--- a/tcl/dialog_gatom.tcl
+++ b/tcl/dialog_gatom.tcl
@@ -98,7 +98,6 @@
   wm group $mytoplevel .
   wm resizable $mytoplevel 0 0
   wm transient $mytoplevel $::focused_window
-  $mytoplevel configure -menu $::dialog_menubar
   $mytoplevel configure -padx 0 -pady 0
   ::pd_bindings::dialog_bindings $mytoplevel "gatom"