--- a/man/bg/man.man
+++ b/man/bg/man.man
@@ -13,14 +13,14 @@
 .\" Austin, Texas 78712
 .\"
 .\" Many changes - aeb
+.\" More changes - flc
 .\"
-.TH man 1 "September 2, 1995"
+.\" Translated by Dimitar Zhekov <jimmy@is-vn.bg>, 2002.
+.\" Translated by Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
+.TH man 1 "21 август 2005"
 .LO 1
 .SH ИМЕ
-man \- форматиране и извеждане на страници от онлайн ръководството
-.br
-manpath \- установяване на пътя за търсене на страници от ръководството за
-конкретния потребител
+man \- форматиране и извеждане на страници от електронното ръководство
 .SH СИНТАКСИС
 .B man 
 .RB [ \-acdfFhkKtwW ]
@@ -28,32 +28,37 @@
 .RB [ \-m 
 .IR система ] 
 .RB [ \-p 
-.IR текст ] 
+.IR низ ] 
 .RB [ \-C 
 .IR конфигурационен_файл ] 
 .RB [ \-M 
 .IR път ]
 .RB [ \-P
 .IR програма ] 
+.RB [ \-B
+.IR браузър ] 
+.RB [ \-H
+.IR програма_за_HTML ] 
 .RB [ \-S 
-.IR списък_от_секции ] 
-.RI [ секция ] 
+.IR списък_от_раздели ] 
+.RI [ раздели ] 
 .I "име ..."
 
 .SH ОПИСАНИЕ
 .B man
-форматира и извежда страници от онлайн ръководството. Ако е указана
-.IR секция ,
-.B man
-търси само в тази секция на ръководството.
+форматира и извежда страници от електронното ръководство. 
+Ако е указан
+.IR раздел ,
+.B man
+търси само в този раздел на ръководството.
 .I име
-обикновенно е име на страница от ръководството, т.е. по принцип име на
-команда, функция или файл. Ако обаче
-.I име
+обикновено е име на страница от ръководството, т.е. по 
+принцип име на команда, функция или файл. Ако обаче
+.I име 
 съдържа наклонена черта
 .RB ( / ),
 .B man 
-го възприема като име на файл, така че можете да изпълните
+, го възприема като име на файл, така че можете да изпълните 
 .B "man ./foo.5"
 или дори
 .B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
@@ -70,42 +75,66 @@
 (Вижте
 .BR man.conf (5)).
 .TP
-.B \-\^M " път"
-Списък на директории, разделени с двоеточие, в които да се търсят страници от
-ръководството. Празен списък e същото като да не се укаже
+.B \-\^M " списък_с_пътища"
+Списък от директории, разделени с двоеточие, в които да се 
+търсят страници от ръководството. 
+Празен списък е същото като да не се укаже
 .BR \-M .
 Вижте
 .BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
 .TP
 .B \-\^P " програма"
-Програма която да се ползва за показване на страниците. Тази опция е с
-по-висок приоритет от променливата на обкръжението
+Програма, която да се ползва за показване на страниците. 
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
 .BR MANPAGER ,
-която пък е с по-висок приоритет от
+която пък е с по-висок приоритет от променливата 
 .BR PAGER .
 По подразбиране
 .B man
 използва
 .BR "@pager@" .
 .TP
-.B \-\^S " списък_от_секции"
-Списък от секции, разделени с двоеточие, в които да се търсят страници от
-ръководството. Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на
-обкръжението
+.B \-\^B
+Указва, коя програма за разглеждане да се използва за файлове с HTML. 
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR BROWSER . 
+По подразбиране
+.B man
+използва
+.BR @browser@ ,
+.TP
+.B \-\^H
+Указва програмата за текстово изобразяване на файлове с HTML.
+Този опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR HTMLPAGER . 
+По подразбиране
+.B man
+използва
+.BR @htmlpager@ ,
+.TP
+.B \-\^S " списък_от_раздели"
+Списък от раздели, разделени с двоеточие, в които да се търсят 
+страници от ръководството. Тази опция е с по-висок приоритет 
+от променливата на средата
 .BR MANSECT .
 .TP
 .B \-\^a
-Извеждане на всички намерени страници. По подразбиране
-.B man
-извежда само първата намерена страница.
+Извеждане на всички намерени страници. 
+По подразбиране
+.B man 
+приключва търсенето при намирането на първата страница. 
