[saxon] xs:double("-1.7976931348623157E308")


Thread view