--- a/man/bg/man.conf.man
+++ b/man/bg/man.conf.man
@@ -1,22 +1,25 @@
 .\" @(#)man.conf
-.TH MAN.CONF 5 "30 Mar 1994"
+.TH MAN.CONF 5 "21 август 2005"
 .SH ИМЕ
 man.conf \- конфигурационни данни за man
 .SH ОПИСАНИЕ
 .LP
 Този файл се чете от
 .BR man (1)
-и съдържа: (а) информация как да се създаде пътя за търсене на страници от
-ръководството (б) пълните имена на различни програми като nroff, eqn, tbl и
-т.н., използвани от man, и (в) списък на декомпресиращи програми за файлове с
-определени разширения. Алтернативна версия на файла може да бъде указана с:
+и съдържа: (а) информация как да се създаде пътят за търсене 
+на страници от ръководството; (б) пълните имена на различни 
+програми като nroff, eqn, tbl и т.н., използвани от man; (в) 
+списък на декомпресиращи програми за файлове с определени 
+разширения. Различен от стандартния конфигурационен файл 
+може да бъде указан с:
 .LP
 .RS
 man -C private_man.conf ...
 .RE
 .LP
-Имената на командите могат да включват и опции. grotty(1) включва често
-използвани опции за nroff. Например вместо подразбиращия се ред:
+Имената на командите могат да включват и съответни опции.  
+grotty(1) включва често използвани опции за nroff.  
+Например, вместо подразбиращия се ред:
 .LP
 .RS
 .nf
@@ -33,9 +36,24 @@
 .RE
 .LP
 за да забраните подчертаването и зачертаването.
-.SH ФАИЛОВЕ
+.SH ФАЙЛОВЕ
 .I "@man_config_file@"
+.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
+Първоначалният автор на 
+.BR man 
+е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org> 
+осъществява текущо поддръжката на пакета.
+.SH ПРЕВОД
+Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
 .SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
-col(1), (g)eqn(1), (g)pic(1), groff(1), grotty(1), (g)refer(1), (g)tbl(1),
-less(1), man (1) and compress(1), gzip(1).
-
+.BR col (1),
+.BR (g)eqn (1),
+.BR (g)pic (1),
+.BR groff (1),
+.BR grotty (1),
+.BR (g)refer (1),
+.BR (g)tbl (1),
+.BR less (1), 
+.BR man (1),
+.BR compress (1),
+.BR gzip (1).