--- a/pyke/krb_compiler/krbparser_tables.py
+++ b/pyke/krb_compiler/krbparser_tables.py
@@ -5,9 +5,9 @@
 
 _lr_method = 'LALR'
 
-_lr_signature = ';\xe7p\x0b<n\xab\x15.\x93\xff+1d\xca\x0e'
+_lr_signature = '`\xa3O\x17\xd6C\xd4E2\xb5\xf60wIM\xd9'
   
-_lr_action_items = {'TAKING_TOK':([143,162,188,217,],[-66,189,-66,241,]),'LP_TOK':([18,32,43,66,74,86,89,96,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,166,171,172,180,181,182,183,184,185,186,190,193,194,197,198,200,205,206,207,208,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,237,239,240,245,246,252,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[32,43,66,66,43,66,43,112,43,43,-95,43,-80,43,-112,-32,43,43,193,43,43,-92,-51,-77,-50,-11,213,43,43,43,-38,43,43,227,232,43,-51,-50,43,43,-57,-33,-37,-36,-31,-21,43,43,-59,43,-109,256,43,43,-40,-34,267,43,-11,43,-11,-11,-30,43,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,43,-53,-58,-61,43,-54,-63,-35,-55,43,-11,-65,-62,-64,]),'FOREACH_TOK':([62,],[80,]),'AS_TOK':([257,268,286,295,],[272,272,272,272,]),'ANONYMOUS_VAR_TOK':([32,43,66,67,74,86,89,101,107,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,-95,46,-80,46,-112,-32,46,46,46,46,-92,-77,-11,46,46,46,-38,46,46,46,46,46,-57,-33,-37,-36,-31,-21,46,46,-59,46,-109,46,46,-40,-34,46,-11,46,-11,-11,-30,46,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,46,-53,-58,-61,46,-54,-63,-35,-55,46,-11,-65,-62,-64,]),'NUMBER_TOK':([32,43,66,74,86,89,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,275,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[44,44,44,44,44,44,44,44,-95,44,-80,44,-112,-32,44,44,44,44,-92,-77,-11,44,44,44,-38,44,44,44,44,44,-57,-33,-37,-36,-31,-21,44,44,-59,44,-109,44,44,-40,-34,44,-11,44,-11,-11,-30,44,-11,-60,-52,-25,289,-56,-16,-39,44,-53,-58,-61,44,-54,-63,-35,-55,44,-11,-65,-62,-64,]),'DEINDENT_TOK':([95,108,110,115,120,122,125,126,129,145,151,154,155,160,161,173,174,180,182,184,190,194,197,198,210,215,219,220,221,225,226,230,234,236,242,245,246,251,255,258,259,261,262,266,269,270,273,274,276,277,278,279,281,282,284,285,290,292,293,294,296,297,301,302,306,308,309,311,312,313,],[-105,119,-107,136,139,141,-95,144,-80,-112,-32,-91,174,-49,-48,-108,199,-92,-77,210,219,-38,225,226,-9,-57,-33,-37,-36,-31,-21,251,-59,-109,-86,-40,-34,-15,270,276,277,-30,279,-43,285,-60,-52,-25,-56,-16,292,-39,-41,294,-53,-58,-61,-87,301,-42,-54,-63,-35,-55,309,311,-65,-62,313,-64,]),'STEP_TOK':([257,268,286,295,],[275,275,275,275,]),'EXTENDING_TOK':([0,3,6,],[-22,-23,9,]),'ASSERT_TOK':([62,81,144,],[-102,98,-29,]),'INDENT_TOK':([33,37,39,59,60,61,63,78,97,114,123,140,142,146,152,153,158,161,169,195,201,209,214,216,228,233,263,274,288,299,300,304,],[-69,62,-69,76,77,-69,82,94,113,135,-10,-68,159,163,171,172,177,188,-70,223,-70,235,239,240,249,254,280,-67,298,-67,305,307,]),'.':([7,130,156,181,183,185,205,207,208,],[10,148,175,-51,-50,212,231,-51,-50,]),'!':([159,180,182,184,186,194,206,211,215,220,221,234,235,236,239,240,245,254,255,258,259,269,270,273,274,276,277,279,284,285,290,296,297,302,305,308,309,311,313,],[178,-92,-77,-11,178,-38,178,178,-57,-37,-36,-59,178,-109,178,178,-40,178,-11,-11,-11,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-53,-58,-61,-54,-63,-55,178,-11,-65,-62,-64,]),'IN_TOK':([44,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,68,100,104,105,128,130,137,138,147,181,183,],[-79,-76,-74,-75,-90,-81,-89,-82,-117,-20,-85,-101,-118,-122,-121,-66,-88,-119,-120,164,-74,-88,]),'NOTANY_TOK':([113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,194,197,198,206,211,215,219,220,221,225,226,234,235,236,239,240,245,246,254,255,258,259,261,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[127,-95,127,-80,127,-112,-32,179,127,127,127,-92,-77,-11,179,127,-38,127,127,179,179,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,179,-109,179,179,-40,-34,179,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,127,-53,-58,-61,127,-54,-63,-35,-55,179,-11,-65,-62,-64,]),'WITHOUT_TOK':([17,],[30,]),'*':([43,66,86,89,],[67,67,101,107,]),',':([40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,68,69,70,71,72,83,84,91,100,102,103,104,105,106,137,138,],[-99,64,-79,-88,-76,-97,-74,-75,-90,-81,-89,-82,-117,-20,-85,74,-101,86,-98,-94,89,-116,86,-114,-118,-111,89,-122,-121,-115,-119,-120,]),'BC_EXTRAS_TOK':([11,16,21,141,],[19,-93,-110,-45,]),'CODE_TOK':([76,82,94,149,164,165,177,189,196,223,229,241,249,298,307,],[92,92,92,167,167,167,203,167,167,167,167,167,167,203,203,]),'REQUIRE_TOK':([226,277,],[247,291,]),'PATTERN_VAR_TOK':([32,43,66,67,74,86,89,101,107,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,178,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,212,213,215,219,220,221,225,226,227,231,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,272,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,-95,48,-80,48,-112,-32,181,48,48,48,207,-92,-77,-11,181,48,48,-38,48,48,181,181,207,48,-57,-33,-37,-36,-31,-21,48,207,48,-59,181,-109,181,181,-40,-34,181,-11,48,-11,-11,-30,48,-11,-60,287,-52,-25,-56,-16,-39,48,-53,-58,-61,48,-54,-63,-35,-55,181,-11,-65,-62,-64,]),'PYTHON_VAR_TOK':([32,43,66,67,74,86,89,101,107,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,-95,49,-80,49,-112,-32,49,49,49,49,-92,-77,-11,49,49,49,-38,49,49