wvware-users — List for wv's users to discuss whatever they'd like to

You can subscribe to this list here.

2000 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
 
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
(7)
Nov
(19)
Dec
(1)
2001 Jan
(4)
Feb
(8)
Mar
(4)
Apr
(1)
May
(3)
Jun
(5)
Jul
(15)
Aug
(11)
Sep
(25)
Oct
(24)
Nov
(3)
Dec
(26)
2002 Jan
(41)
Feb
(29)
Mar
(8)
Apr
(12)
May
(10)
Jun
(16)
Jul
(17)
Aug
(25)
Sep
(29)
Oct
(27)
Nov
(17)
Dec
(17)
2003 Jan
(35)
Feb
(10)
Mar
(25)
Apr
(27)
May
(53)
Jun
(73)
Jul
(83)
Aug
(145)
Sep
(109)
Oct
(96)
Nov
(85)
Dec
(96)
2004 Jan
(129)
Feb
(78)
Mar
(54)
Apr
(101)
May
(129)
Jun
(64)
Jul
(57)
Aug
(20)
Sep
(9)
Oct
(30)
Nov
(40)
Dec
(33)
2005 Jan
(7)
Feb
(7)
Mar
(26)
Apr
(10)
May
(9)
Jun
(24)
Jul
(26)
Aug
(18)
Sep
(12)
Oct
(34)
Nov
(32)
Dec
(6)
2006 Jan
(30)
Feb
(24)
Mar
(4)
Apr
(2)
May
(10)
Jun
(20)
Jul
(13)
Aug
(18)
Sep
(31)
Oct
(44)
Nov
(38)
Dec
(35)
2007 Jan
(59)
Feb
(41)
Mar
(24)
Apr
(26)
May
(38)
Jun
(29)
Jul
(15)
Aug
(48)
Sep
(16)
Oct
(10)
Nov
(8)
Dec
(10)
2008 Jan
(6)
Feb
(1)
Mar
(10)
Apr
(15)
May
(14)
Jun
(10)
Jul
(21)
Aug
(9)
Sep
(26)
Oct
(17)
Nov
(40)
Dec
(44)
2009 Jan
(40)
Feb
(21)
Mar
(28)
Apr
(45)
May
(109)
Jun
(90)
Jul
(60)
Aug
(30)
Sep
(25)
Oct
(29)
Nov
(11)
Dec
(13)
2010 Jan
(7)
Feb
(6)
Mar
(42)
Apr
(61)
May
(72)
Jun
(72)
Jul
(46)
Aug
(44)
Sep
(19)
Oct
(2)
Nov
(3)
Dec
 
2011 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
 
May
(1)
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
2012 Jan
 
Feb
(1)
Mar
 
Apr
 
May
(1)
Jun
 
Jul
(1)
Aug
(1)
Sep
 
Oct
(1)
Nov
 
Dec
(2)
2013 Jan
 
Feb
 
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
(1)
Oct
(5)
Nov
(3)
Dec
(4)
2014 Jan
(3)
Feb
(4)
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
(2)
Jul
(3)
Aug
(5)
Sep
(5)
Oct
(9)
Nov
(11)
Dec
(5)
2015 Jan
(5)
Feb
(8)
Mar
(1)
Apr
(2)
May
(1)
Jun
 
Jul
(6)
Aug
(2)
Sep
 
Oct
(2)
Nov
 
Dec
(1)
2016 Jan
 
Feb
(1)
Mar
(1)
Apr
(1)
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
S M T W T F S
 
 
 
 
1
(3)
2
(1)
3
(2)
4
(2)
5
 
6
 
7
 
8
(1)
9
 
10
(1)
11
(3)
12
 
13
(1)
14
(2)
15
 
16
(1)
17
 
18
 
19
(1)
20
 
21
(1)
22
(1)
23
(1)
24
(1)
25
(3)
26
(1)
27
(1)
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Showing results of 27

