Re: [saxon] Saxon HE ArrayIndexOutOfBoundsException: -32768 in NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:483)


Thread view