--- a/pyke/krb_compiler/kfbparser_tables.py
+++ b/pyke/krb_compiler/kfbparser_tables.py
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 _lr_method = 'LALR'
 
-_lr_signature = "\xaeP\x1b)'\xa1\x91\x1f|&k\xcc:\xa8\xc4M"
+_lr_signature = '\x84\xea\xe8.\xe6\xf6>\xbb\xef\xee\xea\x12B\xff\xff\xe1'
 
 _lr_action_items = {'NONE_TOK':([7,9,20,23,],[8,8,8,8,]),'LP_TOK':([5,7,9,20,23,],[7,9,9,9,9,]),'STRING_TOK':([7,9,20,23,],[10,10,10,10,]),'RP_TOK':([7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,23,24,25,27,],[16,-6,18,-12,-11,21,-14,-15,-13,-17,-16,-7,-8,27,-18,-19,]),',':([8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,25,27,],[-6,-12,-11,20,-14,-15,-13,-17,-16,23,-18,-19,]),'NUMBER_TOK':([7,9,20,23,],[11,11,11,11,]),'NL_TOK':([0,16,21,],[3,22,26,]),'TRUE_TOK':([7,9,20,23,],[14,14,14,14,]),'IDENTIFIER_TOK':([0,1,3,4,6,7,9,20,22,23,26,],[-9,-2,-10,5,-3,15,15,15,-4,15,-5,]),'FALSE_TOK':([7,9,20,23,],[13,13,13,13,]),'$end':([0,1,2,3,4,6,22,26,],[-9,-2,0,-10,-1,-3,-4,-5,]),}
 
@@ -35,13 +35,13 @@
  ('comma_opt',1,'p_none','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',53),
  ('nl_opt',0,'p_none','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',54),
  ('nl_opt',1,'p_none','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',55),
- ('data',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',60),
- ('data',1,'p_first','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',61),
- ('data',1,'p_quoted_last','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',66),
- ('data',1,'p_false','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',71),
- ('data',1,'p_true','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',76),
- ('data',2,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',81),
- ('data_list',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',86),
- ('data_list',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',91),
- ('data',4,'p_tuple','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',97),
+ ('data',1,'p_number','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',60),
+ ('data',1,'p_string','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',65),
+ ('data',1,'p_quoted_last','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',70),
+ ('data',1,'p_false','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',75),
+ ('data',1,'p_true','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',80),
+ ('data',2,'p_empty_tuple','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',85),
+ ('data_list',1,'p_start_list','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',90),
+ ('data_list',3,'p_append_list','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',95),
+ ('data',4,'p_tuple','/home/bruce/python/workareas/sf.trunk/pyke/krb_compiler/kfbparser.py',101),
 ]