,49,49,49,-57,-33,-37,-36,-31,-21,49,49,-59,49,-109,49,49,-40,-34,49,-11,49,-11,-11,-30,49,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,49,-53,-58,-61,49,-54,-63,-35,-55,49,-11,-65,-62,-64,]),'TRUE_TOK':([32,43,66,74,86,89,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[50,50,50,50,50,50,50,50,-95,50,-80,50,-112,-32,50,50,50,50,-92,-77,-11,50,50,50,-38,50,50,50,50,50,-57,-33,-37,-36,-31,-21,50,50,-59,50,-109,50,50,-40,-34,50,-11,50,-11,-11,-30,50,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,50,-53,-58,-61,50,-54,-63,-35,-55,50,-11,-65,-62,-64,]),'PLAN_EXTRAS_TOK':([11,16,21,22,119,141,],[-100,-93,-110,36,-12,-45,]),':':([12,20,],[23,23,]),'=':([44,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,68,100,104,105,128,130,137,138,147,181,183,],[-79,-76,-74,-75,-90,-81,-89,-82,-117,-20,-85,-101,-118,-122,-121,-66,-88,-119,-120,165,-74,-88,]),'NOT_NL_TOK':([150,170,176,202,],[-66,196,-66,229,]),'$end':([2,4,5,11,13,14,15,16,21,22,25,26,27,29,35,38,73,119,136,139,141,199,],[0,-1,-2,-100,-96,-46,-6,-93,-110,-104,-4,-46,-113,-78,-47,-5,-3,-12,-13,-14,-45,-28,]),'PYTHON_TOK':([113,125,126,129,132,133,135,145,151,154,155,157,159,163,171,172,173,180,182,184,186,190,194,197,198,206,211,215,219,220,221,225,226,234,235,236,239,240,245,246,254,255,258,259,261,266,269,270,273,274,276,277,279,280,281,284,285,290,293,294,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[-44,-95,-44,-80,150,-44,-44,-112,-32,-91,-44,176,-44,-44,-44,-44,-108,-92,-77,-11,-44,-44,-38,-44,-44,-44,-44,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,-44,-109,-44,-44,-40,-34,-44,-11,-11,-11,-30,-43,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-44,-41,-53,-58,-61,-44,-42,-54,-63,-35,-55,-44,-11,-65,-62,-64,]),'USE_TOK':([62,77,],[79,79,]),'WITH_TOK':([95,110,160,161,210,242,292,],[-105,121,-49,-48,-9,-86,-87,]),'FALSE_TOK':([32,43,66,74,86,89,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[53,53,53,53,53,53,53,53,-95,53,-80,53,-112,-32,53,53,53,53,-92,-77,-11,53,53,53,-38,53,53,53,53,53,-57,-33,-37,-36,-31,-21,53,53,-59,53,-109,53,53,-40,-34,53,-11,53,-11,-11,-30,53,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,53,-53,-58,-61,53,-54,-63,-35,-55,53,-11,-65,-62,-64,]),'CHECK_TOK':([0,113,125,126,129,131,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,194,197,198,206,211,215,219,220,221,225,226,234,235,236,239,240,245,246,254,255,258,259,261,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[1,-66,-95,-66,-80,149,-66,-112,-32,-66,-66,-66,-66,-92,-77,-11,-66,-66,-38,-66,-66,-66,-66,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,-66,-109,-66,-66,-40,-34,-66,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-66,-53,-58,-61,-66,-54,-63,-35,-55,-66,-11,-65,-62,-64,]),'IDENTIFIER_TOK':([0,1,3,6,8,9,10,11,13,14,16,21,26,27,30,32,42,43,64,66,74,79,86,89,112,113,125,126,129,133,135,136,141,145,148,151,154,155,159,163,171,172,173,175,178,180,182,184,186,190,193,194,197,198,199,206,211,212,213,215,219,220,221,225,226,227,231,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,266,267,269,270,273,274,276,277,279,280,281,284,285,290,293,294,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[-22,7,-23,-24,12,17,18,20,-96,12,-93,-110,20,-113,40,45,-7,45,83,45,45,96,45,45,45,130,-95,130,-80,130,156,-13,-45,-112,166,-32,-91,156,183,130,130,130,-108,200,208,-92,-77,-11,183,130,45,-38,130,130,-28,183,183,208,45,-57,-33,-37,-36,-31,-21,45,208,45,-59,183,-109,183,183,-40,-34,183,-11,45,-11,-11,-30,-43,45,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,130,-41,-53,-58,-61,130,-42,-54,-63,-35,-55,183,-11,-65,-62,-64,]),'NONE_TOK':([32,43,66,74,86,89,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[56,56,56,56,56,56,56,56,-95,56,-80,56,-112,-32,56,56,56,56,-92,-77,-11,56,56,56,-38,56,56,56,56,56,-57,-33,-37,-36,-31,-21,56,56,-59,56,-109,56,56,-40,-34,56,-11,56,-11,-11,-30,56,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,56,-53,-58,-61,56,-54,-63,-35,-55,56,-11,-65,-62,-64,]),'FORALL_TOK':([113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,194,197,198,206,211,215,219,220,221,225,226,234,235,236,239,240,245,246,254,255,258,259,261,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[134,-95,134,-80,134,-112,-32,187,134,134,134,-92,-77,-11,187,134,-38,134,134,187,187,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,187,-109,187,187,-40,-34,187,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,134,-53,-58,-61,134,-54,-63,-35,-55,187,-11,-65,-62,-64,]),'STRING_TOK':([32,43,66,74,86,89,112,113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,180,182,184,186,190,193,194,197,198,206,211,213,215,219,220,221,225,226,227,232,234,235,236,239,240,245,246,254,255,256,258,259,261,267,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[57,57,57,57,57,57,57,57,-95,57,-80,57,-112,-32,57,57,57,57,-92,-77,-11,57,57,57,-38,57,57,57,57,57,-57,-33,-37,-36,-31,-21,57,57,-59,57,-109,57,57,-40,-34,57,-11,57,-11,-11,-30,57,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,57,-53,-58,-61,57,-54,-63,-35,-55,57,-11,-65,-62,-64,]),'WHEN_TOK':([95,160,161,242,292,],[111,-49,-48,-86,-87,]),'FIRST_TOK':([113,125,126,129,133,145,151,159,163,171,172,178,180,182,184,186,190,194,197,198,206,211,215,219,220,221,225,226,234