wvware-users — List for wv's users to discuss whatever they'd like to

You can subscribe to this list here.

2000 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
 
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
(7)
Nov
(19)
Dec
(1)
2001 Jan
(4)
Feb
(8)
Mar
(4)
Apr
(1)
May
(3)
Jun
(5)
Jul
(15)
Aug
(11)
Sep
(25)
Oct
(24)
Nov
(3)
Dec
(26)
2002 Jan
(41)
Feb
(29)
Mar
(8)
Apr
(12)
May
(10)
Jun
(16)
Jul
(17)
Aug
(25)
Sep
(29)
Oct
(27)
Nov
(17)
Dec
(17)
2003 Jan
(35)
Feb
(10)
Mar
(25)
Apr
(27)
May
(53)
Jun
(73)
Jul
(83)
Aug
(145)
Sep
(109)
Oct
(96)
Nov
(85)
Dec
(96)
2004 Jan
(129)
Feb
(78)
Mar
(54)
Apr
(101)
May
(129)
Jun
(64)
Jul
(57)
Aug
(20)
Sep
(9)
Oct
(30)
Nov
(40)
Dec
(33)
2005 Jan
(7)
Feb
(7)
Mar
(26)
Apr
(10)
May
(9)
Jun
(24)
Jul
(26)
Aug
(18)
Sep
(12)
Oct
(34)
Nov
(32)
Dec
(6)
2006 Jan
(30)
Feb
(24)
Mar
(4)
Apr
(2)
May
(10)
Jun
(20)
Jul
(13)
Aug
(18)
Sep
(31)
Oct
(44)
Nov
(38)
Dec
(35)
2007 Jan
(59)
Feb
(41)
Mar
(24)
Apr
(26)
May
(38)
Jun
(29)
Jul
(15)
Aug
(48)
Sep
(16)
Oct
(10)
Nov
(8)
Dec
(10)
2008 Jan
(6)
Feb
(1)
Mar
(10)
Apr
(15)
May
(14)
Jun
(10)
Jul
(21)
Aug
(9)
Sep
(26)
Oct
(17)
Nov
(40)
Dec
(44)
2009 Jan
(40)
Feb
(21)
Mar
(28)
Apr
(45)
May
(109)
Jun
(90)
Jul
(60)
Aug
(30)
Sep
(25)
Oct
(29)
Nov
(11)
Dec
(13)
2010 Jan
(7)
Feb
(6)
Mar
(42)
Apr
(61)
May
(72)
Jun
(72)
Jul
(46)
Aug
(44)
Sep
(19)
Oct
(2)
Nov
(3)
Dec
 
2011 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
 
May
(1)
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
2012 Jan
 
Feb
(1)
Mar
 
Apr
 
May
(1)
Jun
 
Jul
(1)
Aug
(1)
Sep
 
Oct
(1)
Nov
 
Dec
(2)
2013 Jan
 
Feb
 
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
(1)
Oct
(5)
Nov
(3)
Dec
(4)
2014 Jan
(3)
Feb
(4)
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
(2)
Jul
(3)
Aug
(5)
Sep
(5)
Oct
(9)
Nov
(11)
Dec
(5)
2015 Jan
(5)
Feb
(8)
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
 
Jul
(6)
Aug
(2)
Sep
 
Oct
(2)
Nov
 
Dec
(1)
2016 Jan
 
Feb
(1)
Mar
(1)
Apr
(1)
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
(1)
3
 
4
 
5
 
6
 
7
(1)
8
(2)
9
(2)
10
 
11
 
12
(2)
13
 
14
(1)
15
 
16
 
17
(2)
18
 
19
 
20
(2)
21
(1)
22
 
23
(1)
24
(1)
25
(1)
26
 
27
(3)
28
(3)
29
 
30
 
31
(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showing 25 results of 25

