RE: [saxon] xsl:attribute on saxon:output?


Thread view