,235,236,239,240,245,246,254,255,258,259,261,269,270,273,274,276,277,279,280,284,285,290,293,296,297,301,302,305,308,309,311,313,],[133,-95,133,-80,133,-112,-32,186,133,133,133,206,-92,-77,-11,186,133,-38,133,133,186,186,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,186,-109,186,186,-40,-34,186,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,133,-53,-58,-61,133,-54,-63,-35,-55,186,-11,-65,-62,-64,]),'RP_TOK':([32,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,66,68,69,70,71,72,74,75,84,85,86,87,88,89,90,91,100,102,103,104,105,106,112,116,117,118,124,137,138,193,213,222,227,232,238,248,253,256,267,271,283,],[-103,68,-79,-88,-76,-97,-74,-75,-90,-81,73,-89,-82,-117,-20,-85,-17,68,-101,-17,-98,-94,-17,-18,-83,-17,100,-18,104,105,-18,-26,-114,-118,-111,-17,-122,-121,-115,-103,137,138,-84,143,-119,-120,-103,-103,243,-103,-103,257,264,268,-103,-103,286,295,]),'FC_EXTRAS_TOK':([13,14,27,199,],[-96,28,-113,-28,]),'NL_TOK':([0,12,17,19,20,23,24,28,31,34,36,40,41,64,65,80,83,92,93,98,99,109,111,121,127,133,134,143,150,167,168,176,179,186,187,191,192,203,204,206,218,224,243,244,247,250,257,260,264,265,268,286,287,289,291,295,303,310,],[3,-19,-106,33,-19,-27,37,39,42,60,61,-99,-17,-18,-8,97,-116,-73,108,114,115,120,123,140,146,152,153,161,169,-71,194,201,209,214,216,220,221,-72,230,233,242,245,261,262,263,266,274,278,281,282,274,274,297,299,300,274,306,312,]),}
+_lr_action_items = {'TAKING_TOK':([142,161,187,216,],[-66,188,-66,240,]),'LP_TOK':([18,32,43,65,73,85,88,95,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,165,170,171,179,180,181,182,183,184,185,189,192,193,196,197,199,204,205,206,207,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,236,238,239,244,245,251,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[32,43,65,65,43,65,43,111,43,43,-94,43,-79,43,-111,-32,43,43,192,43,43,-91,-51,-76,-50,-11,212,43,43,43,-38,43,43,226,231,43,-51,-50,43,43,-57,-33,-37,-36,-31,-21,43,43,-59,43,-108,255,43,43,-40,-34,266,43,-11,43,-11,-11,-30,43,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,43,-53,-58,-61,43,-54,-63,-35,-55,43,-11,-65,-62,-64,]),'FOREACH_TOK':([61,],[79,]),'AS_TOK':([256,267,285,294,],[271,271,271,271,]),'ANONYMOUS_VAR_TOK':([32,43,65,66,73,85,88,100,106,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,-94,46,-79,46,-111,-32,46,46,46,46,-91,-76,-11,46,46,46,-38,46,46,46,46,46,-57,-33,-37,-36,-31,-21,46,46,-59,46,-108,46,46,-40,-34,46,-11,46,-11,-11,-30,46,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,46,-53,-58,-61,46,-54,-63,-35,-55,46,-11,-65,-62,-64,]),'NUMBER_TOK':([32,43,65,73,85,88,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,274,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[44,44,44,44,44,44,44,44,-94,44,-79,44,-111,-32,44,44,44,44,-91,-76,-11,44,44,44,-38,44,44,44,44,44,-57,-33,-37,-36,-31,-21,44,44,-59,44,-108,44,44,-40,-34,44,-11,44,-11,-11,-30,44,-11,-60,-52,-25,288,-56,-16,-39,44,-53,-58,-61,44,-54,-63,-35,-55,44,-11,-65,-62,-64,]),'DEINDENT_TOK':([94,107,109,114,119,121,124,125,128,144,150,153,154,159,160,172,173,179,181,183,189,193,196,197,209,214,218,219,220,224,225,229,233,235,241,244,245,250,254,257,258,260,261,265,268,269,272,273,275,276,277,278,280,281,283,284,289,291,292,293,295,296,300,301,305,307,308,310,311,312,],[-104,118,-106,135,138,140,-94,143,-79,-111,-32,-90,173,-49,-48,-107,198,-91,-76,209,218,-38,224,225,-9,-57,-33,-37,-36,-31,-21,250,-59,-108,-85,-40,-34,-15,269,275,276,-30,278,-43,284,-60,-52,-25,-56,-16,291,-39,-41,293,-53,-58,-61,-86,300,-42,-54,-63,-35,-55,308,310,-65,-62,312,-64,]),'STEP_TOK':([256,267,285,294,],[274,274,274,274,]),'EXTENDING_TOK':([0,3,6,],[-22,-23,9,]),'ASSERT_TOK':([61,80,143,],[-101,97,-29,]),'INDENT_TOK':([33,37,39,58,59,60,62,77,96,113,122,139,141,145,151,152,157,160,168,194,200,208,213,215,227,232,262,273,287,298,299,303,],[-69,61,-69,75,76,-69,81,93,112,134,-10,-68,158,162,170,171,176,187,-70,222,-70,234,238,239,248,253,279,-67,297,-67,304,306,]),'.':([7,129,155,180,182,184,204,206,207,],[10,147,174,-51,-50,211,230,-51,-50,]),'!':([158,179,181,183,185,193,205,210,214,219,220,233,234,235,238,239,244,253,254,257,258,268,269,272,273,275,276,278,283,284,289,295,296,301,304,307,308,310,312,],[177,-91,-76,-11,177,-38,177,177,-57,-37,-36,-59,177,-108,177,177,-40,177,-11,-11,-11,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-53,-58,-61,-54,-63,-55,177,-11,-65,-62,-64,]),'IN_TOK':([44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,67,99,103,104,127,129,136,137,146,180,182,],[-78,-75,-74,-89,-80,-88,-81,-116,-20,-84,-100,-117,-121,-120,-66,-87,-118,-119,163,-74,-87,]),'NOTANY_TOK':([112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,193,196,197,205,210,214,218,219,220,224,225,233,234,235,238,239,244,245,253,254,257,258,260,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[126,-94,126,-79,126,-111,-32,178,126,126,126,-91,-76,-11,178,126,-38,126,126,178,178,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,178,-108,178,178,-40,-34,178,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,126,-53,-58,-61,126,-54,-63,-35,-55,178,-11,-65,-62,-64,]),'WITHOUT_TOK':([17,],[30,]),'*':([43,65,85,88,],[66,66,100,106,]),',':([40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,67,68,69,70,71,82,83,90,99,