+Чрез тази опция
+.B man 
+претърсва всички страници.
 .TP
 .B \-\^c
-Форматиране наново на оригиналната страница дори ако съществува актуална
-готова страница. Това има смисъл ако готовата страница е повредена или
-форматирана за екран с различен брой редове.
+Форматиране наново на оригиналната страница, дори ако вече 
+съществува актуална, готова страница. 
+Това има смисъл, ако предварително форматираната страница е 
+повредена или форматирана за екран с различна ширина на текста.
 .TP
 .B \-\^d
-Извеждане не на страници, а на диагностична информация за изпълнението на
+Не се извеждат страници, а диагностична информация за изпълнението на
 .BR man .
 .TP
 .B \-\^D
@@ -119,168 +148,187 @@
 Само форматиране, без извеждане.
 .TP
 .B \-\^h
-Извеждане само на помощно съобщение.
+Извеждане на едноредово помощно съобщение и изход.
 .TP
 .B \-\^k
 Еквивалент на
 .BR apropos .
 .TP
 .B \-\^K
-Търсене на указан текст във *всички* страници. Внимание: това най\-вероятно
-ще е много бавно, така че е добре е да се укаже секция. (Само за да
-придобиете представа, на моята машина търсенето в 500 страници отнема около
-минута).
+Търсене на указан низ във *всички* страници. Предупреждение: 
+това най\-вероятно ще е много бавно, така че е добре е да се 
+укаже раздел. (За да придобиете представа \- на моята машина 
+търсенето в 500 страници отнема около минута).
 .TP
 .B \-\^m " система"
-Търсене в алтернативен набор от страници, отговарящи на указаната система.
-.TP
-.B \-\^p " текст"
+Търсене в различен комплект от страници, отговарящи на указаната система.
+.TP
+.B \-\^p " низ"
 Списък от команди за предварителна обработка, които да се стартират преди
 .B nroff
 или
 .BR troff .
-Не всички системи разполагат с пълен набор от средства за предварителна
-обработка. Някои от командите и буквите, използвани за извикването им, са:
+Не всички системи разполагат с пълен набор от средства за 
+предварителна обработка. Някои от командите за предварителна 
+обработка и буквите, които ги указват са:
 eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
-Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на обкръжението
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
 .BR MANROFFSEQ .
 .TP
 .B \-\^t
 Използване на
 .B @troff@
-за форматиране страницата и изпращане на резултата на стандартния изход.
-Възможно е да се наложи използването на допълнителен филтър преди страницата
-да се отпечата.
+за форматиране на страницата и изпращане на резултата на стандартния изход \-
+.B stdout.
+Възможно е да се наложи използването на допълнителен филтър 
+преди страницата да се отпечата.
 .TP
 .B \-\^w \fRили\fP \-\-path
-Извеждане не на страниците, а на местонахождението на файловете, които биха
-били форматирани или изведени. Ако не е указан аргумент, извеждане (на
-стандартния изход) на директориите, в които
-.B man
-търси страници от ръководството. Ако командата
+Не се извеждат страниците, а местонахождението на файловете, 
+които биха били форматирани или изведени. 
+Ако не е указан аргумент, извеждане (на стандартния изход) на 
+директориите, в които
+.B man
+търси страници от ръководството. 
+Ако командата
 .B manpath
 сочи към man, то "manpath" е еквивалент на "man --path".
 .TP
 .B \-\^W
-Като \-\^w, но имената на файловете се извеждат по един на ред и без
-допълнителна информация. Използва се за команди като
+Като \-\^w, но имената на файловете се извеждат по един на 
+ред и без допълнителна информация. Използва се за команди в 
+команден интерпретатор като
 .ft CW
 .BR "man -aW man | xargs ls -l" .
 .ft
 
 .SH "ГОТОВИ СТРАНИЦИ"
-За да икономисва време при форматирането на страниците, man се опитва да
-съхранява форматираните страници и впоследствие да ги използва готови. По
-традиция готовите ("cat") версии на страниците от ДИРЕКТОРИЯ/manX се
-съхраняват в ДИРЕКТОРИЯ/catX, но в
+За да спести времето за форматирането на страниците, man се 
+опитва да съхрани форматираните страници и впоследствие да 
+ги използва готови. По традиция готовите версии ("cat") на 
+страниците от ДИРЕКТОРИЯ/manX се съхраняват в ДИРЕКТОРИЯ/catX, но в
 .BR @man_config_file@
-може да се укаже друго съответствие (съответствия). Готовите страници не се
-съхраняват ако необходимата за това директория липсва или man.conf съдържа
-директивата NOCACHE.
