--- a/daemon/opd_stats.c
+++ b/daemon/opd_stats.c
@@ -10,9 +10,11 @@
 */
 
 #include "opd_stats.h"
+#include "oprofiled.h"
 
 #include "op_get_time.h"
 
+#include <dirent.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stdio.h>
 
@@ -23,12 +25,41 @@
 */
 void opd_print_stats(void)
 {
+	DIR * dir;
+	struct dirent * dirent;
+
 	printf("\n%s\n", op_get_time());
 	printf("Nr. sample dumps: %lu\n", opd_stats[OPD_DUMP_COUNT]);
 	printf("Nr. samples total: %lu\n", opd_stats[OPD_SAMPLES]);
 	printf("Nr. kernel samples: %lu\n", opd_stats[OPD_KERNEL]);
 	printf("Nr. lost samples (no kernel/user): %lu\n", opd_stats[OPD_NO_CTX]);
 	printf("Nr. lost kernel samples: %lu\n", opd_stats[OPD_LOST_KERNEL]);
+	printf("Nr. samples lost due to sample file open failure: %lu\n",
+		opd_stats[OPD_LOST_SAMPLEFILE]);
 	printf("Nr. incomplete code structs: %lu\n", opd_stats[OPD_DANGLING_CODE]);
+	printf("Nr. event lost due to buffer overflow: %u\n",
+	    opd_read_fs_int("/dev/oprofile/stats", "event_lost_overflow", 0));
+	printf("Nr. samples without file mapping: %u\n",
+	    opd_read_fs_int("/dev/oprofile/stats", "sample_lost_no_mapping", 0));
+	printf("Nr. samples without mm: %u\n",
+	    opd_read_fs_int("/dev/oprofile/stats", "sample_lost_no_mm", 0));
+
+	if (!(dir = opendir("/dev/oprofile/stats/")))
+		return;
+	while ((dirent = readdir(dir))) {
+		int cpu_nr;
+		char filename[256];
+		if (sscanf(dirent->d_name, "cpu%d", &cpu_nr) != 1)
+			continue;
+		snprintf(filename, 256,
+			 "/dev/oprofile/stats/%s", dirent->d_name);
+		printf("Nr. samples lost cpu buffer overflow: %u\n",
+		    opd_read_fs_int(filename, "sample_lost_overflow", 0));
+		printf("Nr. samples lost task exit: %u\n",
+		    opd_read_fs_int(filename, "sample_lost_task_exit", 0));
+		printf("Nr. samples received: %u\n",
+		    opd_read_fs_int(filename, "sample_received", 0));
+	}
+	closedir(dir);
 	fflush(stdout);
 }