101,102,103,104,105,136,137,],[-98,63,-78,-87,-75,-96,-74,-89,-80,-88,-81,-116,-20,-84,73,-100,85,-97,-93,88,-115,85,-113,-117,-110,88,-121,-120,-114,-118,-119,]),'BC_EXTRAS_TOK':([11,16,21,140,],[19,-92,-109,-45,]),'CODE_TOK':([75,81,93,148,163,164,176,188,195,222,228,240,248,297,306,],[91,91,91,166,166,166,202,166,166,166,166,166,166,202,202,]),'REQUIRE_TOK':([225,276,],[246,290,]),'PATTERN_VAR_TOK':([32,43,65,66,73,85,88,100,106,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,177,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,211,212,214,218,219,220,224,225,226,230,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,271,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,-94,48,-79,48,-111,-32,180,48,48,48,206,-91,-76,-11,180,48,48,-38,48,48,180,180,206,48,-57,-33,-37,-36,-31,-21,48,206,48,-59,180,-108,180,180,-40,-34,180,-11,48,-11,-11,-30,48,-11,-60,286,-52,-25,-56,-16,-39,48,-53,-58,-61,48,-54,-63,-35,-55,180,-11,-65,-62,-64,]),'TRUE_TOK':([32,43,65,73,85,88,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[49,49,49,49,49,49,49,49,-94,49,-79,49,-111,-32,49,49,49,49,-91,-76,-11,49,49,49,-38,49,49,49,49,49,-57,-33,-37,-36,-31,-21,49,49,-59,49,-108,49,49,-40,-34,49,-11,49,-11,-11,-30,49,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,49,-53,-58,-61,49,-54,-63,-35,-55,49,-11,-65,-62,-64,]),'PLAN_EXTRAS_TOK':([11,16,21,22,118,140,],[-99,-92,-109,36,-12,-45,]),':':([12,20,],[23,23,]),'=':([44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,67,99,103,104,127,129,136,137,146,180,182,],[-78,-75,-74,-89,-80,-88,-81,-116,-20,-84,-100,-117,-121,-120,-66,-87,-118,-119,164,-74,-87,]),'NOT_NL_TOK':([149,169,175,201,],[-66,195,-66,228,]),'$end':([2,4,5,11,13,14,15,16,21,22,25,26,27,29,35,38,72,118,135,138,140,198,],[0,-1,-2,-99,-95,-46,-6,-92,-109,-103,-4,-46,-112,-77,-47,-5,-3,-12,-13,-14,-45,-28,]),'PYTHON_TOK':([112,124,125,128,131,132,134,144,150,153,154,156,158,162,170,171,172,179,181,183,185,189,193,196,197,205,210,214,218,219,220,224,225,233,234,235,238,239,244,245,253,254,257,258,260,265,268,269,272,273,275,276,278,279,280,283,284,289,292,293,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[-44,-94,-44,-79,149,-44,-44,-111,-32,-90,-44,175,-44,-44,-44,-44,-107,-91,-76,-11,-44,-44,-38,-44,-44,-44,-44,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,-44,-108,-44,-44,-40,-34,-44,-11,-11,-11,-30,-43,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-44,-41,-53,-58,-61,-44,-42,-54,-63,-35,-55,-44,-11,-65,-62,-64,]),'USE_TOK':([61,76,],[78,78,]),'WITH_TOK':([94,109,159,160,209,241,291,],[-104,120,-49,-48,-9,-85,-86,]),'FALSE_TOK':([32,43,65,73,85,88,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[52,52,52,52,52,52,52,52,-94,52,-79,52,-111,-32,52,52,52,52,-91,-76,-11,52,52,52,-38,52,52,52,52,52,-57,-33,-37,-36,-31,-21,52,52,-59,52,-108,52,52,-40,-34,52,-11,52,-11,-11,-30,52,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,52,-53,-58,-61,52,-54,-63,-35,-55,52,-11,-65,-62,-64,]),'CHECK_TOK':([0,112,124,125,128,130,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,193,196,197,205,210,214,218,219,220,224,225,233,234,235,238,239,244,245,253,254,257,258,260,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[1,-66,-94,-66,-79,148,-66,-111,-32,-66,-66,-66,-66,-91,-76,-11,-66,-66,-38,-66,-66,-66,-66,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,-66,-108,-66,-66,-40,-34,-66,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,-66,-53,-58,-61,-66,-54,-63,-35,-55,-66,-11,-65,-62,-64,]),'IDENTIFIER_TOK':([0,1,3,6,8,9,10,11,13,14,16,21,26,27,30,32,42,43,63,65,73,78,85,88,111,112,124,125,128,132,134,135,140,144,147,150,153,154,158,162,170,171,172,174,177,179,181,183,185,189,192,193,196,197,198,205,210,211,212,214,218,219,220,224,225,226,230,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,265,266,268,269,272,273,275,276,278,279,280,283,284,289,292,293,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[-22,7,-23,-24,12,17,18,20,-95,12,-92,-109,20,-112,40,45,-7,45,82,45,45,95,45,45,45,129,-94,129,-79,129,155,-13,-45,-111,165,-32,-90,155,182,129,129,129,-107,199,207,-91,-76,-11,182,129,45,-38,129,129,-28,182,182,207,45,-57,-33,-37,-36,-31,-21,45,207,45,-59,182,-108,182,182,-40,-34,182,-11,45,-11,-11,-30,-43,45,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,129,-41,-53,-58,-61,129,-42,-54,-63,-35,-55,182,-11,-65,-62,-64,]),'NONE_TOK':([32,43,65,73,85,88,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[55,55,55,55,55,55,55,55,-94,55,-79,55,-111,-32,55,55,55,55,-91,-76,-11,55,55,55,-38,55,55,55,55,55,-57,-33,-37,-36,-31,-21,55,55,-59,55,-108,55,55,-40,-34,55,-11,55,-11,-11,-30,55,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,55,-53,-58,-61,55,-54,-63,-35,-55,55,-11,-65,-62,-64,]),'FORALL_TOK':([112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,193,196,197,205,210,214,218,219,220,224,225,233,234,235,238,239,244,245,253,254,257,258,260,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[133,-94,133,-79,133,-111,-32,186,133,133,133,-91,-76,-11,186,133,-38,133,133,186,186,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,186,-108,186,186,-40,-34,186,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,133,-53,-58,-61,133,-54,-63,-35,-55,186,-11,-65,-62,-64,]),'STRING