NEW YAKACIK

�EHR�N MERKEZ�NDE, DO�ANIN ���NDE.

Aydos Ormanlar�n�n temiz havas� ile g�n boyu huzurlu ya�am olanaklar�,

NEW YAKACIK Konutlar�nda Sat��lar�m�z Ba�lam��t�r.

Adres: Cumhuriyet Mah. Kent Sokak N:21 Yakac�k-Kartal

Telefon: 0216 452 36 36

www.newyakacik.com