MySQL-python development roadmap revised

Version V1 V2  
1 by Andy Dustman View Revision