_TOK':([32,43,65,73,85,88,111,112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,179,181,183,185,189,192,193,196,197,205,210,212,214,218,219,220,224,225,226,231,233,234,235,238,239,244,245,253,254,255,257,258,260,266,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[56,56,56,56,56,56,56,56,-94,56,-79,56,-111,-32,56,56,56,56,-91,-76,-11,56,56,56,-38,56,56,56,56,56,-57,-33,-37,-36,-31,-21,56,56,-59,56,-108,56,56,-40,-34,56,-11,56,-11,-11,-30,56,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,56,-53,-58,-61,56,-54,-63,-35,-55,56,-11,-65,-62,-64,]),'WHEN_TOK':([94,159,160,241,291,],[110,-49,-48,-85,-86,]),'FIRST_TOK':([112,124,125,128,132,144,150,158,162,170,171,177,179,181,183,185,189,193,196,197,205,210,214,218,219,220,224,225,233,234,235,238,239,244,245,253,254,257,258,260,268,269,272,273,275,276,278,279,283,284,289,292,295,296,300,301,304,307,308,310,312,],[132,-94,132,-79,132,-111,-32,185,132,132,132,205,-91,-76,-11,185,132,-38,132,132,185,185,-57,-33,-37,-36,-31,-21,-59,185,-108,185,185,-40,-34,185,-11,-11,-11,-30,-11,-60,-52,-25,-56,-16,-39,132,-53,-58,-61,132,-54,-63,-35,-55,185,-11,-65,-62,-64,]),'RP_TOK':([32,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,65,67,68,69,70,71,73,74,83,84,85,86,87,88,89,90,99,101,102,103,104,105,111,115,116,117,123,136,137,192,212,221,226,231,237,247,252,255,266,270,282,],[-102,67,-78,-87,-75,-96,-74,-89,-80,72,-88,-81,-116,-20,-84,-17,67,-100,-17,-97,-93,-17,-18,-82,-17,99,-18,103,104,-18,-26,-113,-117,-110,-17,-121,-120,-114,-102,136,137,-83,142,-118,-119,-102,-102,242,-102,-102,256,263,267,-102,-102,285,294,]),'FC_EXTRAS_TOK':([13,14,27,198,],[-95,28,-112,-28,]),'NL_TOK':([0,12,17,19,20,23,24,28,31,34,36,40,41,63,64,79,82,91,92,97,98,108,110,120,126,132,133,142,149,166,167,175,178,185,186,190,191,202,203,205,217,223,242,243,246,249,256,259,263,264,267,285,286,288,290,294,302,309,],[3,-19,-105,33,-19,-27,37,39,42,59,60,-98,-17,-18,-8,96,-115,-73,107,113,114,119,122,139,145,151,152,160,168,-71,193,200,208,213,215,219,220,-72,229,232,241,244,260,261,262,265,273,277,280,281,273,273,296,298,299,273,305,311,]),}
 
 _lr_action = { }
 for _k, _v in _lr_action_items.items():
@@ -16,7 +16,7 @@
    _lr_action[_x][_k] = _y
 del _lr_action_items
 
-_lr_goto_items = {'inc_plan_vars':([184,255,258,259,269,308,],[211,211,211,211,211,211,]),'when_opt':([95,],[110,]),'bc_rules_opt':([14,26,],[25,38,]),'parent_opt':([6,],[8,]),'fc_extras':([14,],[26,]),'start_extra_statements':([33,39,61,],[59,63,78,]),'bc_rules':([8,14,26,],[11,11,11,]),'file':([0,],[4,]),'fc_premise':([113,126,133,163,171,172,190,197,198,280,293,],[125,145,151,125,125,125,145,145,145,125,145,]),'python_plan_code':([177,298,307,],[204,303,310,]),'bc_require_opt':([277,],[290,]),'plan_spec':([257,268,286,295,],[273,284,296,302,]),'goal':([79,],[95,]),'plan_extras_opt':([22,],[35,]),'pattern':([32,74,89,112,113,126,133,159,163,171,172,186,190,193,197,198,206,211,213,227,232,235,239,240,254,256,267,280,293,305,],[47,91,106,47,128,128,128,128,128,128,128,128,128,47,128,128,128,128,47,47,47,128,128,128,128,47,47,128,128,128,]),'top':([0,],[2,]),'bc_premise':([159,186,206,211,235,239,240,254,305,],[180,215,234,236,180,180,180,180,180,]),'assertion':([135,155,],[154,173,]),'name':([159,178,186,206,211,212,231,235,239,240,254,305,],[185,205,185,185,185,237,252,185,185,185,185,185,]),'data_list':([43,66,],[69,84,]),'start_python_plan_call':([274,299,],[288,304,]),'pattern_proper':([32,43,66,74,86,89,112,113,126,133,159,163,171,172,186,190,193,197,198,206,211,213,227,232,235,239,240,254,256,267,280,293,305,],[51,70,70,51,70,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,]),'python_goal':([0,],[5,]),'without_names':([30,],[41,]),'bc_extras_opt':([11,],[22,]),'start_python_statements':([140,],[158,]),'patterns_opt':([32,112,193,213,227,232,256,267,],[52,124,222,238,248,253,271,283,]),'fc_require_opt':([226,],[246,]),'python_premise':([113,126,133,159,163,171,172,186,190,197,198,206,211,235,239,240,254,280,293,305,],[129,129,129,182,129,129,129,182,129,129,129,182,182,182,182,182,182,129,129,182,]),'with_opt':([110,],[122,]),'variable':([32,43,66,67,74,86,89,101,107,112,113,126,133,159,163,171,172,186,190,193,197,198,206,211,213,227,232,235,239,240,254,256,267,280,293,305,],[54,54,54,85,54,54,54,116,118,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,]),'fc_rule':([8,14,],[13,27,]),'start_python_code':([113,126,128,133,143,150,159,163,171,172,176,186,188,190,197,198,206,211,235,239,240,254,280,293,305,],[131,131,147,131,162,170,131,131,131,131,202,131,217,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,]),'bc_premises':([159,235,239,240,254,305,],[184,255,258,259,269,308,]),'data':([32,43,66,74,86,89,112,113,126,133,159,163,171,172,186,190,193,197,198,206,211,213,227,232,235,239,240,254,256,267,280,293,305,],[55,71,71,55,102,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,]),'patterns_proper':([43,66,86,],[72,72,103,]),'check_nl':([113,126,133,135,155,159,163,171,172,186,190,197,198,206,211,235,239,240,254,280,293,305,],[132,132,132,157,157,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,132,]),'rest_opt':([72,103,],[88,117,]),'fc_rules':([8,],[14,]),'bc_rules_section':([8,14,26,],[15,29,29,]),'python_extras_code':([76,82,94,],[93,99,109,]),'nl_opt':([0,],[6,]),'python_rule_code':([149,164,165,189,196,223,229,241,249,],[168,191,192,218,224,244,250,260,265,]),'colon_opt':([12,20,],[24,34,]),'fc_premises':([113,163,171,172,280,],[126,190,197,198,293,]),'patterns':([32,112,193,213,227,232,256,267,],[58,58,58,58,58,58,58,58,]),'comma_opt':([41,58,69,72,84,103,],[65,75,87,90,87,90,]),'reset_plan_vars':([123,],[142,]),'taking':([143,],[160,]),'without_opt':([17,],[31,]),'foreach_opt':([62,],[81,]),'bc_rule':([8,11,14,26,],[16,21,16,16,]),'start_python_assertion':([169,201,],[195,228,]),'assertions':([135,],[155,]),}
