bg-Qt-4.8-windows

Vanyo Georgiev

Изтегля се файл http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.6/qt-opensource-windows-x86-mingw482-4.8.6-1.exe

Програмата инсталатор иска да посочите директория с minGW 4.8.2. Това означава, че трябва да изтеглите архивния файл http://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/4.8.2/threads-win32/seh/x86_64-4.8.2-release-win32-seh-rt_v3-rev4.7z/download Този файл съдържа директория mingw64, която трябва да сложите на C: и да я посочите като: C:\mingw64, когато инсталиращата програма поиска да я посочите.