[b569c0]: man / pl / whatis.man  Maximize  Restore  History

Download this file

31 lines (30 with data), 886 Bytes

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.\" Man page for whatis
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution.
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Tłumaczenie - 950322 Rafał Maszkowski <rzm@pdi.net>
.\"
.TH whatis 1 "5 stycznia 1991"
.LO 1
.SH NAZWA
whatis \- szukaj słów w bazie whatis.
.SH SKŁADNIA
.BI whatis
słowo_kluczowe ...
.SH OPIS
whatis szuka słów kluczowych w zestawie plików zawierających krótkie
opisy komend systemowych i wyświetla rezultat przez standardowe
wyjście. Wyświetlane są tylko komendy, których nazwy pasują dokładnie.
Baza whatis jest tworzona przy użyciu komendy @makewhatis@.
.SH "ZOBACZ TAKŻE"
apropos(1), man(1).

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks