[saxon] Saxon throwing an ArrayIndexOutOfBoundsException


Thread view