-.PP
-Възможно е
-.B man
-да се присвои на потребителя man. Тогава, ако cat директорията е с потребител
-man и права за достъп 0755 (достъпна за запис само от man), и ако cat
-файловете са с потребител man и права за достъп 0644 или 0444 (достъпни за
-запис само от man или забранени за запис), никой обикновен потребител не може
-да променя готови страници или да помества други файлове в cat директорията.
-Ако
-.B man
-не е присвоен на потребителя man и всички потребители трябва да могат да
-създават cat страници, то cat директориите трябва да са с права за достъп
-0777.
+може да се укаже други съответствия. Готовите страници не се
+съхраняват, ако необходимата за това директория липсва, 
+форматираните версии използват ширина на текста различна от 
+80 символа или man.conf съдържа директивата NOCACHE.
+.PP
+Възможно е правата за потребител при изпълнение на
+.B man
+да се присвоят (suid) на потребителя man. Тогава, ако директорията 
+за готовите страници е притежавана от потребителя man и има 
+права за достъп 0755 (достъпна за запис само от man), 
+и ако готовите файлове са също притежавани от потребителя man 
+и имат права за достъп 0644 или 0444 (достъпни за запис само 
+от man или забранени за запис), никой обикновен потребител не 
+може да променя готови страници или да помества други файлове 
+в директорията с готовите файлове. 
+Ако правата при изпълнение на
+.B man
+не са присвоени (suid) на потребителя man и всички потребители 
+трябва да могат да създават cat страници, то директориите за 
+готовите файлове трябва да са с права за достъп 0777.
 .PP
 Опцията
 .B \-c
-задължително форматира наново оригиналната страница, дори ако съществува
-актуална готова страница.
-
+задължително форматира наново оригиналната страница, дори ако 
+съществува актуална, готова страница.
+
+.SH "СТРАНИЦИ С HTML"
+Man открива страници с HTML, ако те са разположени в директории 
+с име html плюс разширение за раздел. 
+Последното разширение на файловете със страници трябва да е 
+".html". С други думи \- правилното име на страницата от 
+ръководството за командата
+.BR ls (1)
+във формат HTML е
+.IR /usr/share/man/htmlman1/ls.1.html .
 
 .SH "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО"
 .B man
-използва сложен алгоритъм за търсене на страници от ръководството, базиран на
-подадените опции, конфигурационния файл
+използва сложен алгоритъм за търсене на страници от 
+ръководството, базиран на подадените опции, променливите на 
+средата, конфигурационния файл
 .B @man_config_file@ 
-и някои вградени конвенции и евристики.
-.PP
-Първо, ако аргумента
+и някои вградени конвенции.
+.PP
+Първо, ако аргументът
 .I име
 подаден на
 .B man
 съдържа наклонена черта
 .RB ( / ),
-.B man
+.B man 
 го възприема като име на файл и не провежда никакво търсене.
 .PP
 В нормалния случай обаче, когато
-.I име
+.I име 
 не съдържа наклонена черта,
-.B man
-претърсва разнообразни директории за файл, който би могъл да е страница от
-ръководството за указаното
+.B man 
+претърсва няколко директории за файл, който би могъл да е 
+страница от ръководството за указаното
 .IR име .
 .PP
 Ако зададете опцията
 .BI "-M " път,
 то
 .I път
-е списъка от директории, които
+е списъкът от директории, които
 .B man 
 претърсва.
 .PP
 Ако не зададете
 .BR -M ,
-но дадете стойност на променливата от обкръжението
+но дадете стойност на променливата на средата
 .BR MANPATH ,
-тази стойност е списъка от директории, които
+тази стойност е списъкът от директории разделени с двоеточие, които
 .B man
 претърсва.
 .PP
-Ако не укажете явен път за търсене чрез
+Ако не укажете явен списък с пътища за търсене чрез
 .B -M
 или
 .BR MANPATH ,
-.B man
-съставя свой собствен списък от директории за търсене, базиран на
-съдържанието на конфигурационния файл
+.B man 
+съставя свой собствен списък от директории за търсене, базиран 
+на съдържанието на конфигурационния файл 
 .BR @man_config_file@ .
