[saxon] Weak error reporting? (or me). saxon 9


Thread view