Thread Author Date
[Wvware-users] Lucrative Home Based Business nxg jtksOscar <kvaxmoreinfoplease2003@ya...> 2003-03-31 16:05:55
[Wvware-users] Doctors create new penis pills Nathaniel Reynolds <nathanielreynolds@cw...> 2003-03-31 02:42:30
[Wvware-users] Fw. don't let the competition get your customer <chaney@fr...> 2003-03-28 16:42:23
[Wvware-users] Grow a dick bigger than Shaq's! Cheyenne Turner <c.turner-19@pu...> 2003-03-28 05:52:22
[Wvware-users] Ìîäíàÿ ôðàíöóçñêàÿ áèæóòåðèÿ «Bala Booste» <236008@st...> 2003-03-28 03:55:07
[Wvware-users] What happens if the competition accepts credit cards... and you don't? <allyson@e-...> 2003-03-27 11:22:55
[Wvware-users] Advance your career Charles Garcia <southerncomfort@er...> 2003-03-27 03:11:29
[Wvware-users] Global Translations! <translation1@ey...> 2003-03-27 00:40:06
[Wvware-users] **15.5 MILLION OPT-IN EMAIL ADDRESSES...PLUS $2,000 IN FREE MARKETING SOFTWARE! jeraldinn <GenerateMoreSales7749@ya...> 2003-03-25 03:05:43
[Wvware-users] making wvware ben <ben@th...> 2003-03-24 19:37:36
[Wvware-users] Re: 2634KHPB4-989KYTy5332oE-22 <nprice19fttn@ho...> 2003-03-23 21:02:32
[Wvware-users] patter uualifier ub gzlww Clarice Weston <ng84ad@is...> 2003-03-21 07:01:18
[Wvware-users] No Charge - Seminar - Ebay Auction <boardman-l-request3163@ui...> 2003-03-20 21:09:03
[Wvware-users] Is the Messiah Coming? 2984GjUj7-380xCu-15 <dump3sfki@ya...> 2003-03-20 04:04:34
[Wvware-users] óÕÐÅÒ ÔÅÌÅÆÏÎ Trium Eclipse Ã×ÅÔÎÏÊ ÄÉÓÐÌÅÊ ÚÁ 129$ <lisao@pt...> 2003-03-17 09:28:24
[Wvware-users] Notice: acanthophis antarcticus Anti - V I Rus Sw Update <margueritedennisa@ly...> 2003-03-17 07:16:44
[Wvware-users] Øèêàðíîå äàìñêîå áåëüå: âåñåííÿÿ ðàñïðîäàæà <womanstyle@ho...> 2003-03-14 14:06:50
[Wvware-users] =?ISO-8859-1?B?qEOk0bTAptHB86ivrVekdadALi6nQbdRuUykQL36pGy23D8=?= <kkman@ho...> 2003-03-12 05:42:13
[Wvware-users] Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà ñîòîâûõ òåëåôîíîâ îò îïòîâèêà ñ äîñòàâêîé! <sbags@ne...> 2003-03-12 05:16:15
[Wvware-users] aspera Wvwareusers Take charge of your future aspera <jawvware-userser18@em...> 2003-03-09 16:42:54
[Wvware-users] Hi there <charlotte_rogers@ne...> 2003-03-09 01:17:09
[Wvware-users] >>>WORK AT HOME...START TODAY...MAKE BIG $$$ Yalilian<HomeWorkersAssociation359@ya...> 2003-03-08 18:52:42
[Wvware-users] Stop cancer with this! Kevin MacDonald <youngfred34k@ao...> 2003-03-08 13:35:29
[Wvware-users] stiggies ÚÕÂ gratulareminique E-BAY sirka <tvwvware-users9@ya...> 2003-03-07 16:37:29
[Wvware-users] SEND 15.4 MILLION EMAIL ADDRESSES WEEKLY...PLUS OVER $2,000 WORTH OF FREE EMAIL MARKETING SOFTWARE! Ybesien<UnlimitedEmailAddresses65748@ya...> 2003-03-02 04:19:15

Showing 25 results of 25

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks