--- a/System.Data.SQLite/DataTypes.xml
+++ b/System.Data.SQLite/DataTypes.xml
@@ -1,779 +1,780 @@
-ďťż<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
-<DocumentElement>
- <DataTypes>
-  <TypeName>smallint</TypeName>
-  <ProviderDbType>10</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>5</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int16</DataType>
-  <CreateFormat>smallint</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>int</TypeName>
-  <ProviderDbType>11</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>10</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int32</DataType>
-  <CreateFormat>int</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>real</TypeName>
-  <ProviderDbType>15</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>7</ColumnSize>
-  <DataType>System.Single</DataType>
-  <CreateFormat>real</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>float</TypeName>
-  <ProviderDbType>8</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>6</ColumnSize>
-  <DataType>System.Double</DataType>
-  <CreateFormat>float</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>double</TypeName>
-  <ProviderDbType>8</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>6</ColumnSize>
-  <DataType>System.Double</DataType>
-  <CreateFormat>double</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>money</TypeName>
-  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Decimal</DataType>
-  <CreateFormat>money</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>currency</TypeName>
-  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Decimal</DataType>
-  <CreateFormat>currency</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>decimal</TypeName>
-  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Decimal</DataType>
-  <CreateFormat>decimal</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>numeric</TypeName>
-  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Decimal</DataType>
-  <CreateFormat>numeric</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>bit</TypeName>
-  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>1</ColumnSize>
-  <DataType>System.Boolean</DataType>
-  <CreateFormat>bit</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>yesno</TypeName>
-  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>1</ColumnSize>
-  <DataType>System.Boolean</DataType>
-  <CreateFormat>yesno</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>logical</TypeName>
-  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>1</ColumnSize>
-  <DataType>System.Boolean</DataType>
-  <CreateFormat>logical</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>bool</TypeName>
-  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>1</ColumnSize>
-  <DataType>System.Boolean</DataType>
-  <CreateFormat>bool</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>boolean</TypeName>
-  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>1</ColumnSize>
-  <DataType>System.Boolean</DataType>
-  <CreateFormat>boolean</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>tinyint</TypeName>
-  <ProviderDbType>2</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>3</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte</DataType>
-  <CreateFormat>tinyint</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>true</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>integer</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>integer</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>counter</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>counter</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>autoincrement</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>autoincrement</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>identity</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>identity</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>long</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>long</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>bigint</TypeName>
-  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>19</ColumnSize>
-  <DataType>System.Int64</DataType>
-  <CreateFormat>bigint</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>binary</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>binary</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>varbinary</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>varbinary</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>blob</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>blob</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>image</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>image</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>general</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>general</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>oleobject</TypeName>
-  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <DataType>System.Byte[]</DataType>
-  <CreateFormat>oleobject</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>false</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>varchar</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>varchar({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>nvarchar</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>nvarchar({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>memo</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>memo({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>longtext</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>longtext({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>note</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>note({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>text</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>text({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>ntext</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>ntext({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>string</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>string({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>char</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>char({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>nchar</TypeName>
-  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
-  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
-  <DataType>System.String</DataType>
-  <CreateFormat>char({0})</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>datetime</TypeName>
-  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>23</ColumnSize>
-  <DataType>System.DateTime</DataType>
-  <CreateFormat>datetime</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>smalldate</TypeName>
-  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>23</ColumnSize>
-  <DataType>System.DateTime</DataType>
-  <CreateFormat>smalldate</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>timestamp</TypeName>
-  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>23</ColumnSize>
-  <DataType>System.DateTime</DataType>
-  <CreateFormat>timestamp</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>date</TypeName>
-  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>23</ColumnSize>
-  <DataType>System.DateTime</DataType>
-  <CreateFormat>date</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>time</TypeName>
-  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>23</ColumnSize>
-  <DataType>System.DateTime</DataType>
-  <CreateFormat>time</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>uniqueidentifier</TypeName>
-  <ProviderDbType>9</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>16</ColumnSize>
-  <DataType>System.Guid</DataType>
-  <CreateFormat>uniqueidentifier</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
- </DataTypes>
- <DataTypes>
-  <TypeName>guid</TypeName>
-  <ProviderDbType>9</ProviderDbType>
-  <ColumnSize>16</ColumnSize>
-  <DataType>System.Guid</DataType>
-  <CreateFormat>guid</CreateFormat>
-  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
-  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
-  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
-  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
-  <IsLong>false</IsLong>
-  <IsNullable>true</IsNullable>
-  <IsSearchable>true</IsSearchable>
-  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
-  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
-  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
-  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
- </DataTypes>
-</DocumentElement>
+ďťż<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
+
+<DocumentElement>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>smallint</TypeName>