 Директивите
 .B MANPATH
-в конфигурационния файл указват отделните директории, които да се включат в
-пътя за търсене.
-.PP
-Освен това
+в конфигурационния файл указват отделните директории, които 
+да се включат в пътя за търсене. 
+.PP
+Освен това директивите
 .B MANPATH_MAP
-директивите добавят директории към пътя за търсене на страници в зависимост
-от пътя за търсене на команди, т.е. на променливата от обкръжението
+добавят директории към пътя за търсене на страници в зависимост
+от списъка с пътища за търсене на команди, т.е. на променливата на средата
 .BR PATH .
-За всяка директория, която е в пътя за търсене на команди,
+За всяка директория, която е в списъка за търсене на команди, директивата
 .B MANPATH_MAP
-директивата указва директория, която да бъде добавена към пътя за търсене на
-страници.
-.B man
-взема стойността на променливата
-.B PATH
-и добавя съответните директории към пътя за търсене на страници. По този
-начин, при правилно използване на
+указва директория, която да бъде добавена към пътя за 
+търсене на страници.
+.B man
+взема стойността на променливата 
+.B PATH 
+и добавя съответните директории към пътя за търсене на страници. 
+По този начин, при правилно използване на
 .BR MANPATH_MAP ,
 когато изпълните командата
 .BR "man xyz" ,
-ще получите страницата от ръководството за програмата, която би била
-стартирана, ако се изпълни командата
+ще получите страницата от ръководството за програмата, която 
+би била стартирана, ако се изпълни командата
 .BR xyz .
 .PP
-В допълнение, за всяка директория от пътя за търсене на команди ("командна
-директория"), за която
+В допълнение, за всяка директория от списъка с пътища за 
+търсене на команди ("командна директория"), за която
 .I липсва
-.B MANPATH_MAP 
-директива,
-.B man
-автоматично търси директория за страници "наблизо", по\-точно поддиректория
+директива
+.B MANPATH_MAP ,
+.B man
+автоматично търси директория за страници „наблизо“, по\-точно поддиректория
 на командната директория или на нейната родителска директория.
 .PP
-Търсенето на директории "наблизо" може да се изключи с директивата
+Търсенето на директории „наблизо“ може да се изключи с директивата
 .B NOAUTOPATH
 в
 .BR @man_config_file@ .
@@ -288,49 +336,48 @@
 Във всяка от директориите, описани по\-горе,
 .B man
 търси файл наречен
-.IB име . секция\fR,
-с незадължителен суфикс номера на секцията, и евентуално със суфикс за
-компресия. Ако не намери факъв файл,
-.B man
-търси във всички поддиректории, ако
-има такива, с имена
+.IB име . раздел\fR,
+с незадължително разширение \- номера на раздела и евентуално 
+с разширение за компресия. Ако не намери такъв файл,
+.B man
+търси във всички поддиректории, ако има такива, с имена
 .BI man N
 или
 .BI cat N\fR,
 където
 .I N
-е номера на секцията.
-Ако файла е в поддиректория
-.BI cat N\fR,
-.B man
-приема, че това е файл с готова форматирана страница. В противен случай
-.B man
-приема че файла е неформатиран. И в двата случая, ако името на файла завършва
-с известен на
-.B man
-суфикс за компресия, например
+е номерът на раздела на ръководството.
+Ако файлът е в поддиректория
+.BI cat N,
+.B man
+приема, че това е файл с готова, форматирана страница. В противен случай
+.B man
+приема, че файлът е неформатиран. И в двата случая, ако името 
+на файла завършва с известно на
+.B man
+разширение за компресия, например
 .BR .gz ,
 .B man
-приема, че файла е компресиран.
+приема, че файлът е компресиран.
 .PP
 Ако искате да видите дали (или къде)
 .B man
 би намерил дадена страница от ръководството, използвайте опцията
 .BR "--path " ( -w ).
 
-.SH ОБКРЪЖЕНИЕ
+.SH СРЕДА
 .TP
 .B MANPATH
-Път за търсене на страници от ръководството. Тази променлива е с по\-висок
-приоритет от конфигурационноя файл и автоматичния път за търсене,
-но с по\-нисък от опцията
+Път за търсене на страници от ръководството. Тази променлива е с 
+по\-висок приоритет от конфигурационния файл и автоматичния път 
+за търсене, но с по\-нисък от опцията
 .BR -M .
