[3bd4dd]: / msgs / mess.pl  Maximize  Restore  History

Download this file

171 lines (170 with data), 5.2 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
BAD_CONFIG_FILE
"nie mog๊ zrozumieๆ zawartoถci pliku %s\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
"Ostrzeฟenie: nie mog๊ otworzyๆ pliku %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
"Bณฑd przy interpretowaniu pliku konfiguracji\n"
INCOMPAT
"nie pasujฑce wzajemnie opcje %s i %s\n"
NO_ALTERNATE
"Niestety - nie mam wkompilowanej moฟliwoถci uฟycia alternatywnych system๓w\n"
NO_COMPRESS
"Man zostaณ skompilowany z automatycznฑ kompresjฑ stron cat,\n\
ale plik konfiguracyjny nie definiuje COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
"Jakฑ stron๊ w sekcji %s chcesz przeczytaๆ?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
"Jakฑ stron๊ chcesz przeczytaๆ?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
"Nie ma strony %s w sekcji %s manuala\n"
NO_SUCH_ENTRY
"Nie ma strony manuala dla %s\n"
PAGER_IS
"\nuฟywam %s jako pagera\n"
SYSTEM_FAILED
"Bณฑd w trakcie formatowania lub wyถwietlania.\n\
Komenda %s zwr๓ciณa status %d.\n"
VERSION
"%s, wersja %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
"Brak pami๊ci - nie mog๊ malloc %d bajt๓w\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
"Bณฑd przetwarzania komendy *roff z plku %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
"Bณฑd przetwarzania MANROFFSEQ. Uzyj๊ systemowych wartoถci domyถlnych.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
"Bณฑd przetwarzania komendy *roff podanej w linii komend.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
"Nierozpoznana linia w pliku konfiguracji (zignorowana)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
"man-config.c: bณฑd wewn๊trzny: nie ma ณa๑cucha %s\n"
FOUND_MANDIR
"znaleziony katalog man %s\n"
FOUND_MAP
"znaleziona mapa manpath %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
"odpowiadajฑcy katalog cat: %s\n"
LINE_TOO_LONG
"Za dณuga linia w pliku konfiguracyjnym\n"
SECTION
"\nsekcja: %s\n"
UNLINKED
"skasowany %s\n"
GLOBBING
"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
"Nieudane usiณowanie [%s] ekspansji strony manuala\n"
OPEN_ERROR
"Nie mog๊ otworzyๆ strony manuala %s\n"
READ_ERROR
"Bณฑd czytania strony manuala %s\n"
FOUND_EQN
"znaleziona dyrektywa eqn(1)\n"
FOUND_GRAP
"znaleziona dyrektywa grap(1)\n"
FOUND_PIC
"znaleziona dyrektywa pic(1)\n"
FOUND_TBL
"znaleziona dyrektywa tbl(1)\n"
FOUND_VGRIND
"znaleziona dyrektywa vgrind(1)\n"
FOUND_REFER
"znaleziona dyrektywa refer(1)\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
"przetwarzam dyrektyw๊ podanฑ w linii komend\n"
ROFF_FROM_FILE
"przetwarzam dyrektyw๊ z pliku %s\n"
ROFF_FROM_ENV
"przetwarzam dyrektyw๊ ze zmiennej ถrodowiskowej\n"
USING_DEFAULT
"uฟywam domyถlnej sekwencji preprocesora\n"
PLEASE_WAIT
"Formatuje stron๊, poczekaj...\n"
CHANGED_MODE
"uprawnienia %s zmienione na %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
"Nie mog๊ otworzyๆ %s do zapisu.\n"
PROPOSED_CATFILE
"b๊d๊ pr๓bowaณ wpisaๆ do %s, jeฟeli potrzebne\n"
IS_NEWER_RESULT
"status z is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
"pr๓buj๊ sekcj๊ %s\n"
SEARCHING
"\nszukam w %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
"ale %s jest juฟ w manpath\n"
CANNOT_STAT
"Ostrzeฟenie: nie mog๊ uฟyๆ stat na pliku %s!\n"
IS_NO_DIR
"Ostrzeฟenie: %s nie jest katalogiem!\n"
ADDING_TO_MANPATH
"dodaj๊ %s do manpath\n"
PATH_DIR
"\nkatalog path %s "
IS_IN_CONFIG
"jest w pliku konfiguracyjnym\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
"nie jest obecny w pliku konfiguracyjnym\n"
MAN_NEARBY
"ale jest katalog man niedaleko\n"
NO_MAN_NEARBY
"i nie ma katalogu man niedaleko\n"
ADDING_MANDIRS
"\ndodaj๊ obowiฑzkowe katalogi man\n\n"
CATNAME_IS
"cat_name w convert_to_cat () jest: %s\n"
NO_EXEC
"\nnie wykonuj๊ komrndy:\n %s\n"
USAGE1
"uฟycie: %s [-adfhktw] [sekcja] [-M ถcieฟka] [-P pager] [-S lista]\n\t"
USAGE2
"[-m system] "
USAGE3
"[-p ณa๑cuch_znak๓w] nazwa ...\n\n"
USAGE4
" a : (all) znajdผ wszystkie pasujฑce strony\n\
c : (no cat) nie uฟywaj pliku cat\n\
d : (debug) wyถwietlaj mn๓stwo informacji o wykonywaniu\n\
D : jak -d, ale wyถwietl teฟ strony man\n\
f : to samo co whatis(1)\n\
h : wyถwietl ten help\n\
k : to samo co apropos(1)\n\
K : szukaj ณa๑cucha znak๓w we wszystkich stronach\n"
USAGE5
" t : uฟyj troff do formatowania stron do wydrukowania\n"
USAGE6
"\
w : wyถwietl poณoฟenie stron(y) man, kt๓ra bylaby byla wyถwietlona\n\
(jeฟeli nie podana ฟadna nazwa: wyถwietl przeszukiwane katalogi)\n\n\
W : tak jak -w, ale wypisz tylko nazwy plik๓w\n\n\
C plik : uฟyj `plik' jako plik konfiguracyjny\n\
M ถcieฟka: ustaw ถcieฟk๊ poszukiwania stron jako `ถcieฟka'\n\
P pager : uฟyj programu `pager' do wyswietlania stron\n\
S lista : lista sekcji oddzielona dwukropkami\n"
USAGE7
" m system : szukaj stron man alternatywnego systemu\n"
USAGE8
" p ณa๑cuch : ณa๑cuch znak๓w podajฑcy, jakie uฟyๆ preprocesory\n\
e - [n]eqn(1) p - pic(1) t - tbl(1)\n\
g - grap(1) r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
"a rzeczywisty uฟytkownik teฟ nie moฟe otworzyๆ pliku\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
"ale rzeczywisty uฟytkownik moฟe otworzyๆ plik\n"
CANNOT_FORK
"nieudana pr๓ba fork komendy _%s_\n"
WAIT_FAILED
"bณฑd w trakcie czekania na proces potomny _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
"bardzo dziwne... zณy pid w trakcie czekania na m๓j proces potomny\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
"bณฑd krytyczny: komenda _%s_ zako๑czona nieprawidณowo\n"
IDENTICAL
"Strona man %s jest identyczna jak %s\n"
MAN_FOUND
"Znalazณem stron๊(y) manuala:\n"
NO_TROFF
"bณฑd: nie podana komenda TROFF w %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
"strona cat nie zostaณa zapisana z powodu niestandardowej dณugoถci linii\n"