Diff of /man/bg/whatis.man [3bd4dd] .. [c1295e]  Maximize  Restore

  Switch to side-by-side view

--- a/man/bg/whatis.man
+++ b/man/bg/whatis.man
@@ -12,18 +12,28 @@
 .\" The University of Texas at Austin
 .\" Austin, Texas  78712
 .\"
-.TH whatis 1 "Jan 5, 1991"
+.\" Translated by Dimitar Zhekov <jimmy@is-vn.bg>, 2002.
+.\" Translated by Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
+.TH whatis 1 "5 януари 1991"
 .LO 1
 .SH ИМЕ
-whatis \- търсене на цели думи в базата данни на whatis
+whatis \- търсене на цели думи в базата от данни на whatis
 .SH СИНТАКСИС
 .BI whatis
 ключова_дума ...
 .SH ОПИСАНИE
-whatis търси ключови думи в база данни от файлове, съдържащи кратки описания
-на системните команди, и извежда резултата на стандартния изход. Извеждат се
-само намерените цели думи.
+whatis търси ключови думи във файловете на базата от данни, 
+съдържащи кратки описания на системните команди, и извежда 
+резултата на стандартния изход.  
+Извеждат се само намерените цели думи.
 
-Базата данни на whatis се създава с командата @makewhatis@.
+Базата от данни на whatis се създава с командата @makewhatis@.
+.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
+Първоначалният автор на 
+.BR man 
+е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org> осъществява текущо поддръжката на пакета.
+.SH ПРЕВОД
+Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
 .SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
-apropos(1), man(1).
+.BR apropos (1),
+.BR man (1).

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks