Soprano 2.9.1 released

Version V1 V2  
2 by Vishesh Handa View Revision
1 by Vishesh Handa View Revision