+_lr_goto_items = {'inc_plan_vars':([183,254,257,258,268,307,],[210,210,210,210,210,210,]),'when_opt':([94,],[109,]),'bc_rules_opt':([14,26,],[25,38,]),'parent_opt':([6,],[8,]),'fc_extras':([14,],[26,]),'start_extra_statements':([33,39,60,],[58,62,77,]),'bc_rules':([8,14,26,],[11,11,11,]),'file':([0,],[4,]),'fc_premise':([112,125,132,162,170,171,189,196,197,279,292,],[124,144,150,124,124,124,144,144,144,124,144,]),'python_plan_code':([176,297,306,],[203,302,309,]),'bc_require_opt':([276,],[289,]),'plan_spec':([256,267,285,294,],[272,283,295,301,]),'goal':([78,],[94,]),'plan_extras_opt':([22,],[35,]),'pattern':([32,73,88,111,112,125,132,158,162,170,171,185,189,192,196,197,205,210,212,226,231,234,238,239,253,255,266,279,292,304,],[47,90,105,47,127,127,127,127,127,127,127,127,127,47,127,127,127,127,47,47,47,127,127,127,127,47,47,127,127,127,]),'top':([0,],[2,]),'bc_premise':([158,185,205,210,234,238,239,253,304,],[179,214,233,235,179,179,179,179,179,]),'assertion':([134,154,],[153,172,]),'name':([158,177,185,205,210,211,230,234,238,239,253,304,],[184,204,184,184,184,236,251,184,184,184,184,184,]),'data_list':([43,65,],[68,83,]),'start_python_plan_call':([273,298,],[287,303,]),'pattern_proper':([32,43,65,73,85,88,111,112,125,132,158,162,170,171,185,189,192,196,197,205,210,212,226,231,234,238,239,253,255,266,279,292,304,],[50,69,69,50,69,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,]),'python_goal':([0,],[5,]),'without_names':([30,],[41,]),'bc_extras_opt':([11,],[22,]),'start_python_statements':([139,],[157,]),'patterns_opt':([32,111,192,212,226,231,255,266,],[51,123,221,237,247,252,270,282,]),'fc_require_opt':([225,],[245,]),'python_premise':([112,125,132,158,162,170,171,185,189,196,197,205,210,234,238,239,253,279,292,304,],[128,128,128,181,128,128,128,181,128,128,128,181,181,181,181,181,181,128,128,181,]),'with_opt':([109,],[121,]),'variable':([32,43,65,66,73,85,88,100,106,111,112,125,132,158,162,170,171,185,189,192,196,197,205,210,212,226,231,234,238,239,253,255,266,279,292,304,],[53,53,53,84,53,53,53,115,117,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,]),'fc_rule':([8,14,],[13,27,]),'start_python_code':([112,125,127,132,142,149,158,162,170,171,175,185,187,189,196,197,205,210,234,238,239,253,279,292,304,],[130,130,146,130,161,169,130,130,130,130,201,130,216,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,]),'bc_premises':([158,234,238,239,253,304,],[183,254,257,258,268,307,]),'data':([32,43,65,73,85,88,111,112,125,132,158,162,170,171,185,189,192,196,197,205,210,212,226,231,234,238,239,253,255,266,279,292,304,],[54,70,70,54,101,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,]),'patterns_proper':([43,65,85,],[71,71,102,]),'check_nl':([112,125,132,134,154,158,162,170,171,185,189,196,197,205,210,234,238,239,253,279,292,304,],[131,131,131,156,156,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,131,]),'rest_opt':([71,102,],[87,116,]),'fc_rules':([8,],[14,]),'bc_rules_section':([8,14,26,],[15,29,29,]),'python_extras_code':([75,81,93,],[92,98,108,]),'nl_opt':([0,],[6,]),'python_rule_code':([148,163,164,188,195,222,228,240,248,],[167,190,191,217,223,243,249,259,264,]),'colon_opt':([12,20,],[24,34,]),'fc_premises':([112,162,170,171,279,],[125,189,196,197,292,]),'patterns':([32,111,192,212,226,231,255,266,],[57,57,57,57,57,57,57,57,]),'comma_opt':([41,57,68,71,83,102,],[64,74,86,89,86,89,]),'reset_plan_vars':([122,],[141,]),'taking':([142,],[159,]),'without_opt':([17,],[31,]),'foreach_opt':([61,],[80,]),'bc_rule':([8,11,14,26,],[16,21,16,16,]),'start_python_assertion':([168,200,],[194,227,]),'assertions':([134,],[154,]),}
 
 _lr_goto = { }
 for _k, _v in _lr_goto_items.items():
@@ -100,52 +100,51 @@
  ('python_plan_code -> CODE_TOK','python_plan_code',1,'p_python_plan_code','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',366),
  ('python_extras_code -> CODE_TOK','python_extras_code',1,'p_python_extras_code','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',371),
  ('variable -> PATTERN_VAR_TOK','variable',1,'p_pattern_var','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',376),
- ('variable -> PYTHON_VAR_TOK','variable',1,'p_python_var','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',386),
- ('variable -> ANONYMOUS_VAR_TOK','variable',1,'p_anonymous_var','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',393),
- ('bc_premise -> python_premise','bc_premise',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',401),
- ('bc_rules_opt -> bc_rules_section','bc_rules_opt',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',402),
- ('data -> NUMBER_TOK','data',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',403),