+  <ProviderDbType>10</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>5</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int16</DataType>
+  <CreateFormat>smallint</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>int</TypeName>
+  <ProviderDbType>11</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>10</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int32</DataType>
+  <CreateFormat>int</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>real</TypeName>
+  <ProviderDbType>15</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>7</ColumnSize>
+  <DataType>System.Single</DataType>
+  <CreateFormat>real</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>float</TypeName>
+  <ProviderDbType>8</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>6</ColumnSize>
+  <DataType>System.Double</DataType>
+  <CreateFormat>float</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>double</TypeName>
+  <ProviderDbType>8</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>6</ColumnSize>
+  <DataType>System.Double</DataType>
+  <CreateFormat>double</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>money</TypeName>
+  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Decimal</DataType>
+  <CreateFormat>money</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>currency</TypeName>
+  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Decimal</DataType>
+  <CreateFormat>currency</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>decimal</TypeName>
+  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Decimal</DataType>
+  <CreateFormat>decimal</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>numeric</TypeName>
+  <ProviderDbType>7</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Decimal</DataType>
+  <CreateFormat>numeric</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>bit</TypeName>
+  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>1</ColumnSize>
+  <DataType>System.Boolean</DataType>
+  <CreateFormat>bit</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>yesno</TypeName>
+  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>1</ColumnSize>
+  <DataType>System.Boolean</DataType>
+  <CreateFormat>yesno</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>logical</TypeName>
+  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>1</ColumnSize>
+  <DataType>System.Boolean</DataType>
+  <CreateFormat>logical</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>bool</TypeName>
+  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>1</ColumnSize>
+  <DataType>System.Boolean</DataType>
+  <CreateFormat>bool</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>boolean</TypeName>
+  <ProviderDbType>3</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>1</ColumnSize>
+  <DataType>System.Boolean</DataType>
+  <CreateFormat>boolean</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>tinyint</TypeName>
+  <ProviderDbType>2</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>3</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte</DataType>
+  <CreateFormat>tinyint</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>true</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>integer</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>integer</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>counter</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>counter</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>autoincrement</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>autoincrement</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>identity</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>identity</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>long</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>long</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>bigint</TypeName>
+  <ProviderDbType>12</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>19</ColumnSize>
+  <DataType>System.Int64</DataType>
+  <CreateFormat>bigint</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>true</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>true</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <IsUnsigned>false</IsUnsigned>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>binary</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>binary</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>varbinary</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>varbinary</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>blob</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>blob</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>image</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>image</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>general</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>general</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>oleobject</TypeName>
+  <ProviderDbType>1</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <DataType>System.Byte[]</DataType>
+  <CreateFormat>oleobject</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>false</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>X'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>varchar</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>varchar({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>nvarchar</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>nvarchar({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>memo</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>memo({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>longtext</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>longtext({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>note</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>note({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>text</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>text({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>ntext</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>ntext({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>string</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>string({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>char</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>char({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>nchar</TypeName>
+  <ProviderDbType>16</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>2147483647</ColumnSize>
+  <CreateParameters>max length</CreateParameters>
+  <DataType>System.String</DataType>
+  <CreateFormat>char({0})</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>false</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>datetime</TypeName>
+  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>23</ColumnSize>
+  <DataType>System.DateTime</DataType>
+  <CreateFormat>datetime</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>smalldate</TypeName>
+  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>23</ColumnSize>
+  <DataType>System.DateTime</DataType>
+  <CreateFormat>smalldate</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>timestamp</TypeName>
+  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>23</ColumnSize>
+  <DataType>System.DateTime</DataType>
+  <CreateFormat>timestamp</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>date</TypeName>
+  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>23</ColumnSize>
+  <DataType>System.DateTime</DataType>
+  <CreateFormat>date</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>time</TypeName>
+  <ProviderDbType>6</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>23</ColumnSize>
+  <DataType>System.DateTime</DataType>
+  <CreateFormat>time</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>true</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>uniqueidentifier</TypeName>
+  <ProviderDbType>9</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>16</ColumnSize>
+  <DataType>System.Guid</DataType>
+  <CreateFormat>uniqueidentifier</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>true</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+ <DataTypes>
+  <TypeName>guid</TypeName>
+  <ProviderDbType>9</ProviderDbType>
+  <ColumnSize>16</ColumnSize>
+  <DataType>System.Guid</DataType>
+  <CreateFormat>guid</CreateFormat>
+  <IsAutoIncrementable>false</IsAutoIncrementable>
+  <IsCaseSensitive>false</IsCaseSensitive>
+  <IsFixedLength>true</IsFixedLength>
+  <IsFixedPrecisionScale>false</IsFixedPrecisionScale>
+  <IsLong>false</IsLong>
+  <IsNullable>true</IsNullable>
+  <IsSearchable>true</IsSearchable>
+  <IsSearchableWithLike>false</IsSearchableWithLike>
+  <LiteralPrefix>'</LiteralPrefix>
+  <LiteralSuffix>'</LiteralSuffix>
+  <IsBestMatch>false</IsBestMatch>
+ </DataTypes>
+</DocumentElement>