--- a/comp/comp_window.m
+++ b/comp/comp_window.m
@@ -88,20 +88,33 @@
   complain_L(L,callfun);
   [g,info.tfr]=psech(L,g{2:end});  
  case {'dual'}
-  [g,info.auxinfo] = comp_window(g{2},a,M,L,lt,callfun);  
+  gorig = g{2};  
+  [g,info.auxinfo] = comp_window(gorig,a,M,L,lt,callfun);  
   if isrect
    g = gabdual(g,a,M,L);
   else
    g = gabdual(g,a,M,L,'lt',lt);
   end;
+  % gorig can be string or cell array
+  if info.auxinfo.isfir 
+  % Original window is FIR, dual window is FIR if length of the original
+  % window is <= M. This is true if the length was not explicitly
+  % defined (gorig{2}).
+   if iscell(gorig) && numel(gorig)>1 && isnumeric(gorig{2}) && gorig{2}<=M...
+     || ischar(gorig)  
+    info.isfir = 1; 
+   end
+  end
   info.isdual=1;
  case {'tight'}
-  [g,info.auxinfo] = comp_window(g{2},a,M,L,lt,callfun);  
+  gorig = g{2};
+  [g,info.auxinfo] = comp_window(gorig,a,M,L,lt,callfun);  
   if isrect
    g = gabtight(g,a,M,L);
   else
    g = gabtight(g,a,M,L,'lt',lt);
   end;
+  % The same as in dual?
   info.istight=1;
  case firwinnames
   g=firwin(winname,g{2},'energy',g{3:end});