[r209]: trunk / doc / digraph.txt  Maximize  Restore  History

Download this file

1462 lines (1420 with data), 61.7 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
*digraph.txt* For Vim version 7.4. 最近更新: 20088
VIM 参考手册 by Bram Moolenaar
译者: Willis
http://vimcdoc.sf.net
二合字母 *digraph* *digraphs* *Digraphs*
二合字母用来输入不能用普通键盘输入的字符。它们通常是可显示的非 ASCII 字符。二
合字母比用 CTRL-V 输入十进制编码更方便记忆 (见 |i_CTRL-V|)。
用户手册 |24.9| 有二合字母的简短介绍。一个替代方案是用 'keymap' 选项。
1. 定义二合字母 |digraphs-define|
2. 使用二合字母 |digraphs-use|
3. 缺省的二合字母 |digraphs-default|
{Vi 没有这些命令}
==============================================================================
1. 定义二合字母 *digraphs-define*
*:dig* *:digraphs*
:dig[raphs] 显示当前定义的二合字母。
*E104* *E39*
:dig[raphs] {char1}{char2} {number} ...
把二合字母 {char1}{char2} 加入列表。{number} 是字符的
十进制表示形式。例如: >
:digr e: 235 a: 228
< 避免定义 '_' (下划线) 开头的二合字母,将来它会有特殊的
含义。
Vim 通常编译时带有 |+digraphs| 特性。如果没有,":digraph" 命令会显示错误信息。
":digraphs" 输出的例子: >
TH Þ 222 ss ß 223 a! à 224 a' á 225 a> â 226 a? ã 227 a: ä 228
每列 (译者注: "TH Þ 222" 称为一列) 前两个字符是你用来输入二合字母的两个字符。
每列的中间是产生的字符。如果你用不支持二合字母的系统察看或者打印,它们可能是乱
码。
*digraph-encoding*
通常,十进制表示形式是字符的 Unicode 数值。注意 'encoding' 改变的时候该数值并
不改变。如果需要,字符从 Unicode 转换为 'encoding'。这需要该转换确实能实现,有
时并非如此。NUL 字符会显示为 "10",这是因为 NUL 字符内部用 NL 字符表示。写回文
件时它会还原为 NUL 字符的。
如果 Vim 编译时没有 |+multi_byte| 特性,你需要指定该字符在 'encoding' 里的编
码。可以这样使用: >
if has("multi_byte")
digraph oe 339
elseif &encoding == "iso-8859-15"
digraph oe 189
endif
这样,"oe" 二合字母在 Unicode 里使用数值 339,而在 latin9 (iso-8859-15) 里使用
数值 189
==============================================================================
2. 使用二合字母 *digraphs-use*
有两个方法输入二合字母: *i_digraph*
CTRL-K {char1} {char2}
{char1} <BS> {char2}
第一个方法总是可以用的;第二个方法只有在 'digraph' 选项置位的时候才可用。
如果二合字母 {char1}{char2} 不存在,Vim 会搜索二合字母 {char2}{char1}。这样,
即使你不记得何者在前,也能输入。
注意 如果输入 CTRL-K {char1} 时,{char1} 是特殊键,Vim 只会输入该键的编码。这
就不是输入二合字母了。
一旦你输入了二合字母,Vim 把该字符当成占据文件和屏幕的一个正常字符。示例: >
'B' <BS> 'B' 会输入中间断开的 '|' 字符 (166)
'a' <BS> '>' 会输入带 circumflex 重音的 'a' (226)
CTRL-K '-' '-' 会输入软的破折号 (173)
":digraphs" 列出当前的二合字母。一些缺省的二合字母列在下面的 |digraph-table|
里。
CTRL-K 而言,有一个通用的二合字母: CTRL-K <Space> {char} 会输入 {char},并
设置最高位。你可以用这个方法来输入带 meta 的字符。
二合字母里不能有 <Esc> 字符。按 <Esc> 的时候,Vim 停止二合字母的输入并回到插入
或命令行模式,这也可以理解为 <Esc> 退出了二合字母的上下文。用 CTRL-V 155 输入
meta-ESC (CSI)。
如果你本来想输入 'e' 但不小心输入了 'a',你也许会键入 'a' <BS> 'e'。但是这个序
列成了二合字母。这也许不是你想要的。要纠正这个错误,你需要再按一次 <BS> e。要
避免这一点,不要置位 'digraph' 选项,只用 CTRL-K 输入二合字母。
Vim 里使用值高于 128 的字符可能会有问题。例如: 你输入 ue (u-umlaut) 而编辑器在
插入模式回显 \334。离开插入模式一切就正常了。注意 fmt 删除待排版的文本里所有值
高于 128 的字符。有的 Unix 系统上,解决方法是定义 LC_CTYPE。如果你使用 csh,把
这行放入 .cshrc: >
setenv LC_CTYPE iso_8859_1
==============================================================================
3. 缺省的二合字母 *digraphs-default*
Vim 缺省提供了一些二合字母。":digraphs" 的输出列出这些二合字母。
Vim 在大多数系统中使用相同二合字母。它们适用于 Unicode ISO-8859-1 字符集。
缺省的二合字母是 RFC1345 提供的助记符。为了方便记住这些助记符,第二个字符有一
个标准的含义:
字符名 字符 含义 ~
Exclamation mark ! Grave (钝音符号)
Apostrophe ' Acute (锐音符号)
Greater-Than sign > Circumflex (折音/抑扬符号)
Question Mark ? Tilde (腭化/鼻音化符号)
Hyphen-Minus - Macron (长音符号)
Left parenthesis ( Breve (短音符号)
Full Stop . 上带点 (Dot)
Colon : Diaeresis (分音符号)
Comma , Cedilla (软音符号)
Underline _ 带下划线 (Underline)
Solidus / 带短划线 (Stroke)
Quotation mark " Double acute (双锐音符号)
Semicolon ; Ogonek (鼻音化符号)
Less-Than sign < Caron (楔形/倒折音符号)
Zero 0 上带圆圈 (Ring)
Two 2 上带钩 (Hook)
Nine 9 带角 (Horn)
Equals = 西里尔字母 (Cyrillic)
Asterisk * 希腊语
Percent sign % 特殊的希腊/西里尔字母
Plus + 小写: 阿拉伯语,大写: 希伯来语
Three 3 一些拉丁/希腊/西里尔字母
Four 4 注音符号
Five 5 平假名
Six 6 片假名
示例: a: 是 ä 而 o: 是 ö
下面列出 RFC1345 定义的单字节二合字母。其他的二合字母见 ":digraphs"。高于 255
的字符只有在 Vim 编译的时候加上 |+multi_byte| 特性才能使用。
EURO
特例: RFC1345 没有指定欧元 (euro) 符号。Vim 里为此目的加入了二合字母 =e。注意
以下区别: latin1 里,二合字母 Cu 用于货币符号,而 latin9 (iso-8859-15) 里二合
字母 =e 用于欧元符号,尽管两者都代表字符 164,0xa4。为了和 zsh 兼容,Eu 也用于
欧元符号。
*digraph-table*
字符 二合字母 十六进 十进制 正式名字 ~
^@ NU 0x00 0 NULL (NUL)
^A SH 0x01 1 START OF HEADING (SOH)
^B SX 0x02 2 START OF TEXT (STX)
^C EX 0x03 3 END OF TEXT (ETX)
^D ET 0x04 4 END OF TRANSMISSION (EOT)
^E EQ 0x05 5 ENQUIRY (ENQ)
^F AK 0x06 6 ACKNOWLEDGE (ACK)
^G BL 0x07 7 BELL (BEL)
^H BS 0x08 8 BACKSPACE (BS)
^I HT 0x09 9 CHARACTER TABULATION (HT)
^@ LF 0x0a 10 LINE FEED (LF)
^K VT 0x0b 11 LINE TABULATION (VT)
^L FF 0x0c 12 FORM FEED (FF)
^M CR 0x0d 13 CARRIAGE RETURN (CR)
^N SO 0x0e 14 SHIFT OUT (SO)
^O SI 0x0f 15 SHIFT IN (SI)
^P DL 0x10 16 DATALINK ESCAPE (DLE)
^Q D1 0x11 17 DEVICE CONTROL ONE (DC1)
^R D2 0x12 18 DEVICE CONTROL TWO (DC2)
^S D3 0x13 19 DEVICE CONTROL THREE (DC3)
^T D4 0x14 20 DEVICE CONTROL FOUR (DC4)
^U NK 0x15 21 NEGATIVE ACKNOWLEDGE (NAK)
^V SY 0x16 22 SYNCHRONOUS IDLE (SYN)
^W EB 0x17 23 END OF TRANSMISSION BLOCK (ETB)
^X CN 0x18 24 CANCEL (CAN)
^Y EM 0x19 25 END OF MEDIUM (EM)
^Z SB 0x1a 26 SUBSTITUTE (SUB)
^[ EC 0x1b 27 ESCAPE (ESC)
^\ FS 0x1c 28 FILE SEPARATOR (IS4)
^] GS 0x1d 29 GROUP SEPARATOR (IS3)
^^ RS 0x1e 30 RECORD SEPARATOR (IS2)
^_ US 0x1f 31 UNIT SEPARATOR (IS1)
SP 0x20 32 SPACE
# Nb 0x23 35 NUMBER SIGN
$ DO 0x24 36 DOLLAR SIGN
@ At 0x40 64 COMMERCIAL AT
[ <( 0x5b 91 LEFT SQUARE BRACKET
\ // 0x5c 92 REVERSE SOLIDUS
] )> 0x5d 93 RIGHT SQUARE BRACKET
^ '> 0x5e 94 CIRCUMFLEX ACCENT
` '! 0x60 96 GRAVE ACCENT
{ (! 0x7b 123 LEFT CURLY BRACKET
| !! 0x7c 124 VERTICAL LINE
} !) 0x7d 125 RIGHT CURLY BRACKET
~ '? 0x7e 126 TILDE
^? DT 0x7f 127 DELETE (DEL)
~@ PA 0x80 128 PADDING CHARACTER (PAD)
~A HO 0x81 129 HIGH OCTET PRESET (HOP)
~B BH 0x82 130 BREAK PERMITTED HERE (BPH)
~C NH 0x83 131 NO BREAK HERE (NBH)
~D IN 0x84 132 INDEX (IND)
~E NL 0x85 133 NEXT LINE (NEL)
~F SA 0x86 134 START OF SELECTED AREA (SSA)
~G ES 0x87 135 END OF SELECTED AREA (ESA)
~H HS 0x88 136 CHARACTER TABULATION SET (HTS)
~I HJ 0x89 137 CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION (HTJ)
~J VS 0x8a 138 LINE TABULATION SET (VTS)
~K PD 0x8b 139 PARTIAL LINE FORWARD (PLD)
~L PU 0x8c 140 PARTIAL LINE BACKWARD (PLU)
~M RI 0x8d 141 REVERSE LINE FEED (RI)
~N S2 0x8e 142 SINGLE-SHIFT TWO (SS2)
~O S3 0x8f 143 SINGLE-SHIFT THREE (SS3)
~P DC 0x90 144 DEVICE CONTROL STRING (DCS)
~Q P1 0x91 145 PRIVATE USE ONE (PU1)
~R P2 0x92 146 PRIVATE USE TWO (PU2)
~S TS 0x93 147 SET TRANSMIT STATE (STS)
~T CC 0x94 148 CANCEL CHARACTER (CCH)
~U MW 0x95 149 MESSAGE WAITING (MW)
~V SG 0x96 150 START OF GUARDED AREA (SPA)
~W EG 0x97 151 END OF GUARDED AREA (EPA)
~X SS 0x98 152 START OF STRING (SOS)
~Y GC 0x99 153 SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER (SGCI)
~Z SC 0x9a 154 SINGLE CHARACTER INTRODUCER (SCI)
~[ CI 0x9b 155 CONTROL SEQUENCE INTRODUCER (CSI)
~\ ST 0x9c 156 STRING TERMINATOR (ST)
~] OC 0x9d 157 OPERATING SYSTEM COMMAND (OSC)
~^ PM 0x9e 158 PRIVACY MESSAGE (PM)
~_ AC 0x9f 159 APPLICATION PROGRAM COMMAND (APC)
| NS 0xa0 160 NO-BREAK SPACE
¡ !I 0xa1 161 INVERTED EXCLAMATION MARK
¢ Ct 0xa2 162 CENT SIGN
£ Pd 0xa3 163 POUND SIGN
¤ Cu 0xa4 164 CURRENCY SIGN
¥ Ye 0xa5 165 YEN SIGN
¦ BB 0xa6 166 BROKEN BAR
§ SE 0xa7 167 SECTION SIGN
¨ ': 0xa8 168 DIAERESIS
© Co 0xa9 169 COPYRIGHT SIGN
ª -a 0xaa 170 FEMININE ORDINAL INDICATOR
« << 0xab 171 LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¬ NO 0xac 172 NOT SIGN
­ -- 0xad 173 SOFT HYPHEN
® Rg 0xae 174 REGISTERED SIGN
¯ 'm 0xaf 175 MACRON
° DG 0xb0 176 DEGREE SIGN
± +- 0xb1 177 PLUS-MINUS SIGN
² 2S 0xb2 178 SUPERSCRIPT TWO
³ 3S 0xb3 179 SUPERSCRIPT THREE
´ '' 0xb4 180 ACUTE ACCENT
µ My 0xb5 181 MICRO SIGN
¶ PI 0xb6 182 PILCROW SIGN
· .M 0xb7 183 MIDDLE DOT
¸ ', 0xb8 184 CEDILLA
¹ 1S 0xb9 185 SUPERSCRIPT ONE
º -o 0xba 186 MASCULINE ORDINAL INDICATOR
» >> 0xbb 187 RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¼ 14 0xbc 188 VULGAR FRACTION ONE QUARTER
½ 12 0xbd 189 VULGAR FRACTION ONE HALF
¾ 34 0xbe 190 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¿ ?I 0xbf 191 INVERTED QUESTION MARK
À A! 0xc0 192 LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
Á A' 0xc1 193 LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
 A> 0xc2 194 LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
à A? 0xc3 195 LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
Ä A: 0xc4 196 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
Å AA 0xc5 197 LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
Æ AE 0xc6 198 LATIN CAPITAL LETTER AE
Ç C, 0xc7 199 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
È E! 0xc8 200 LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
É E' 0xc9 201 LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
Ê E> 0xca 202 LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Ë E: 0xcb 203 LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
Ì I! 0xcc 204 LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
Í I' 0xcd 205 LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
Î I> 0xce 206 LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Ï I: 0xcf 207 LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
Ð D- 0xd0 208 LATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic)
Ñ N? 0xd1 209 LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
Ò O! 0xd2 210 LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
Ó O' 0xd3 211 LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
Ô O> 0xd4 212 LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Õ O? 0xd5 213 LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
Ö O: 0xd6 214 LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
× *X 0xd7 215 MULTIPLICATION SIGN
Ø O/ 0xd8 216 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
Ù U! 0xd9 217 LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
Ú U' 0xda 218 LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
Û U> 0xdb 219 LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Ü U: 0xdc 220 LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
Ý Y' 0xdd 221 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
Þ TH 0xde 222 LATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic)
ß ss 0xdf 223 LATIN SMALL LETTER SHARP S (German)
à a! 0xe0 224 LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
á a' 0xe1 225 LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
â a> 0xe2 226 LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
ã a? 0xe3 227 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
ä a: 0xe4 228 LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
å aa 0xe5 229 LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
æ ae 0xe6 230 LATIN SMALL LETTER AE
ç c, 0xe7 231 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
è e! 0xe8 232 LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
é e' 0xe9 233 LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
ê e> 0xea 234 LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ë e: 0xeb 235 LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ì i! 0xec 236 LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
í i' 0xed 237 LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
î i> 0xee 238 LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
ï i: 0xef 239 LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ð d- 0xf0 240 LATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic)
ñ n? 0xf1 241 LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
ò o! 0xf2 242 LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
ó o' 0xf3 243 LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
ô o> 0xf4 244 LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
õ o? 0xf5 245 LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
ö o: 0xf6 246 LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
÷ -: 0xf7 247 DIVISION SIGN
ø o/ 0xf8 248 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
ù u! 0xf9 249 LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
ú u' 0xfa 250 LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
û u> 0xfb 251 LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
ü u: 0xfc 252 LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ý y' 0xfd 253 LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
þ th 0xfe 254 LATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic)
ÿ y: 0xff 255 LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
如果 Vim 编译时带有 |multibyte| 支持而你使用多字节 'encoding',Vim 提供带有额
外二合字母的增强版:
*digraph-table-mbyte*
字符 二合字母 十六进 十进制 正式名字 ~
Ā A- 0100 0256 LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
ā a- 0101 0257 LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
Ă A( 0102 0258 LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
ă a( 0103 0259 LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
Ą A; 0104 0260 LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
ą a; 0105 0261 LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
Ć C' 0106 0262 LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
ć c' 0107 0263 LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
Ĉ C> 0108 0264 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
ĉ c> 0109 0265 LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
Ċ C. 010A 0266 LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
ċ c. 010B 0267 LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
Č C< 010C 0268 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
č c< 010D 0269 LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
Ď D< 010E 0270 LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
ď d< 010F 0271 LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
Đ D/ 0110 0272 LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
đ d/ 0111 0273 LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
Ē E- 0112 0274 LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
ē e- 0113 0275 LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
Ĕ E( 0114 0276 LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
ĕ e( 0115 0277 LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
Ė E. 0116 0278 LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
ė e. 0117 0279 LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
Ę E; 0118 0280 LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
ę e; 0119 0281 LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
Ě E< 011A 0282 LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
ě e< 011B 0283 LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
Ĝ G> 011C 0284 LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
ĝ g> 011D 0285 LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
Ğ G( 011E 0286 LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
ğ g( 011F 0287 LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
Ġ G. 0120 0288 LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
ġ g. 0121 0289 LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
Ģ G, 0122 0290 LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
ģ g, 0123 0291 LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
Ĥ H> 0124 0292 LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
ĥ h> 0125 0293 LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
Ħ H/ 0126 0294 LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
ħ h/ 0127 0295 LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
Ĩ I? 0128 0296 LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
ĩ i? 0129 0297 LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
Ī I- 012A 0298 LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
ī i- 012B 0299 LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
Ĭ I( 012C 0300 LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
ĭ i( 012D 0301 LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
Į I; 012E 0302 LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
į i; 012F 0303 LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
İ I. 0130 0304 LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
ı i. 0131 0305 LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
IJ IJ 0132 0306 LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
ij ij 0133 0307 LATIN SMALL LIGATURE IJ
Ĵ J> 0134 0308 LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
ĵ j> 0135 0309 LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
Ķ K, 0136 0310 LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
ķ k, 0137 0311 LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
ĸ kk 0138 0312 LATIN SMALL LETTER KRA
Ĺ L' 0139 0313 LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
ĺ l' 013A 0314 LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
Ļ L, 013B 0315 LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
ļ l, 013C 0316 LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
Ľ L< 013D 0317 LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
ľ l< 013E 0318 LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
Ŀ L. 013F 0319 LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
ŀ l. 0140 0320 LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
Ł L/ 0141 0321 LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
ł l/ 0142 0322 LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
Ń N' 0143 0323 LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE `
ń n' 0144 0324 LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE `
Ņ N, 0145 0325 LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA `
ņ n, 0146 0326 LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA `
Ň N< 0147 0327 LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON `
ň n< 0148 0328 LATIN SMALL LETTER N WITH CARON `
ʼn 'n 0149 0329 LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE `
Ŋ NG 014A 0330 LATIN CAPITAL LETTER ENG
ŋ ng 014B 0331 LATIN SMALL LETTER ENG
Ō O- 014C 0332 LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
ō o- 014D 0333 LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
Ŏ O( 014E 0334 LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
ŏ o( 014F 0335 LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
Ő O" 0150 0336 LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
ő o" 0151 0337 LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
ΠOE 0152 0338 LATIN CAPITAL LIGATURE OE
œ oe 0153 0339 LATIN SMALL LIGATURE OE
Ŕ R' 0154 0340 LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
ŕ r' 0155 0341 LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
Ŗ R, 0156 0342 LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
ŗ r, 0157 0343 LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
Ř R< 0158 0344 LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
ř r< 0159 0345 LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
Ś S' 015A 0346 LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
ś s' 015B 0347 LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
Ŝ S> 015C 0348 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
ŝ s> 015D 0349 LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
Ş S, 015E 0350 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
ş s, 015F 0351 LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
Š S< 0160 0352 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
š s< 0161 0353 LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
Ţ T, 0162 0354 LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
ţ t, 0163 0355 LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
Ť T< 0164 0356 LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
ť t< 0165 0357 LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
Ŧ T/ 0166 0358 LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
ŧ t/ 0167 0359 LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
Ũ U? 0168 0360 LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
ũ u? 0169 0361 LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
Ū U- 016A 0362 LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
ū u- 016B 0363 LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
Ŭ U( 016C 0364 LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
ŭ u( 016D 0365 LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
Ů U0 016E 0366 LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
ů u0 016F 0367 LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
Ű U" 0170 0368 LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
ű u" 0171 0369 LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
Ų U; 0172 0370 LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
ų u; 0173 0371 LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
Ŵ W> 0174 0372 LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
ŵ w> 0175 0373 LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
Ŷ Y> 0176 0374 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
ŷ y> 0177 0375 LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
Ÿ Y: 0178 0376 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
Ź Z' 0179 0377 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
ź z' 017A 0378 LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
Ż Z. 017B 0379 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
ż z. 017C 0380 LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
Ž Z< 017D 0381 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
ž z< 017E 0382 LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
Ơ O9 01A0 0416 LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN
ơ o9 01A1 0417 LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
Ƣ OI 01A2 0418 LATIN CAPITAL LETTER OI
ƣ oi 01A3 0419 LATIN SMALL LETTER OI
Ʀ yr 01A6 0422 LATIN LETTER YR
Ư U9 01AF 0431 LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN
ư u9 01B0 0432 LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
Ƶ Z/ 01B5 0437 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
ƶ z/ 01B6 0438 LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE
Ʒ ED 01B7 0439 LATIN CAPITAL LETTER EZH
Ǎ A< 01CD 0461 LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON
ǎ a< 01CE 0462 LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
Ǐ I< 01CF 0463 LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON
ǐ i< 01D0 0464 LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
Ǒ O< 01D1 0465 LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON
ǒ o< 01D2 0466 LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
Ǔ U< 01D3 0467 LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON
ǔ u< 01D4 0468 LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
Ǟ A1 01DE 0478 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
ǟ a1 01DF 0479 LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
Ǡ A7 01E0 0480 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
ǡ a7 01E1 0481 LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
Ǣ A3 01E2 0482 LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
ǣ a3 01E3 0483 LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
Ǥ G/ 01E4 0484 LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
ǥ g/ 01E5 0485 LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
Ǧ G< 01E6 0486 LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
ǧ g< 01E7 0487 LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
Ǩ K< 01E8 0488 LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
ǩ k< 01E9 0489 LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
Ǫ O; 01EA 0490 LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
ǫ o; 01EB 0491 LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
Ǭ O1 01EC 0492 LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
ǭ o1 01ED 0493 LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
Ǯ EZ 01EE 0494 LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON
ǯ ez 01EF 0495 LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
ǰ j< 01F0 0496 LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
Ǵ G' 01F4 0500 LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE
ǵ g' 01F5 0501 LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
ʿ ;S 02BF 0703 MODIFIER LETTER LEFT HALF RING
ˇ '< 02C7 0711 CARON
˘ '( 02D8 0728 BREVE
˙ '. 02D9 0729 DOT ABOVE
˚ '0 02DA 0730 RING ABOVE
˛ '; 02DB 0731 OGONEK
˝ '" 02DD 0733 DOUBLE ACUTE ACCENT
Ά A% 0386 0902 GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
Έ E% 0388 0904 GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
Ή Y% 0389 0905 GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
Ί I% 038A 0906 GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
Ό O% 038C 0908 GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
Ύ U% 038E 0910 GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
Ώ W% 038F 0911 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
ΐ i3 0390 0912 GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
Α A* 0391 0913 GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β B* 0392 0914 GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ G* 0393 0915 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ D* 0394 0916 GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε E* 0395 0917 GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ Z* 0396 0918 GREEK CAPITAL LETTER ZETA
Η Y* 0397 0919 GREEK CAPITAL LETTER ETA
Θ H* 0398 0920 GREEK CAPITAL LETTER THETA
Ι I* 0399 0921 GREEK CAPITAL LETTER IOTA
Κ K* 039A 0922 GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
Λ L* 039B 0923 GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
Μ M* 039C 0924 GREEK CAPITAL LETTER MU
Ν N* 039D 0925 GREEK CAPITAL LETTER NU
Ξ C* 039E 0926 GREEK CAPITAL LETTER XI
Ο O* 039F 0927 GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
Π P* 03A0 0928 GREEK CAPITAL LETTER PI
Ρ R* 03A1 0929 GREEK CAPITAL LETTER RHO
Σ S* 03A3 0931 GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
Τ T* 03A4 0932 GREEK CAPITAL LETTER TAU
Υ U* 03A5 0933 GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
Φ F* 03A6 0934 GREEK CAPITAL LETTER PHI
Χ X* 03A7 0935 GREEK CAPITAL LETTER CHI
Ψ Q* 03A8 0936 GREEK CAPITAL LETTER PSI
Ω W* 03A9 0937 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
