--- a/doc/html/krb_syntax/pattern.html
+++ b/doc/html/krb_syntax/pattern.html
@@ -41,9 +41,10 @@
 
 <div class="title-nav"><a href="index.html">KRB Syntax</a></div><div class="nav-branch">
 <div class="normal-nav"><a href="fc_rule.html">Fc_rule</a></div>
+<div class="normal-nav"><a href="bc_rule.html">Bc_rule</a></div>
 <div class="normal-nav"><a href="pattern.html">Pattern</a></div>
+<div class="normal-nav"><a href="compound_premise.html">Compound Premise</a></div>
 <div class="normal-nav"><a href="python_premise.html">Python Premise</a></div>
-<div class="normal-nav"><a href="bc_rule.html">Bc_rule</a></div>
 </div>
 <div class="normal-nav"><a href="../examples.html">Examples</a></div>
 <div class="normal-nav"><a href="../logic_tricks.html">Logic Tricks</a></div>
@@ -119,11 +120,13 @@
         <h3>More:</h3>
 <div class="right-item"><a href="fc_rule.html">Fc_rule Syntax</a><p>The syntax of a forward-chaining rule.</p>
 </div>
+<div class="right-item"><a href="bc_rule.html">Bc_rule Syntax</a><p>The syntax of a backward-chaining rule.</p>
+</div>
 <div class="right-item"><a href="pattern.html">Pattern Syntax</a><p>The syntax of a pattern used to match data values.</p>
 </div>
+<div class="right-item"><a href="compound_premise.html">Compound Premise Syntax</a><p>The syntax of compound premises.</p>
+</div>
 <div class="right-item"><a href="python_premise.html">Python Premise Syntax</a><p>The syntax of a python premise.</p>
-</div>
-<div class="right-item"><a href="bc_rule.html">Bc_rule Syntax</a><p>The syntax of a backward-chaining rule.</p>
 </div>
 
       </div>