OWASP publishes the VulnXML db

Version V1 V2  
1 by Ingo Struck View Revision