You have removed SLDEditor widget and EditSLD tool in this RC?

--
Nguyễn Đình Toán

-------------------------
Neu khong doc duoc tieng Viet, vui long vao menu View --> chon Encoding --> chon Unicode (UTF-8). Cam on.