Ϊ J* 03AA 0938 GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
Ϋ V* 03AB 0939 GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
ά a% 03AC 0940 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
έ e% 03AD 0941 GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
ή y% 03AE 0942 GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
ί i% 03AF 0943 GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
ΰ u3 03B0 0944 GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
α a* 03B1 0945 GREEK SMALL LETTER ALPHA
β b* 03B2 0946 GREEK SMALL LETTER BETA
γ g* 03B3 0947 GREEK SMALL LETTER GAMMA
δ d* 03B4 0948 GREEK SMALL LETTER DELTA
ε e* 03B5 0949 GREEK SMALL LETTER EPSILON
ζ z* 03B6 0950 GREEK SMALL LETTER ZETA
η y* 03B7 0951 GREEK SMALL LETTER ETA
θ h* 03B8 0952 GREEK SMALL LETTER THETA
ι i* 03B9 0953 GREEK SMALL LETTER IOTA
κ k* 03BA 0954 GREEK SMALL LETTER KAPPA
λ l* 03BB 0955 GREEK SMALL LETTER LAMDA
μ m* 03BC 0956 GREEK SMALL LETTER MU
ν n* 03BD 0957 GREEK SMALL LETTER NU
ξ c* 03BE 0958 GREEK SMALL LETTER XI
ο o* 03BF 0959 GREEK SMALL LETTER OMICRON
π p* 03C0 0960 GREEK SMALL LETTER PI
ρ r* 03C1 0961 GREEK SMALL LETTER RHO
ς *s 03C2 0962 GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
σ s* 03C3 0963 GREEK SMALL LETTER SIGMA
τ t* 03C4 0964 GREEK SMALL LETTER TAU
υ u* 03C5 0965 GREEK SMALL LETTER UPSILON
φ f* 03C6 0966 GREEK SMALL LETTER PHI
χ x* 03C7 0967 GREEK SMALL LETTER CHI
ψ q* 03C8 0968 GREEK SMALL LETTER PSI
ω w* 03C9 0969 GREEK SMALL LETTER OMEGA
ϊ j* 03CA 0970 GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
ϋ v* 03CB 0971 GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
ό o% 03CC 0972 GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
ύ u% 03CD 0973 GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
ώ w% 03CE 0974 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
Ϙ 'G 03D8 0984 GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA
ϙ ,G 03D9 0985 GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA
Ϛ T3 03DA 0986 GREEK LETTER STIGMA
ϛ t3 03DB 0987 GREEK SMALL LETTER STIGMA
Ϝ M3 03DC 0988 GREEK LETTER DIGAMMA
ϝ m3 03DD 0989 GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
Ϟ K3 03DE 0990 GREEK LETTER KOPPA
ϟ k3 03DF 0991 GREEK SMALL LETTER KOPPA
Ϡ P3 03E0 0992 GREEK LETTER SAMPI
ϡ p3 03E1 0993 GREEK SMALL LETTER SAMPI
ϴ '% 03F4 1012 GREEK CAPITAL THETA SYMBOL
ϵ j3 03F5 1013 GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL
Ё IO 0401 1025 CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
Ђ D% 0402 1026 CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
Ѓ G% 0403 1027 CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
Є IE 0404 1028 CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
Ѕ DS 0405 1029 CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
І II 0406 1030 CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
Ї YI 0407 1031 CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
Ј J% 0408 1032 CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
Љ LJ 0409 1033 CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
Њ NJ 040A 1034 CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
Ћ Ts 040B 1035 CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
Ќ KJ 040C 1036 CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
Ў V% 040E 1038 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
Џ DZ 040F 1039 CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
А A= 0410 1040 CYRILLIC CAPITAL LETTER A
Б B= 0411 1041 CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
В V= 0412 1042 CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
Г G= 0413 1043 CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
Д D= 0414 1044 CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
Е E= 0415 1045 CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
Ж Z% 0416 1046 CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
З Z= 0417 1047 CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
И I= 0418 1048 CYRILLIC CAPITAL LETTER I
Й J= 0419 1049 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
К K= 041A 1050 CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
Л L= 041B 1051 CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
М M= 041C 1052 CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
Н N= 041D 1053 CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
О O= 041E 1054 CYRILLIC CAPITAL LETTER O
П P= 041F 1055 CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
Р R= 0420 1056 CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
С S= 0421 1057 CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
Т T= 0422 1058 CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
У U= 0423 1059 CYRILLIC CAPITAL LETTER U
Ф F= 0424 1060 CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
Х H= 0425 1061 CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
Ц C= 0426 1062 CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
Ч C% 0427 1063 CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
Ш S% 0428 1064 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
Щ Sc 0429 1065 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
Ъ =" 042A 1066 CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
Ы Y= 042B 1067 CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
Ь %" 042C 1068 CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
Э JE 042D 1069 CYRILLIC CAPITAL LETTER E
Ю JU 042E 1070 CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
Я JA 042F 1071 CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
а a= 0430 1072 CYRILLIC SMALL LETTER A
б b= 0431 1073 CYRILLIC SMALL LETTER BE
в v= 0432 1074 CYRILLIC SMALL LETTER VE
г g= 0433 1075 CYRILLIC SMALL LETTER GHE
д d= 0434 1076 CYRILLIC SMALL LETTER DE
е e= 0435 1077 CYRILLIC SMALL LETTER IE
ж z% 0436 1078 CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
з z= 0437 1079 CYRILLIC SMALL LETTER ZE
и i= 0438 1080 CYRILLIC SMALL LETTER I
й j= 0439 1081 CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
к k= 043A 1082 CYRILLIC SMALL LETTER KA
л l= 043B 1083 CYRILLIC SMALL LETTER EL
м m= 043C 1084 CYRILLIC SMALL LETTER EM
н n= 043D 1085 CYRILLIC SMALL LETTER EN
о o= 043E 1086 CYRILLIC SMALL LETTER O
п p= 043F 1087 CYRILLIC SMALL LETTER PE
р r= 0440 1088 CYRILLIC SMALL LETTER ER
с s= 0441 1089 CYRILLIC SMALL LETTER ES
т t= 0442 1090 CYRILLIC SMALL LETTER TE
у u= 0443 1091 CYRILLIC SMALL LETTER U
ф f= 0444 1092 CYRILLIC SMALL LETTER EF
х h= 0445 1093 CYRILLIC SMALL LETTER HA
ц c= 0446 1094 CYRILLIC SMALL LETTER TSE
ч c% 0447 1095 CYRILLIC SMALL LETTER CHE
ш s% 0448 1096 CYRILLIC SMALL LETTER SHA
щ sc 0449 1097 CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
ъ =' 044A 1098 CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
ы y= 044B 1099 CYRILLIC SMALL LETTER YERU
ь %' 044C 1100 CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
э je 044D 1101 CYRILLIC SMALL LETTER E
ю ju 044E 1102 CYRILLIC SMALL LETTER YU
я ja 044F 1103 CYRILLIC SMALL LETTER YA
ё io 0451 1105 CYRILLIC SMALL LETTER IO
ђ d% 0452 1106 CYRILLIC SMALL LETTER DJE
ѓ g% 0453 1107 CYRILLIC SMALL LETTER GJE
є ie 0454 1108 CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
ѕ ds 0455 1109 CYRILLIC SMALL LETTER DZE
і ii 0456 1110 CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
ї yi 0457 1111 CYRILLIC SMALL LETTER YI
ј j% 0458 1112 CYRILLIC SMALL LETTER JE
љ lj 0459 1113 CYRILLIC SMALL LETTER LJE
њ nj 045A 1114 CYRILLIC SMALL LETTER NJE
ћ ts 045B 1115 CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
ќ kj 045C 1116 CYRILLIC SMALL LETTER KJE
ў v% 045E 1118 CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
џ dz 045F 1119 CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
Ѣ Y3 0462 1122 CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT
ѣ y3 0463 1123 CYRILLIC SMALL LETTER YAT
Ѫ O3 046A 1130 CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS
ѫ o3 046B 1131 CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS
Ѳ F3 0472 1138 CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA
ѳ f3 0473 1139 CYRILLIC SMALL LETTER FITA
Ѵ V3 0474 1140 CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA
ѵ v3 0475 1141 CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
Ҁ C3 0480 1152 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOPPA
ҁ c3 0481 1153 CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA
Ґ G3 0490 1168 CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN
ґ g3 0491 1169 CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
א A+ 05D0 1488 HEBREW LETTER ALEF
