Kilgore Traut - 2008-09-15

Modified XmlPokeTask.cs