- ('fc_premise -> python_premise','fc_premise',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',404),
- ('pattern -> pattern_proper','pattern',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',405),
- ('pattern_proper -> variable','pattern_proper',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',406),
- ('patterns_opt -> patterns comma_opt','patterns_opt',2,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',407),
- ('rest_opt -> , * variable','rest_opt',3,'p_last','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',412),
- ('data -> STRING_TOK','data',1,'p_data_string','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',417),
- ('taking -> start_python_code TAKING_TOK python_rule_code NL_TOK','taking',4,'p_taking','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',428),
- ('taking -> NL_TOK INDENT_TOK start_python_code TAKING_TOK python_rule_code NL_TOK DEINDENT_TOK','taking',7,'p_taking2','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',433),
- ('data -> IDENTIFIER_TOK','data',1,'p_quoted_last','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',438),
- ('data -> FALSE_TOK','data',1,'p_false','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',446),
- ('data -> TRUE_TOK','data',1,'p_true','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',451),
- ('assertions -> assertion','assertions',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',456),
- ('bc_premises -> bc_premise','bc_premises',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',457),
- ('bc_rules -> bc_rule','bc_rules',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',458),
- ('data_list -> data','data_list',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',459),
- ('fc_premises -> fc_premise','fc_premises',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',460),
- ('fc_rules -> fc_rule','fc_rules',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',461),
- ('patterns -> pattern','patterns',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',462),
- ('patterns_proper -> pattern_proper','patterns_proper',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',463),
- ('without_names -> IDENTIFIER_TOK','without_names',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',464),
- ('bc_extras_opt -> <empty>','bc_extras_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',469),
- ('data -> LP_TOK RP_TOK','data',2,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',470),
- ('foreach_opt -> <empty>','foreach_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',471),
- ('patterns_opt -> <empty>','patterns_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',472),
- ('plan_extras_opt -> <empty>','plan_extras_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',473),
- ('when_opt -> <empty>','when_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',474),
- ('without_opt -> <empty>','without_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',475),
- ('with_opt -> <empty>','with_opt',0,'p_double_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',480),
- ('assertions -> assertions assertion','assertions',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',485),
- ('bc_premises -> bc_premises inc_plan_vars bc_premise','bc_premises',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',486),
- ('bc_rules -> bc_rules bc_rule','bc_rules',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',487),
- ('data_list -> data_list , data','data_list',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',488),
- ('fc_premises -> fc_premises fc_premise','fc_premises',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',489),
- ('fc_rules -> fc_rules fc_rule','fc_rules',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',490),
- ('patterns -> patterns , pattern','patterns',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',491),
- ('patterns_proper -> patterns_proper , pattern','patterns_proper',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',492),
- ('without_names -> without_names , IDENTIFIER_TOK','without_names',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',493),
- ('pattern -> data','pattern',1,'p_pattern','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',499),
- ('pattern_proper -> LP_TOK * variable RP_TOK','pattern_proper',4,'p_pattern_tuple1','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',506),
- ('pattern_proper -> LP_TOK data_list , * variable RP_TOK','pattern_proper',6,'p_pattern_tuple2','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',513),
- ('pattern_proper -> LP_TOK data_list , patterns_proper rest_opt RP_TOK','pattern_proper',6,'p_pattern_tuple3','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',525),
- ('pattern_proper -> LP_TOK patterns_proper rest_opt RP_TOK','pattern_proper',4,'p_pattern_tuple4','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',541),
- ('data -> LP_TOK data_list comma_opt RP_TOK','data',4,'p_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',550),
+ ('variable -> ANONYMOUS_VAR_TOK','variable',1,'p_anonymous_var','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',386),
+ ('bc_premise -> python_premise','bc_premise',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',394),
