Home

Marc Tormo i Bochaca

Benvinguts a WebIManager.
Poc a poc anirem fent un bon Wiki per poder explicar el funcionament del programa.

WebIManager és un programa sota entorn web, que permet consultar les dades d'una base de dades del programa ERP ICG Manager. El programa només serveix per a consultar dades i no permet la modificació d'aquestes. S'ha fet també una versió per a mòbils, per a que pugi ser consultada a través de dispositius Android i IOS.

Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks