Steven Elliott - 2012-04-07

Use XLookupString() instead of XKeycodeToKeysym()