+ ('bc_rules_opt -> bc_rules_section','bc_rules_opt',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',395),
+ ('data -> NUMBER_TOK','data',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',396),
+ ('fc_premise -> python_premise','fc_premise',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',397),
+ ('pattern -> pattern_proper','pattern',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',398),
+ ('pattern_proper -> variable','pattern_proper',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',399),
+ ('patterns_opt -> patterns comma_opt','patterns_opt',2,'p_first','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',400),
+ ('rest_opt -> , * variable','rest_opt',3,'p_last','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',405),
+ ('data -> STRING_TOK','data',1,'p_data_string','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',410),
+ ('taking -> start_python_code TAKING_TOK python_rule_code NL_TOK','taking',4,'p_taking','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',421),
+ ('taking -> NL_TOK INDENT_TOK start_python_code TAKING_TOK python_rule_code NL_TOK DEINDENT_TOK','taking',7,'p_taking2','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',426),
+ ('data -> IDENTIFIER_TOK','data',1,'p_quoted_last','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',431),
+ ('data -> FALSE_TOK','data',1,'p_false','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',439),
+ ('data -> TRUE_TOK','data',1,'p_true','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',444),
+ ('assertions -> assertion','assertions',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',449),
+ ('bc_premises -> bc_premise','bc_premises',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',450),
+ ('bc_rules -> bc_rule','bc_rules',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',451),
+ ('data_list -> data','data_list',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',452),
+ ('fc_premises -> fc_premise','fc_premises',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',453),
+ ('fc_rules -> fc_rule','fc_rules',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',454),
+ ('patterns -> pattern','patterns',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',455),
+ ('patterns_proper -> pattern_proper','patterns_proper',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',456),
+ ('without_names -> IDENTIFIER_TOK','without_names',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',457),
+ ('bc_extras_opt -> <empty>','bc_extras_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',462),
+ ('data -> LP_TOK RP_TOK','data',2,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',463),
+ ('foreach_opt -> <empty>','foreach_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',464),
+ ('patterns_opt -> <empty>','patterns_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',465),
+ ('plan_extras_opt -> <empty>','plan_extras_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',466),
+ ('when_opt -> <empty>','when_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',467),
+ ('without_opt -> <empty>','without_opt',0,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',468),
+ ('with_opt -> <empty>','with_opt',0,'p_double_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',473),
+ ('assertions -> assertions assertion','assertions',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',478),
+ ('bc_premises -> bc_premises inc_plan_vars bc_premise','bc_premises',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',479),
+ ('bc_rules -> bc_rules bc_rule','bc_rules',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',480),
+ ('data_list -> data_list , data','data_list',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',481),
+ ('fc_premises -> fc_premises fc_premise','fc_premises',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',482),
+ ('fc_rules -> fc_rules fc_rule','fc_rules',2,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',483),
+ ('patterns -> patterns , pattern','patterns',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',484),
+ ('patterns_proper -> patterns_proper , pattern','patterns_proper',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',485),
+ ('without_names -> without_names , IDENTIFIER_TOK','without_names',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',486),
+ ('pattern -> data','pattern',1,'p_pattern','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',492),
+ ('pattern_proper -> LP_TOK * variable RP_TOK','pattern_proper',4,'p_pattern_tuple1','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',499),
+ ('pattern_proper -> LP_TOK data_list , * variable RP_TOK','pattern_proper',6,'p_pattern_tuple2','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',506),
+ ('pattern_proper -> LP_TOK data_list , patterns_proper rest_opt RP_TOK','pattern_proper',6,'p_pattern_tuple3','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',518),
+ ('pattern_proper -> LP_TOK patterns_proper rest_opt RP_TOK','pattern_proper',4,'p_pattern_tuple4','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',534),
+ ('data -> LP_TOK data_list comma_opt RP_TOK','data',4,'p_tuple','/home/bruce/python/workareas/pyke-hg/dsl/pyke/krb_compiler/krbparser.py',543),
 ]