1 2 > >> (Page 1 of 2)
Thread Author Date
[Wvware-users] Urgent please read d6c759gb Alex I. Miller <miller62@su...> 2003-04-27 19:24:17
[Wvware-users] eBay Auction Education -- genus hedera Amber Mcneil <j3yd6rd39q53@ao...> 2003-04-26 18:38:52
[Wvware-users] This is guaranteed to work k4qqmn2ynpz6e Elizabeth Meyer <elizabeth.meyer@wa...> 2003-04-25 21:46:32
[Wvware-users] FW: RE: Finally a Digital _Cable Descrambler 3477eSSl0-349TGvp1381SzNd-24 <dinahaay@ao...> 2003-04-25 13:48:21
[Wvware-users] Wow!, I added 3+ Inches x1iyam24n11 Jose Nelson <jnelson@ex...> 2003-04-25 02:42:27
[Wvware-users] óÕÐÅÒ ÔÅÌÅÆÏÎ! Ã×ÅÔÎÏÊ ÄÉÓÐÌÅÊ,Bluetooth,SonyEricsson T68i ÚÁ 229$ <236536@ao...> 2003-04-24 07:30:23
[Wvware-users] Urgent please read onvi7f0mm5v Anthony Harris <anthony.harris@t-...> 2003-04-23 07:46:52
[Wvware-users] Fw:~Virus~Protection~Is~A~Must,~You~Need~Systemworks! Casey Petty <9m8nva5x6@ne...> 2003-04-22 12:27:39
[Wvware-users] óÕÐÅÒÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ: Trium Eclipse ×ÓÅÇÏ ÚÁ 109$ <236491@em...> 2003-04-21 23:30:40
[Wvware-users] Hundreds of XXX DVDS Online 0637obeq0-456ooQm7090-20 <tosnames3uhxk@em...> 2003-04-19 06:04:18
[Wvware-users] MOTOROLA T720i ÃÅÎÁ:229$ <236375@hi...> 2003-04-16 00:46:45
[Wvware-users] Ñîòîâûå òåëåôîíû. Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà è äîñòàâêà! <236337@qu...> 2003-04-14 01:33:59
[Wvware-users] óÏÔÏ×ÙÅ ÔÅÌÅÆÏÎÙ ÐÏ ÎÉÚËÉÍ ÃÅÎÁÍ!!! 517-1432 <236336@fa...> 2003-04-14 00:17:44
[Wvware-users] Have women running after you.. Mariah Fisher <mariahfisher-30@3c...> 2003-04-13 09:42:33
[Wvware-users] ** BULK EMAIL HIGH SPEED RELAY SERVICE Adraecia <BulkEmailRelayService04.11.03@ya...> 2003-04-11 17:16:29
[Wvware-users] Product Submission <dump3ktiq@ya...> 2003-04-11 16:45:37
[Wvware-users] =?iso-2022-jp?B?GyRCTCQ+NUJ6OS05cCF2IzMyLzFfJFgkTjBsSmIbKEI=?= <sb25@or...> 2003-04-11 13:28:54
[Wvware-users] UNCLAIMDIVIDEND, CATHY MABI (MISS) <dansekou@ph...> 2003-04-10 07:45:23
[Wvware-users] Cost-Effective Solutions for Global Translations! <beijing2188@so...> 2003-04-08 23:36:21
[Wvware-users] ðÒÅÄÌÁÇÁÅÍ Ë×ÁÒÔÉÒÙ × íÏÓË×Å É ÐÏÄÍÏÓËÏ×ØÅ <uooper@ma...> 2003-04-04 04:57:37
[Wvware-users] How to get different aspects of word file? Prabhakar Pai <prabhakar-pai@in...> 2003-04-04 04:55:43
[Wvware-users] **Last Chance...15.6 MILLION OPT-IN EMAIL ADDRESSES...PLUS RECEIVE OVER $2,000 IN FREE MARKETING SOFTWARE! Nancy <GenerateMoreSales7749@ya...> 2003-04-03 01:39:02
[Wvware-users] Live and Work in United States! <0000hic@by...> 2003-04-03 00:45:11
[Wvware-users] Feel better, lose we1ght, and signs of aging Katelyn I. Phillips <katelyn.iphillips_-95@wa...> 2003-04-02 14:41:08
[Wvware-users] Attn: Protect Your Computer,You Need Systemworks! Penelope Dubois <le7dgwq5@ly...> 2003-04-01 18:30:28

Showing results of 27

1 2 > >> (Page 1 of 2)

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks