Nikias Bassen - 2010-03-17

autodetection: Prevent double checking of mount points