy chọn"
msgctxt "#31013"
msgid "Enable Music Now Playing Screen"
msgstr "Bật màn hình đang phát nhạc"
msgctxt "#31019"
msgid "Enable Time & Date"
msgstr "Bật Thời gian & Ngày tháng"
msgctxt "#31020"
msgid "Reset Skin"
msgstr "Cài đặt lại giao diện"
msgctxt "#31022"
msgid "Channel Options"
msgstr "Thiết lập kênh"
msgctxt "#31028"
msgid "Skin Settings"
msgstr "Cài đặt giao diện"
msgctxt "#31035"
msgid "Movie - Library"
msgstr "Thư viện Phim"
msgctxt "#31036"
msgid "TV - Library"
msgstr "Thư viện TV"
msgctxt "#31038"
msgid "playing"
msgstr "đang phát"
msgctxt "#31039"
msgid "paused"
msgstr "tạm dừng"
msgctxt "#31040"
msgid "rewind 2x"
msgstr "tua lùi 2x"
msgctxt "#31041"
msgid "forward 2x"
msgstr "tua tới 2x"
msgctxt "#31042"
msgid "rewind 4x"
msgstr "tua lùi 4x"
msgctxt "#31043"
msgid "forward 4x"
msgstr "tua tới 4x"
msgctxt "#31044"
msgid "rewind 8x"
msgstr "tua lùi 8x"
msgctxt "#31046"
msgid "rewind 16x"
msgstr "tua lùi 16x"
msgctxt "#31048"
msgid "rewind 32x"
msgstr "tua lùi 32x"
msgctxt "#31049"
msgid "forward 32x"
msgstr "tua tới 32x"
msgctxt "#31054"
msgid "Wallpaper"
msgstr "Hình nền"
msgctxt "#31109"
msgid "New Music"
msgstr "Âm nhạc mới"
msgctxt "#31116"
msgid "Show Weather Forecast"
msgstr "Hiển thị dự báo thời tiết"
msgctxt "#31117"
msgid "General"
msgstr "Tổng Quan"
msgctxt "#31132"
msgid "Titles"
msgstr "Các tựa đề"
msgctxt "#31133"
msgid "Recently Added"
msgstr "Mới Bỏ Vào"
msgctxt "#31134"
msgid "MUTE"
msgstr "IM LẶNG"
msgctxt "#31140"
msgid "Icon:"
msgstr "Biểu tượng:"
msgctxt "#31141"
msgid "Wallpaper:"
msgstr "Hình nền:"
msgctxt "#31143"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Đường tắt"
msgctxt "#31147"
msgid "None"
msgstr "Không"
msgctxt "#31152"
msgid "Page 1"
msgstr "Trang 1"
msgctxt "#31153"
msgid "Page 2"
msgstr "Trang 2"
msgctxt "#31154"
msgid "Page 3"
msgstr "Trang 3"
msgctxt "#31155"
msgid "Page 4"
msgstr "Trang 4"
msgctxt "#31158"
msgid "Disable Movie Countdown"
msgstr "Không đếm ngược phim"
msgctxt "#31160"
msgid "Page"
msgstr "Trang"
msgctxt "#31161"
msgid "Configure Your XBMC Add-Ons"
msgstr "Cấu hình tiện ích XBMC"
msgctxt "#31167"
msgid "Items"
msgstr "Các mục"
msgctxt "#31173"
msgid "Source :"
msgstr "Nguồn:"
msgctxt "#31180"
msgid "Random Movies"
msgstr "Các phim ngẫu nhiên"
msgctxt "#31182"
msgid "Random Music"
msgstr "Các bản nhạc ngẫu nhiên"
msgctxt "#31185"
msgid "Display Recently Added Movies"
msgstr "Hiển thị các phim mới thêm vào"
msgctxt "#31187"
msgid "Display Recently Added Music"
msgstr "Hiển thị các bản nhạc mới thêm vào"
msgctxt "#31196"
msgid "Set Music Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Âm nhạc"
msgctxt "#31197"
msgid "Set Pictures Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Hình ảnh"
msgctxt "#31198"
msgid "Set Programs Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Chương trình"
msgctxt "#31199"
msgid "Set Filemanager Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Quản lý tập tin"
msgctxt "#31200"
msgid "Set Weather Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Thời tiết"
msgctxt "#31201"
msgid "Set System Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Hệ thống"
msgctxt "#31202"
msgid "Set Disc Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng Đĩa"
msgctxt "#31209"
msgid "RETURN"
msgstr "TRỞ LẠI"
msgctxt "#31210"
msgid "HOME"
msgstr "TRANG CHỦ"
msgctxt "#31211"
msgid "REFRESH"
msgstr "CẬP NHẬT"
msgctxt "#31231"
msgid "Current Time"
msgstr "Thời gian hiện tại:"
msgctxt "#31232"
msgid "Finish Time"
msgstr "Thời gian kết thúc"
msgctxt "#31243"
msgid "Working..."
msgstr "Dang /làm..."
msgctxt "#31250"
msgid "Page 5"
msgstr "Trang 5"
msgctxt "#31274"
msgid "Live TV"
msgstr "TV trực tuyến"
msgctxt "#31280"
msgid "Add Group"
msgstr "Thêm nhóm"
msgctxt "#31281"
msgid "Rename Group"
msgstr "Đổi tên nhóm"
msgctxt "#31282"
msgid "Delete Group"
msgstr "Xoá nhóm"
msgctxt "#31283"
msgid "Hide Fanart in full screen visualization"
msgstr "Ẩn fanart khi đang ở chế độ trình chiếu toàn màn hình"