 Вижте
 .BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
 .TP
 .B MANPL
-Дължина на страницата. По подразбиране цялата страница от ръководството
-заема една единствена (дълга) форматирана страница.
+Дължина на страницата. Ако не е зададена, цялата страница от 
+ръководството заема една единствена (дълга) форматирана страница.
 .TP
 .B MANROFFSEQ
 Набор от команди за предварителна обработка, които да се стартират преди
@@ -342,34 +389,40 @@
 страниците се обработват с tbl.
 .TP
 .B MANSECT
-Набор от секции на ръководството, в които да се търси.
+Набор от раздели на ръководството, в които да се търси.
 .TP
 .B MANWIDTH
-Ширина на страницата. По подразбиране се използва ширината на екрана.
+Ширина на страницата. Ако не е зададена се използва широчината на екрана.
 .TP
 .B MANPAGER
-Ако
-.B MANPAGER
-има стойност, тя се ползва като име на програма, с която страниците да се
-извеждат. В противен случай се ползва
+Име на програма, с която страниците да се
+извеждат. Ако не е зададена, се ползва
 .BR PAGER .
 Ако и тя няма стойност, ползва се
 .BR @pager@ .
 .TP
+.B BROWSER
+Името на програмата за разглеждане на страници от ръководството във формат HTML.
+Ако не е зададена, се използва @browser@.
+.TP
+.B HTMLPAGER
+Командата за текстово изобразяване на страниците от ръководството с HTML.
+Ако не е зададена се използва @htmlpager@.
+.TP
 .B LANG
-Поддиректория, в която man най-напред да търси страниците от ръководството.
-Така командата `LANG=bg man 1 foo' ще накара man да търси страницата за foo
+Поддиректория, в която man най-напред търси страниците от ръководството. 
+Така командата „LANG=bg man 1 foo“ ще накара man да търси страницата за foo
 първо в .../bg/man1/foo.1, и ако не я намери там, в .../man1/foo.1 (... е
-директория от пътя за търсене).
+директория от списъка с пътища за търсене).
 .TP
 .B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
-Променливите от обкръжението
+Променливите на средата
 .B NLSPATH
 и
 .B LC_MESSAGES
 (или
 .BR LANG ,
-ако LC_MESSAGES няма стойност) играят роля при търсенето на каталога със
+ако LC_MESSAGES няма стойност) влияят върху намирането на каталога със
 съобщения на man (английските съобщения са компилирани в самия man и не
 изискват каталог).
 Забележка: програми, викани служебно от man, например
@@ -377,33 +430,43 @@
 също използват LC_CTYPE.
 .TP
 .B PATH
-Помага да се състави пътя за търсене на страници от ръководството. Вижте
+Помага да се състави списъкът с пътища за търсене на страници от ръководството. Вижте
 .BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
 .TP
 .B SYSTEM
-Подразбиращо се имe на алтернативна система за опцията
+Подразбиращо се име на различна система за опцията
 .BR \-m .
-.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
-apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.conf(5).
 .SH ГРЕШКИ
 Опцията
 .B \-t
-работи само ако е инсталирана програмата troff или подобна.
+работи, само ако е инсталирана програмата troff или подобна.
 .br
-Ако вместо знак за пренасяне на нов ред виждате (мигащо) \e255 или <AD>,
-задайте в обкръжението `LESSCHARSET=latin1'.
+Ако виждате виждате (мигащо) \e255 или <AD> вместо тирета,
+задайте в обкръжението LESSCHARSET=latin1.
 .SH ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
 Ако добавите реда
 
  (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))
 
-към вашия
+към вашия файл
 .IR .emacs 
-файл, натискането на F1 ще ви дава страница с помощ за библиотечната функция,
-на която е позициониран курсора.
+, натискането на F1 ще ви дава страница с помощ за библиотечната 
+функция, на която е позициониран курсора.
 .LP
-За да получите чисто текстова версия на страница от ръководството, без
-обратни наклонени черти и подчертавания, пробвайте:
+За да получите чисто текстова версия на страница от ръководството, 
+без обратни наклонени черти и подчертавания, използвайте:
 
  # man foo | col -b > foo.mantxt
 
+.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
+Първоначалният автор на 
+.BR man 
+е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org> осъществява текущо поддръжката на пакета.
+.SH ПРЕВОД
+Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
+.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
+.BR apropos (1),
+.BR whatis(1),
+.BR less(1),
+.BR groff(1),
+.BR man.conf(5).