ב B+ 05D1 1489 HEBREW LETTER BET
ג G+ 05D2 1490 HEBREW LETTER GIMEL
ד D+ 05D3 1491 HEBREW LETTER DALET
ה H+ 05D4 1492 HEBREW LETTER HE
ו W+ 05D5 1493 HEBREW LETTER VAV
ז Z+ 05D6 1494 HEBREW LETTER ZAYIN
ח X+ 05D7 1495 HEBREW LETTER HET
ט Tj 05D8 1496 HEBREW LETTER TET
י J+ 05D9 1497 HEBREW LETTER YOD
ך K% 05DA 1498 HEBREW LETTER FINAL KAF
כ K+ 05DB 1499 HEBREW LETTER KAF
ל L+ 05DC 1500 HEBREW LETTER LAMED
ם M% 05DD 1501 HEBREW LETTER FINAL MEM
מ M+ 05DE 1502 HEBREW LETTER MEM
ן N% 05DF 1503 HEBREW LETTER FINAL NUN `
נ N+ 05E0 1504 HEBREW LETTER NUN `
ס S+ 05E1 1505 HEBREW LETTER SAMEKH
ע E+ 05E2 1506 HEBREW LETTER AYIN
ף P% 05E3 1507 HEBREW LETTER FINAL PE
פ P+ 05E4 1508 HEBREW LETTER PE
ץ Zj 05E5 1509 HEBREW LETTER FINAL TSADI
צ ZJ 05E6 1510 HEBREW LETTER TSADI
ק Q+ 05E7 1511 HEBREW LETTER QOF
ר R+ 05E8 1512 HEBREW LETTER RESH
ש Sh 05E9 1513 HEBREW LETTER SHIN
ת T+ 05EA 1514 HEBREW LETTER TAV
، ,+ 060C 1548 ARABIC COMMA
؛ ;+ 061B 1563 ARABIC SEMICOLON
؟ ?+ 061F 1567 ARABIC QUESTION MARK
ء H' 0621 1569 ARABIC LETTER HAMZA
آ aM 0622 1570 ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
أ aH 0623 1571 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
ؤ wH 0624 1572 ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
إ ah 0625 1573 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
ئ yH 0626 1574 ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
ا a+ 0627 1575 ARABIC LETTER ALEF
ب b+ 0628 1576 ARABIC LETTER BEH
ة tm 0629 1577 ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ت t+ 062A 1578 ARABIC LETTER TEH
ث tk 062B 1579 ARABIC LETTER THEH
ج g+ 062C 1580 ARABIC LETTER JEEM
ح hk 062D 1581 ARABIC LETTER HAH
خ x+ 062E 1582 ARABIC LETTER KHAH
د d+ 062F 1583 ARABIC LETTER DAL
ذ dk 0630 1584 ARABIC LETTER THAL
ر r+ 0631 1585 ARABIC LETTER REH
ز z+ 0632 1586 ARABIC LETTER ZAIN
س s+ 0633 1587 ARABIC LETTER SEEN
ش sn 0634 1588 ARABIC LETTER SHEEN
ص c+ 0635 1589 ARABIC LETTER SAD
ض dd 0636 1590 ARABIC LETTER DAD
ط tj 0637 1591 ARABIC LETTER TAH
ظ zH 0638 1592 ARABIC LETTER ZAH
ع e+ 0639 1593 ARABIC LETTER AIN
غ i+ 063A 1594 ARABIC LETTER GHAIN
ـ ++ 0640 1600 ARABIC TATWEEL
ف f+ 0641 1601 ARABIC LETTER FEH
ق q+ 0642 1602 ARABIC LETTER QAF
ك k+ 0643 1603 ARABIC LETTER KAF
ل l+ 0644 1604 ARABIC LETTER LAM
م m+ 0645 1605 ARABIC LETTER MEEM
ن n+ 0646 1606 ARABIC LETTER NOON
ه h+ 0647 1607 ARABIC LETTER HEH
و w+ 0648 1608 ARABIC LETTER WAW
ى j+ 0649 1609 ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
ي y+ 064A 1610 ARABIC LETTER YEH
ً :+ 064B 1611 ARABIC FATHATAN
ٌ "+ 064C 1612 ARABIC DAMMATAN
ٍ =+ 064D 1613 ARABIC KASRATAN
َ /+ 064E 1614 ARABIC FATHA
ُ '+ 064F 1615 ARABIC DAMMA
ِ 1+ 0650 1616 ARABIC KASRA
ّ 3+ 0651 1617 ARABIC SHADDA
ْ 0+ 0652 1618 ARABIC SUKUN
ٰ aS 0670 1648 ARABIC LETTER SUPERSCRIPT ALEF
پ p+ 067E 1662 ARABIC LETTER PEH
ڤ v+ 06A4 1700 ARABIC LETTER VEH
گ gf 06AF 1711 ARABIC LETTER GAF
۰ 0a 06F0 1776 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
۱ 1a 06F1 1777 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE
۲ 2a 06F2 1778 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO
۳ 3a 06F3 1779 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE
۴ 4a 06F4 1780 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
۵ 5a 06F5 1781 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
۶ 6a 06F6 1782 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX
۷ 7a 06F7 1783 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
۸ 8a 06F8 1784 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
۹ 9a 06F9 1785 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE
Ḃ B. 1E02 7682 LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
ḃ b. 1E03 7683 LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
Ḇ B_ 1E06 7686 LATIN CAPITAL LETTER B WITH LINE BELOW
ḇ b_ 1E07 7687 LATIN SMALL LETTER B WITH LINE BELOW
Ḋ D. 1E0A 7690 LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
ḋ d. 1E0B 7691 LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
Ḏ D_ 1E0E 7694 LATIN CAPITAL LETTER D WITH LINE BELOW
ḏ d_ 1E0F 7695 LATIN SMALL LETTER D WITH LINE BELOW
Ḑ D, 1E10 7696 LATIN CAPITAL LETTER D WITH CEDILLA
ḑ d, 1E11 7697 LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA
Ḟ F. 1E1E 7710 LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
ḟ f. 1E1F 7711 LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
Ḡ G- 1E20 7712 LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON
ḡ g- 1E21 7713 LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON
Ḣ H. 1E22 7714 LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT ABOVE
ḣ h. 1E23 7715 LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE
Ḧ H: 1E26 7718 LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS
ḧ h: 1E27 7719 LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS
Ḩ H, 1E28 7720 LATIN CAPITAL LETTER H WITH CEDILLA
ḩ h, 1E29 7721 LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA
Ḱ K' 1E30 7728 LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE
ḱ k' 1E31 7729 LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE
Ḵ K_ 1E34 7732 LATIN CAPITAL LETTER K WITH LINE BELOW
ḵ k_ 1E35 7733 LATIN SMALL LETTER K WITH LINE BELOW
Ḻ L_ 1E3A 7738 LATIN CAPITAL LETTER L WITH LINE BELOW
ḻ l_ 1E3B 7739 LATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW
Ḿ M' 1E3E 7742 LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE
ḿ m' 1E3F 7743 LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE
Ṁ M. 1E40 7744 LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
ṁ m. 1E41 7745 LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
Ṅ N. 1E44 7748 LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT ABOVE `
ṅ n. 1E45 7749 LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE `
Ṉ N_ 1E48 7752 LATIN CAPITAL LETTER N WITH LINE BELOW `
ṉ n_ 1E49 7753 LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW `
Ṕ P' 1E54 7764 LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE
ṕ p' 1E55 7765 LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE
Ṗ P. 1E56 7766 LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
ṗ p. 1E57 7767 LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
Ṙ R. 1E58 7768 LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT ABOVE
ṙ r. 1E59 7769 LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE
Ṟ R_ 1E5E 7774 LATIN CAPITAL LETTER R WITH LINE BELOW
ṟ r_ 1E5F 7775 LATIN SMALL LETTER R WITH LINE BELOW
Ṡ S. 1E60 7776 LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
ṡ s. 1E61 7777 LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
Ṫ T. 1E6A 7786 LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
ṫ t. 1E6B 7787 LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
Ṯ T_ 1E6E 7790 LATIN CAPITAL LETTER T WITH LINE BELOW
ṯ t_ 1E6F 7791 LATIN SMALL LETTER T WITH LINE BELOW
Ṽ V? 1E7C 7804 LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE
ṽ v? 1E7D 7805 LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE
Ẁ W! 1E80 7808 LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
ẁ w! 1E81 7809 LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
Ẃ W' 1E82 7810 LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
ẃ w' 1E83 7811 LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
Ẅ W: 1E84 7812 LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
ẅ w: 1E85 7813 LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
Ẇ W. 1E86 7814 LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT ABOVE
ẇ w. 1E87 7815 LATIN SMALL LETTER W WITH DOT ABOVE
Ẋ X. 1E8A 7818 LATIN CAPITAL LETTER X WITH DOT ABOVE
ẋ x. 1E8B 7819 LATIN SMALL LETTER X WITH DOT ABOVE
Ẍ X: 1E8C 7820 LATIN CAPITAL LETTER X WITH DIAERESIS
ẍ x: 1E8D 7821 LATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS
Ẏ Y. 1E8E 7822 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT ABOVE
ẏ y. 1E8F 7823 LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT ABOVE
Ẑ Z> 1E90 7824 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
ẑ z> 1E91 7825 LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
Ẕ Z_ 1E94 7828 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH LINE BELOW
ẕ z_ 1E95 7829 LATIN SMALL LETTER Z WITH LINE BELOW
ẖ h_ 1E96 7830 LATIN SMALL LETTER H WITH LINE BELOW
ẗ t: 1E97 7831 LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS
ẘ w0 1E98 7832 LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE
ẙ y0 1E99 7833 LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE
Ả A2 1EA2 7842 LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE
ả a2 1EA3 7843 LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE
Ẻ E2 1EBA 7866 LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE
ẻ e2 1EBB 7867 LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE
Ẽ E? 1EBC 7868 LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
ẽ e? 1EBD 7869 LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
Ỉ I2 1EC8 7880 LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE
ỉ i2 1EC9 7881 LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE
Ỏ O2 1ECE 7886 LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE
ỏ o2 1ECF 7887 LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE
Ủ U2 1EE6 7910 LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE
ủ u2 1EE7 7911 LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE
Ỳ Y! 1EF2 7922 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
ỳ y! 1EF3 7923 LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
Ỷ Y2 1EF6 7926 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
ỷ y2 1EF7 7927 LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
Ỹ Y? 1EF8 7928 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE
ỹ y? 1EF9 7929 LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE
ἀ ;' 1F00 7936 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI
ἁ ,' 1F01 7937 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA
ἂ ;! 1F02 7938 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA
ἃ ,! 1F03 7939 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA
ἄ ?; 1F04 7940 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA
ἅ ?, 1F05 7941 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA
ἆ !: 1F06 7942 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI
ἇ ?: 1F07 7943 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI
  1N 2002 8194 EN SPACE
  1M 2003 8195 EM SPACE
  3M 2004 8196 THREE-PER-EM SPACE
  4M 2005 8197 FOUR-PER-EM SPACE
  6M 2006 8198 SIX-PER-EM SPACE
  1T 2009 8201 THIN SPACE
  1H 200A 8202 HAIR SPACE
‐ -1 2010 8208 HYPHEN
– -N 2013 8211 EN DASH `
— -M 2014 8212 EM DASH
― -3 2015 8213 HORIZONTAL BAR
‖ !2 2016 8214 DOUBLE VERTICAL LINE
‗ =2 2017 8215 DOUBLE LOW LINE
‘ '6 2018 8216 LEFT SINGLE QUOTATION MARK
’ '9 2019 8217 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
‚ .9 201A 8218 SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
‛ 9' 201B 8219 SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
“ "6 201C 8220 LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
"9 201D 8221 RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
„ :9 201E 8222 DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
‟ 9" 201F 8223 DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
/- 2020 8224 DAGGER
/= 2021 8225 DOUBLE DAGGER
.. 2025 8229 TWO DOT LEADER
%0 2030 8240 PER MILLE SIGN
1' 2032 8242 PRIME
2' 2033 8243 DOUBLE PRIME
3' 2034 8244 TRIPLE PRIME
1" 2035 8245 REVERSED PRIME
‶ 2" 2036 8246 REVERSED DOUBLE PRIME
3" 2037 8247 REVERSED TRIPLE PRIME
‸ Ca 2038 8248 CARET
‹ <1 2039 8249 SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
› >1 203A 8250 SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
※ :X 203B 8251 REFERENCE MARK
‾ '- 203E 8254 OVERLINE
⁄ /f 2044 8260 FRACTION SLASH
⁰ 0S 2070 8304 SUPERSCRIPT ZERO
⁴ 4S 2074 8308 SUPERSCRIPT FOUR
⁵ 5S 2075 8309 SUPERSCRIPT FIVE
⁶ 6S 2076 8310 SUPERSCRIPT SIX
⁷ 7S 2077 8311 SUPERSCRIPT SEVEN
⁸ 8S 2078 8312 SUPERSCRIPT EIGHT
⁹ 9S 2079 8313 SUPERSCRIPT NINE
⁺ +S 207A 8314 SUPERSCRIPT PLUS SIGN
⁻ -S 207B 8315 SUPERSCRIPT MINUS
⁼ =S 207C 8316 SUPERSCRIPT EQUALS SIGN
⁽ (S 207D 8317 SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS
⁾ )S 207E 8318 SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
ⁿ nS 207F 8319 SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N `
₀ 0s 2080 8320 SUBSCRIPT ZERO
₁ 1s 2081 8321 SUBSCRIPT ONE
₂ 2s 2082 8322 SUBSCRIPT TWO
₃ 3s 2083 8323 SUBSCRIPT THREE
₄ 4s 2084 8324 SUBSCRIPT FOUR
₅ 5s 2085 8325 SUBSCRIPT FIVE
₆ 6s 2086 8326 SUBSCRIPT SIX
₇ 7s 2087 8327 SUBSCRIPT SEVEN
₈ 8s 2088 8328 SUBSCRIPT EIGHT
₉ 9s 2089 8329 SUBSCRIPT NINE
₊ +s 208A 8330 SUBSCRIPT PLUS SIGN
₋ -s 208B 8331 SUBSCRIPT MINUS
₌ =s 208C 8332 SUBSCRIPT EQUALS SIGN
₍ (s 208D 8333 SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
₎ )s 208E 8334 SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
₤ Li 20A4 8356 LIRA SIGN
₧ Pt 20A7 8359 PESETA SIGN
₩ W= 20A9 8361 WON SIGN
€ Eu 20AC 8364 EURO SIGN
℃ oC 2103 8451 DEGREE CELSIUS
℅ co 2105 8453 CARE OF
℉ oF 2109 8457 DEGREE FAHRENHEIT
№ N0 2116 8470 NUMERO SIGN
℗ PO 2117 8471 SOUND RECORDING COPYRIGHT
℞ Rx 211E 8478 PRESCRIPTION TAKE
℠ SM 2120 8480 SERVICE MARK
™ TM 2122 8482 TRADE MARK SIGN
Ω Om 2126 8486 OHM SIGN
Å AO 212B 8491 ANGSTROM SIGN
⅓ 13 2153 8531 VULGAR FRACTION ONE THIRD
⅔ 23 2154 8532 VULGAR FRACTION TWO THIRDS
⅕ 15 2155 8533 VULGAR FRACTION ONE FIFTH
⅖ 25 2156 8534 VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
⅗ 35 2157 8535 VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
⅘ 45 2158 8536 VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
⅙ 16 2159 8537 VULGAR FRACTION ONE SIXTH
⅚ 56 215A 8538 VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
⅛ 18 215B 8539 VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
⅜ 38 215C 8540 VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
⅝ 58 215D 8541 VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
⅞ 78 215E 8542 VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
Ⅰ 1R 2160 8544 ROMAN NUMERAL ONE
Ⅱ 2R 2161 8545 ROMAN NUMERAL TWO
Ⅲ 3R 2162 8546 ROMAN NUMERAL THREE
Ⅳ 4R 2163 8547 ROMAN NUMERAL FOUR
Ⅴ 5R 2164 8548 ROMAN NUMERAL FIVE
Ⅵ 6R 2165 8549 ROMAN NUMERAL SIX
Ⅶ 7R 2166 8550 ROMAN NUMERAL SEVEN
Ⅷ 8R 2167 8551 ROMAN NUMERAL EIGHT
Ⅸ 9R 2168 8552 ROMAN NUMERAL NINE
Ⅹ aR 2169 8553 ROMAN NUMERAL TEN
Ⅺ bR 216A 8554 ROMAN NUMERAL ELEVEN
Ⅻ cR 216B 8555 ROMAN NUMERAL TWELVE
ⅰ 1r 2170 8560 SMALL ROMAN NUMERAL ONE
ⅱ 2r 2171 8561 SMALL ROMAN NUMERAL TWO
ⅲ 3r 2172 8562 SMALL ROMAN NUMERAL THREE
ⅳ 4r 2173 8563 SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
ⅴ 5r 2174 8564 SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
ⅵ 6r 2175 8565 SMALL ROMAN NUMERAL SIX
ⅶ 7r 2176 8566 SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
ⅷ 8r 2177 8567 SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
ⅸ 9r 2178 8568 SMALL ROMAN NUMERAL NINE
ⅹ ar 2179 8569 SMALL ROMAN NUMERAL TEN
ⅺ br 217A 8570 SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
ⅻ cr 217B 8571 SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
← <- 2190 8592 LEFTWARDS ARROW
↑ -! 2191 8593 UPWARDS ARROW
→ -> 2192 8594 RIGHTWARDS ARROW
↓ -v 2193 8595 DOWNWARDS ARROW
↔ <> 2194 8596 LEFT RIGHT ARROW
↕ UD 2195 8597 UP DOWN ARROW
⇐ <= 21D0 8656 LEFTWARDS DOUBLE ARROW
⇒ => 21D2 8658 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
⇔ == 21D4 8660 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
∀ FA 2200 8704 FOR ALL
∂ dP 2202 8706 PARTIAL DIFFERENTIAL
∃ TE 2203 8707 THERE EXISTS
∅ /0 2205 8709 EMPTY SET
∆ DE 2206 8710 INCREMENT
∇ NB 2207 8711 NABLA
∈ (- 2208 8712 ELEMENT OF
∋ -) 220B 8715 CONTAINS AS MEMBER
∏ *P 220F 8719 N-ARY PRODUCT `
∑ +Z 2211 8721 N-ARY SUMMATION `
− -2 2212 8722 MINUS SIGN
∓ -+ 2213 8723 MINUS-OR-PLUS SIGN
∗ *- 2217 8727 ASTERISK OPERATOR
∘ Ob 2218 8728 RING OPERATOR
∙ Sb 2219 8729 BULLET OPERATOR
√ RT 221A 8730 SQUARE ROOT
∝ 0( 221D 8733 PROPORTIONAL TO
∞ 00 221E 8734 INFINITY
∟ -L 221F 8735 RIGHT ANGLE
∠ -V 2220 8736 ANGLE
∥ PP 2225 8741 PARALLEL TO
∧ AN 2227 8743 LOGICAL AND
∨ OR 2228 8744 LOGICAL OR
∩ (U 2229 8745 INTERSECTION
∪ )U 222A 8746 UNION
∫ In 222B 8747 INTEGRAL
∬ DI 222C 8748 DOUBLE INTEGRAL
∮ Io 222E 8750 CONTOUR INTEGRAL
∴ .: 2234 8756 THEREFORE
∵ :. 2235 8757 BECAUSE
∶ :R 2236 8758 RATIO
∷ :: 2237 8759 PROPORTION
∼ ?1 223C 8764 TILDE OPERATOR
∾ CG 223E 8766 INVERTED LAZY S
≃ ?- 2243 8771 ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
≅ ?= 2245 8773 APPROXIMATELY EQUAL TO
≈ ?2 2248 8776 ALMOST EQUAL TO
≌ =? 224C 8780 ALL EQUAL TO
≓ HI 2253 8787 IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
≠ != 2260 8800 NOT EQUAL TO
≡ =3 2261 8801 IDENTICAL TO
≤ =< 2264 8804 LESS-THAN OR EQUAL TO
≥ >= 2265 8805 GREATER-THAN OR EQUAL TO
≪ <* 226A 8810 MUCH LESS-THAN
≫ *> 226B 8811 MUCH GREATER-THAN
≮ !< 226E 8814 NOT LESS-THAN
≯ !> 226F 8815 NOT GREATER-THAN
⊂ (C 2282 8834 SUBSET OF
⊃ )C 2283 8835 SUPERSET OF
⊆ (_ 2286 8838 SUBSET OF OR EQUAL TO
⊇ )_ 2287 8839 SUPERSET OF OR EQUAL TO
⊙ 0. 2299 8857 CIRCLED DOT OPERATOR
⊚ 02 229A 8858 CIRCLED RING OPERATOR
⊥ -T 22A5 8869 UP TACK
⋅ .P 22C5 8901 DOT OPERATOR
⋮ :3 22EE 8942 VERTICAL ELLIPSIS
⋯ .3 22EF 8943 MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
⌂ Eh 2302 8962 HOUSE
⌈ <7 2308 8968 LEFT CEILING
⌉ >7 2309 8969 RIGHT CEILING
⌊ 7< 230A 8970 LEFT FLOOR
⌋ 7> 230B 8971 RIGHT FLOOR
⌐ NI 2310 8976 REVERSED NOT SIGN
⌒ (A 2312 8978 ARC
⌕ TR 2315 8981 TELEPHONE RECORDER
⌠ Iu 2320 8992 TOP HALF INTEGRAL
⌡ Il 2321 8993 BOTTOM HALF INTEGRAL
〈 </ 2329 9001 LEFT-POINTING ANGLE BRACKET
〉 /> 232A 9002 RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET
␣ Vs 2423 9251 OPEN BOX
⑀ 1h 2440 9280 OCR HOOK
⑁ 3h 2441 9281 OCR CHAIR
⑂ 2h 2442 9282 OCR FORK
⑃ 4h 2443 9283 OCR INVERTED FORK
⑆ 1j 2446 9286 OCR BRANCH BANK IDENTIFICATION
⑇ 2j 2447 9287 OCR AMOUNT OF CHECK
⑈ 3j 2448 9288 OCR DASH
⑉ 4j 2449 9289 OCR CUSTOMER ACCOUNT NUMBER
⒈ 1. 2488 9352 DIGIT ONE FULL STOP
⒉ 2. 2489 9353 DIGIT TWO FULL STOP
⒊ 3. 248A 9354 DIGIT THREE FULL STOP
⒋ 4. 248B 9355 DIGIT FOUR FULL STOP
⒌ 5. 248C 9356 DIGIT FIVE FULL STOP
⒍ 6. 248D 9357 DIGIT SIX FULL STOP
⒎ 7. 248E 9358 DIGIT SEVEN FULL STOP
⒏ 8. 248F 9359 DIGIT EIGHT FULL STOP
⒐ 9. 2490 9360 DIGIT NINE FULL STOP
─ hh 2500 9472 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
━ HH 2501 9473 BOX DRAWINGS HEAVY HORIZONTAL
│ vv 2502 9474 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
┃ VV 2503 9475 BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL
┄ 3- 2504 9476 BOX DRAWINGS LIGHT TRIPLE DASH HORIZONTAL
┅ 3_ 2505 9477 BOX DRAWINGS HEAVY TRIPLE DASH HORIZONTAL
┆ 3! 2506 9478 BOX DRAWINGS LIGHT TRIPLE DASH VERTICAL
┇ 3/ 2507 9479 BOX DRAWINGS HEAVY TRIPLE DASH VERTICAL
┈ 4- 2508 9480 BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH HORIZONTAL
┉ 4_ 2509 9481 BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH HORIZONTAL
┊ 4! 250A 9482 BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH VERTICAL
┋ 4/ 250B 9483 BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH VERTICAL
┌ dr 250C 9484 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
┍ dR 250D 9485 BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT HEAVY
┎ Dr 250E 9486 BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT LIGHT
┏ DR 250F 9487 BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND RIGHT
┐ dl 2510 9488 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
┑ dL 2511 9489 BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT HEAVY
┒ Dl 2512 9490 BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT LIGHT
┓ LD 2513 9491 BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND LEFT
└ ur 2514 9492 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
┕ uR 2515 9493 BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT HEAVY
┖ Ur 2516 9494 BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT LIGHT
┗ UR 2517 9495 BOX DRAWINGS HEAVY UP AND RIGHT
┘ ul 2518 9496 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
┙ uL 2519 9497 BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT HEAVY
┚ Ul 251A 9498 BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT LIGHT
┛ UL 251B 9499 BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LEFT
├ vr 251C 9500 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
┝ vR 251D 9501 BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY
┠ Vr 2520 9504 BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT
┣ VR 2523 9507 BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT
┤ vl 2524 9508 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
┥ vL 2525 9509 BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY
┨ Vl 2528 9512 BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT
┫ VL 252B 9515 BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT
┬ dh 252C 9516 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
┯ dH 252F 9519 BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
┰ Dh 2530 9520 BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
┳ DH 2533 9523 BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL
┴ uh 2534 9524 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
┷ uH 2537 9527 BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
┸ Uh 2538 9528 BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
┻ UH 253B 9531 BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL
┼ vh 253C 9532 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
┿ vH 253F 9535 BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
╂ Vh 2542 9538 BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
╋ VH 254B 9547 BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND HORIZONTAL
╱ FD 2571 9585 BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER RIGHT TO LOWER LEFT
╲ BD 2572 9586 BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT
▀ TB 2580 9600 UPPER HALF BLOCK
▄ LB 2584 9604 LOWER HALF BLOCK
█ FB 2588 9608 FULL BLOCK
▌ lB 258C 9612 LEFT HALF BLOCK
▐ RB 2590 9616 RIGHT HALF BLOCK
░ .S 2591 9617 LIGHT SHADE
▒ :S 2592 9618 MEDIUM SHADE
▓ ?S 2593 9619 DARK SHADE
■ fS 25A0 9632 BLACK SQUARE
□ OS 25A1 9633 WHITE SQUARE
▢ RO 25A2 9634 WHITE SQUARE WITH ROUNDED CORNERS
▣ Rr 25A3 9635 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE
▤ RF 25A4 9636 SQUARE WITH HORIZONTAL FILL
▥ RY 25A5 9637 SQUARE WITH VERTICAL FILL
▦ RH 25A6 9638 SQUARE WITH ORTHOGONAL CROSSHATCH FILL
▧ RZ 25A7 9639 SQUARE WITH UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL
▨ RK 25A8 9640 SQUARE WITH UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL
▩ RX 25A9 9641 SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL
▪ sB 25AA 9642 BLACK SMALL SQUARE
▬ SR 25AC 9644 BLACK RECTANGLE
▭ Or 25AD 9645 WHITE RECTANGLE
▲ UT 25B2 9650 BLACK UP-POINTING TRIANGLE
△ uT 25B3 9651 WHITE UP-POINTING TRIANGLE
▶ PR 25B6 9654 BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE
▷ Tr 25B7 9655 WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE
▼ Dt 25BC 9660 BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
▽ dT 25BD 9661 WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
◀ PL 25C0 9664 BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE
◁ Tl 25C1 9665 WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
◆ Db 25C6 9670 BLACK DIAMOND
◇ Dw 25C7 9671 WHITE DIAMOND
◊ LZ 25CA 9674 LOZENGE
○ 0m 25CB 9675 WHITE CIRCLE
◎ 0o 25CE 9678 BULLSEYE
● 0M 25CF 9679 BLACK CIRCLE
◐ 0L 25D0 9680 CIRCLE WITH LEFT HALF BLACK
◑ 0R 25D1 9681 CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK
◘ Sn 25D8 9688 INVERSE BULLET
◙ Ic 25D9 9689 INVERSE WHITE CIRCLE
◢ Fd 25E2 9698 BLACK LOWER RIGHT TRIANGLE
◣ Bd 25E3 9699 BLACK LOWER LEFT TRIANGLE
★ *2 2605 9733 BLACK STAR
☆ *1 2606 9734 WHITE STAR
☜ <H 261C 9756 WHITE LEFT POINTING INDEX
☞ >H 261E 9758 WHITE RIGHT POINTING INDEX
☺ 0u 263A 9786 WHITE SMILING FACE
☻ 0U 263B 9787 BLACK SMILING FACE
☼ SU 263C 9788 WHITE SUN WITH RAYS
♀ Fm 2640 9792 FEMALE SIGN
♂ Ml 2642 9794 MALE SIGN
♠ cS 2660 9824 BLACK SPADE SUIT
♡ cH 2661 9825 WHITE HEART SUIT
♢ cD 2662 9826 WHITE DIAMOND SUIT
♣ cC 2663 9827 BLACK CLUB SUIT
♩ Md 2669 9833 QUARTER NOTE `
♪ M8 266A 9834 EIGHTH NOTE `
♫ M2 266B 9835 BEAMED EIGHTH NOTES
♭ Mb 266D 9837 MUSIC FLAT SIGN
♮ Mx 266E 9838 MUSIC NATURAL SIGN
♯ MX 266F 9839 MUSIC SHARP SIGN
✓ OK 2713 10003 CHECK MARK
✗ XX 2717 10007 BALLOT X
✠ -X 2720 10016 MALTESE CROSS
 IS 3000 12288 IDEOGRAPHIC SPACE
、 ,_ 3001 12289 IDEOGRAPHIC COMMA
。 ._ 3002 12290 IDEOGRAPHIC FULL STOP
〃 +" 3003 12291 DITTO MARK
+_ 3004 12292 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD SYMBOL
*_ 3005 12293 IDEOGRAPHIC ITERATION MARK
;_ 3006 12294 IDEOGRAPHIC CLOSING MARK
0_ 3007 12295 IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO
<+ 300A 12298 LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
>+ 300B 12299 RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
<' 300C 12300 LEFT CORNER BRACKET
>' 300D 12301 RIGHT CORNER BRACKET
<" 300E 12302 LEFT WHITE CORNER BRACKET
』 >" 300F 12303 RIGHT WHITE CORNER BRACKET
(" 3010 12304 LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET
】 )" 3011 12305 RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET
=T 3012 12306 POSTAL MARK
=_ 3013 12307 GETA MARK
(' 3014 12308 LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
)' 3015 12309 RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
(I 3016 12310 LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET
)I 3017 12311 RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET
-? 301C 12316 WAVE DASH
A5 3041 12353 HIRAGANA LETTER SMALL A
a5 3042 12354 HIRAGANA LETTER A
I5 3043 12355 HIRAGANA LETTER SMALL I
i5 3044 12356 HIRAGANA LETTER I
U5 3045 12357 HIRAGANA LETTER SMALL U
u5 3046 12358 HIRAGANA LETTER U
E5 3047 12359 HIRAGANA LETTER SMALL E
e5 3048 12360 HIRAGANA LETTER E
O5 3049 12361 HIRAGANA LETTER SMALL O
o5 304A 12362 HIRAGANA LETTER O
ka 304B 12363 HIRAGANA LETTER KA
ga 304C 12364 HIRAGANA LETTER GA
ki 304D 12365 HIRAGANA LETTER KI
gi 304E 12366 HIRAGANA LETTER GI
ku 304F 12367 HIRAGANA LETTER KU
gu 3050 12368 HIRAGANA LETTER GU
ke 3051 12369 HIRAGANA LETTER KE
ge 3052 12370 HIRAGANA LETTER GE
ko 3053 12371 HIRAGANA LETTER KO
go 3054 12372 HIRAGANA LETTER GO
sa 3055 12373 HIRAGANA LETTER SA
za 3056 12374 HIRAGANA LETTER ZA
si 3057 12375 HIRAGANA LETTER SI
zi 3058 12376 HIRAGANA LETTER ZI
su 3059 12377 HIRAGANA LETTER SU
zu 305A 12378 HIRAGANA LETTER ZU
se 305B 12379 HIRAGANA LETTER SE
ze 305C 12380 HIRAGANA LETTER ZE
so 305D 12381 HIRAGANA LETTER SO
zo 305E 12382 HIRAGANA LETTER ZO
ta 305F 12383 HIRAGANA LETTER TA
da 3060 12384 HIRAGANA LETTER DA
ti 3061 12385 HIRAGANA LETTER TI
di 3062 12386 HIRAGANA LETTER DI
tU 3063 12387 HIRAGANA LETTER SMALL TU
tu 3064 12388 HIRAGANA LETTER TU
du 3065 12389 HIRAGANA LETTER DU
te 3066 12390 HIRAGANA LETTER TE
de 3067 12391 HIRAGANA LETTER DE
to 3068 12392 HIRAGANA LETTER TO
do 3069 12393 HIRAGANA LETTER DO
na 306A 12394 HIRAGANA LETTER NA
ni 306B 12395 HIRAGANA LETTER NI
nu 306C 12396 HIRAGANA LETTER NU
ne 306D 12397 HIRAGANA LETTER NE
no 306E 12398 HIRAGANA LETTER NO
ha 306F 12399 HIRAGANA LETTER HA
ba 3070 12400 HIRAGANA LETTER BA
pa 3071 12401 HIRAGANA LETTER PA
hi 3072 12402 HIRAGANA LETTER HI
bi 3073 12403 HIRAGANA LETTER BI
pi 3074 12404 HIRAGANA LETTER PI
hu 3075 12405 HIRAGANA LETTER HU
bu 3076 12406 HIRAGANA LETTER BU
pu 3077 12407 HIRAGANA LETTER PU
he 3078 12408 HIRAGANA LETTER HE
be 3079 12409 HIRAGANA LETTER BE
pe 307A 12410 HIRAGANA LETTER PE
ho 307B 12411 HIRAGANA LETTER HO
bo 307C 12412 HIRAGANA LETTER BO
po 307D 12413 HIRAGANA LETTER PO
ma 307E 12414 HIRAGANA LETTER MA
mi 307F 12415 HIRAGANA LETTER MI
mu 3080 12416 HIRAGANA LETTER MU
me 3081 12417 HIRAGANA LETTER ME
mo 3082 12418 HIRAGANA LETTER MO
yA 3083 12419 HIRAGANA LETTER SMALL YA
ya 3084 12420 HIRAGANA LETTER YA
yU 3085 12421 HIRAGANA LETTER SMALL YU
yu 3086 12422 HIRAGANA LETTER YU
yO 3087 12423 HIRAGANA LETTER SMALL YO
yo 3088 12424 HIRAGANA LETTER YO
ra 3089 12425 HIRAGANA LETTER RA
ri 308A 12426 HIRAGANA LETTER RI
ru 308B 12427 HIRAGANA LETTER RU
re 308C 12428 HIRAGANA LETTER RE
ro 308D 12429 HIRAGANA LETTER RO
wA 308E 12430 HIRAGANA LETTER SMALL WA
wa 308F 12431 HIRAGANA LETTER WA
wi 3090 12432 HIRAGANA LETTER WI
we 3091 12433 HIRAGANA LETTER WE
wo 3092 12434 HIRAGANA LETTER WO
n5 3093 12435 HIRAGANA LETTER N `
vu 3094 12436 HIRAGANA LETTER VU
"5 309B 12443 KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
゜ 05 309C 12444 KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK
ゝ *5 309D 12445 HIRAGANA ITERATION MARK
ゞ +5 309E 12446 HIRAGANA VOICED ITERATION MARK
ァ a6 30A1 12449 KATAKANA LETTER SMALL A
ア A6 30A2 12450 KATAKANA LETTER A
ィ i6 30A3 12451 KATAKANA LETTER SMALL I
イ I6 30A4 12452 KATAKANA LETTER I
ゥ u6 30A5 12453 KATAKANA LETTER SMALL U
ウ U6 30A6 12454 KATAKANA LETTER U
ェ e6 30A7 12455 KATAKANA LETTER SMALL E
エ E6 30A8 12456 KATAKANA LETTER E
ォ o6 30A9 12457 KATAKANA LETTER SMALL O
オ O6 30AA 12458 KATAKANA LETTER O
カ Ka 30AB 12459 KATAKANA LETTER KA
ガ Ga 30AC 12460 KATAKANA LETTER GA
キ Ki 30AD 12461 KATAKANA LETTER KI
ギ Gi 30AE 12462 KATAKANA LETTER GI
ク Ku 30AF 12463 KATAKANA LETTER KU
グ Gu 30B0 12464 KATAKANA LETTER GU
ケ Ke 30B1 12465 KATAKANA LETTER KE
ゲ Ge 30B2 12466 KATAKANA LETTER GE
コ Ko 30B3 12467 KATAKANA LETTER KO
ゴ Go 30B4 12468 KATAKANA LETTER GO
サ Sa 30B5 12469 KATAKANA LETTER SA
ザ Za 30B6 12470 KATAKANA LETTER ZA
シ Si 30B7 12471 KATAKANA LETTER SI
ジ Zi 30B8 12472 KATAKANA LETTER ZI
ス Su 30B9 12473 KATAKANA LETTER SU
ズ Zu 30BA 12474 KATAKANA LETTER ZU
セ Se 30BB 12475 KATAKANA LETTER SE
ゼ Ze 30BC 12476 KATAKANA LETTER ZE
ソ So 30BD 12477 KATAKANA LETTER SO
ゾ Zo 30BE 12478 KATAKANA LETTER ZO
タ Ta 30BF 12479 KATAKANA LETTER TA
ダ Da 30C0 12480 KATAKANA LETTER DA
チ Ti 30C1 12481 KATAKANA LETTER TI
ヂ Di 30C2 12482 KATAKANA LETTER DI
ッ TU 30C3 12483 KATAKANA LETTER SMALL TU
ツ Tu 30C4 12484 KATAKANA LETTER TU
ヅ Du 30C5 12485 KATAKANA LETTER DU
テ Te 30C6 12486 KATAKANA LETTER TE
デ De 30C7 12487 KATAKANA LETTER DE
ト To 30C8 12488 KATAKANA LETTER TO
ド Do 30C9 12489 KATAKANA LETTER DO
ナ Na 30CA 12490 KATAKANA LETTER NA
ニ Ni 30CB 12491 KATAKANA LETTER NI
ヌ Nu 30CC 12492 KATAKANA LETTER NU
ネ Ne 30CD 12493 KATAKANA LETTER NE
ノ No 30CE 12494 KATAKANA LETTER NO
ハ Ha 30CF 12495 KATAKANA LETTER HA
バ Ba 30D0 12496 KATAKANA LETTER BA
パ Pa 30D1 12497 KATAKANA LETTER PA
ヒ Hi 30D2 12498 KATAKANA LETTER HI
ビ Bi 30D3 12499 KATAKANA LETTER BI
ピ Pi 30D4 12500 KATAKANA LETTER PI
フ Hu 30D5 12501 KATAKANA LETTER HU
ブ Bu 30D6 12502 KATAKANA LETTER BU
プ Pu 30D7 12503 KATAKANA LETTER PU
ヘ He 30D8 12504 KATAKANA LETTER HE
ベ Be 30D9 12505 KATAKANA LETTER BE
ペ Pe 30DA 12506 KATAKANA LETTER PE
ホ Ho 30DB 12507 KATAKANA LETTER HO
ボ Bo 30DC 12508 KATAKANA LETTER BO
ポ Po 30DD 12509 KATAKANA LETTER PO
マ Ma 30DE 12510 KATAKANA LETTER MA
ミ Mi 30DF 12511 KATAKANA LETTER MI
ム Mu 30E0 12512 KATAKANA LETTER MU
メ Me 30E1 12513 KATAKANA LETTER ME
モ Mo 30E2 12514 KATAKANA LETTER MO
ャ YA 30E3 12515 KATAKANA LETTER SMALL YA
ヤ Ya 30E4 12516 KATAKANA LETTER YA
ュ YU 30E5 12517 KATAKANA LETTER SMALL YU
ユ Yu 30E6 12518 KATAKANA LETTER YU
ョ YO 30E7 12519 KATAKANA LETTER SMALL YO
ヨ Yo 30E8 12520 KATAKANA LETTER YO
ラ Ra 30E9 12521 KATAKANA LETTER RA
リ Ri 30EA 12522 KATAKANA LETTER RI
ル Ru 30EB 12523 KATAKANA LETTER RU
レ Re 30EC 12524 KATAKANA LETTER RE
ロ Ro 30ED 12525 KATAKANA LETTER RO
ヮ WA 30EE 12526 KATAKANA LETTER SMALL WA
ワ Wa 30EF 12527 KATAKANA LETTER WA
ヰ Wi 30F0 12528 KATAKANA LETTER WI
ヱ We 30F1 12529 KATAKANA LETTER WE
ヲ Wo 30F2 12530 KATAKANA LETTER WO
ン N6 30F3 12531 KATAKANA LETTER N `
ヴ Vu 30F4 12532 KATAKANA LETTER VU
ヵ KA 30F5 12533 KATAKANA LETTER SMALL KA
ヶ KE 30F6 12534 KATAKANA LETTER SMALL KE
ヷ Va 30F7 12535 KATAKANA LETTER VA
ヸ Vi 30F8 12536 KATAKANA LETTER VI
ヹ Ve 30F9 12537 KATAKANA LETTER VE
ヺ Vo 30FA 12538 KATAKANA LETTER VO
・ .6 30FB 12539 KATAKANA MIDDLE DOT
ー -6 30FC 12540 KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
ヽ *6 30FD 12541 KATAKANA ITERATION MARK
ヾ +6 30FE 12542 KATAKANA VOICED ITERATION MARK
ㄅ b4 3105 12549 BOPOMOFO LETTER B
ㄆ p4 3106 12550 BOPOMOFO LETTER P
ㄇ m4 3107 12551 BOPOMOFO LETTER M
ㄈ f4 3108 12552 BOPOMOFO LETTER F
ㄉ d4 3109 12553 BOPOMOFO LETTER D
ㄊ t4 310A 12554 BOPOMOFO LETTER T
ㄋ n4 310B 12555 BOPOMOFO LETTER N `
ㄌ l4 310C 12556 BOPOMOFO LETTER L
ㄍ g4 310D 12557 BOPOMOFO LETTER G
ㄎ k4 310E 12558 BOPOMOFO LETTER K
ㄏ h4 310F 12559 BOPOMOFO LETTER H
ㄐ j4 3110 12560 BOPOMOFO LETTER J
ㄑ q4 3111 12561 BOPOMOFO LETTER Q
ㄒ x4 3112 12562 BOPOMOFO LETTER X
ㄓ zh 3113 12563 BOPOMOFO LETTER ZH
ㄔ ch 3114 12564 BOPOMOFO LETTER CH
ㄕ sh 3115 12565 BOPOMOFO LETTER SH
ㄖ r4 3116 12566 BOPOMOFO LETTER R
ㄗ z4 3117 12567 BOPOMOFO LETTER Z
ㄘ c4 3118 12568 BOPOMOFO LETTER C
ㄙ s4 3119 12569 BOPOMOFO LETTER S
ㄚ a4 311A 12570 BOPOMOFO LETTER A
ㄛ o4 311B 12571 BOPOMOFO LETTER O
ㄜ e4 311C 12572 BOPOMOFO LETTER E
ㄞ ai 311E 12574 BOPOMOFO LETTER AI
ㄟ ei 311F 12575 BOPOMOFO LETTER EI
ㄠ au 3120 12576 BOPOMOFO LETTER AU
ㄡ ou 3121 12577 BOPOMOFO LETTER OU
ㄢ an 3122 12578 BOPOMOFO LETTER AN
ㄣ en 3123 12579 BOPOMOFO LETTER EN
ㄤ aN 3124 12580 BOPOMOFO LETTER ANG
ㄥ eN 3125 12581 BOPOMOFO LETTER ENG
ㄦ er 3126 12582 BOPOMOFO LETTER ER
ㄧ i4 3127 12583 BOPOMOFO LETTER I
ㄨ u4 3128 12584 BOPOMOFO LETTER U
ㄩ iu 3129 12585 BOPOMOFO LETTER IU
ㄪ v4 312A 12586 BOPOMOFO LETTER V
ㄫ nG 312B 12587 BOPOMOFO LETTER NG
ㄬ gn 312C 12588 BOPOMOFO LETTER GN
㈠ 1c 3220 12832 PARENTHESIZED IDEOGRAPH ONE
㈡ 2c 3221 12833 PARENTHESIZED IDEOGRAPH TWO
㈢ 3c 3222 12834 PARENTHESIZED IDEOGRAPH THREE
㈣ 4c 3223 12835 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FOUR
㈤ 5c 3224 12836 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FIVE
㈥ 6c 3225 12837 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SIX
㈦ 7c 3226 12838 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SEVEN
㈧ 8c 3227 12839 PARENTHESIZED IDEOGRAPH EIGHT
㈨ 9c 3228 12840 PARENTHESIZED IDEOGRAPH NINE
ff ff FB00 64256 LATIN SMALL LIGATURE FF
fi fi FB01 64257 LATIN SMALL LIGATURE FI
fl fl FB02 64258 LATIN SMALL LIGATURE FL
ſt ft FB05 64261 LATIN SMALL LIGATURE LONG S T
st st FB06 64262 LATIN SMALL LIGATURE ST
vim:tw=78:ts=8:ft=help:norl:

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks