gstreamer-devel

You can subscribe to this list here.

2000 Jan
(11)
Feb
(32)
Mar
(42)
Apr
(3)
May
(23)
Jun
(5)
Jul
(18)
Aug
(14)
Sep
(10)
Oct
(9)
Nov
(23)
Dec
(42)
2001 Jan
(137)
Feb
(126)
Mar
(247)
Apr
(140)
May
(232)
Jun
(136)
Jul
(61)
Aug
(135)
Sep
(135)
Oct
(113)
Nov
(46)
Dec
(157)
2002 Jan
(139)
Feb
(127)
Mar
(153)
Apr
(174)
May
(95)
Jun
(115)
Jul
(202)
Aug
(123)
Sep
(208)
Oct
(114)
Nov
(123)
Dec
(91)
2003 Jan
(296)
Feb
(119)
Mar
(112)
Apr
(235)
May
(205)
Jun
(271)
Jul
(219)
Aug
(104)
Sep
(149)
Oct
(200)
Nov
(242)
Dec
(466)
2004 Jan
(447)
Feb
(300)
Mar
(485)
Apr
(267)
May
(205)
Jun
(183)
Jul
(344)
Aug
(176)
Sep
(119)
Oct
(140)
Nov
(154)
Dec
(152)
2005 Jan
(209)
Feb
(178)
Mar
(128)
Apr
(166)
May
(163)
Jun
(150)
Jul
(191)
Aug
(166)
Sep
(212)
Oct
(212)
Nov
(240)
Dec
(236)
2006 Jan
(178)
Feb
(184)
Mar
(188)
Apr
(189)
May
(267)
Jun
(198)
Jul
(151)
Aug
(212)
Sep
(190)
Oct
(180)
Nov
(354)
Dec
(199)
2007 Jan
(211)
Feb
(173)
Mar
(182)
Apr
(151)
May
(233)
Jun
(288)
Jul
(213)
Aug
(221)
Sep
(320)
Oct
(301)
Nov
(193)
Dec
(214)
2008 Jan
(235)
Feb
(254)
Mar
(237)
Apr
(232)
May
(187)
Jun
(239)
Jul
(353)
Aug
(362)
Sep
(431)
Oct
(423)
Nov
(358)
Dec
(351)
2009 Jan
(408)
Feb
(377)
Mar
(547)
Apr
(437)
May
(483)
Jun
(449)
Jul
(309)
Aug
(297)
Sep
(279)
Oct
(329)
Nov
(336)
Dec
(290)
2010 Jan
(237)
Feb
(296)
Mar
(523)
Apr
(515)
May
(340)
Jun
(474)
Jul
(372)
Aug
(427)
Sep
(343)
Oct
(396)
Nov
(407)
Dec
(512)
2011 Jan
(515)
Feb
(146)
Mar
 
Apr
 
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
S M T W T F S
 
 
1
(1)
2
(3)
3
(5)
4
(1)
5
(3)
6
(1)
7
(3)
8
(2)
9
(4)
10
(14)
11
(11)
12
(10)
13
(11)
14
(3)
15
(6)
16
(7)
17
(9)
18
(10)
19
(17)
20
(4)
21
(5)
22
 
23
(5)
24
(2)
25
(6)
26
(11)
27
(2)
28
(2)
29
(4)
30
(12)
 
 
 
 
 
 
 
 

Showing results of 174

1 2 3 .. 7 > >> (Page 1 of 7)
Thread Author Date
[gst-devel] Wim or Erik, please turn on the members only post for this list Christian Fredrik Kalager Schaller <Uraeus@li...> 2002-04-30 23:19:28
[gst-devel] XVID plugin and one question <g.insolvibile@cp...> 2002-04-30 13:52:05
  Re: [gst-devel] XVID plugin and one question Andy Wingo <wingo@po...> 2002-04-30 15:15:22
  Re: [gst-devel] XVID plugin and one question Ronald Bultje <rbultje@ro...> 2002-04-30 21:48:27
  Re: [gst-devel] XVID plugin and one question SIMON <jesimon@li...> 2002-04-30 21:52:55
[gst-devel] Fwd: Re: no more GTK_CHECK_CAST in newly written code? Kang Jeong-Hee <Keizi@ma...> 2002-04-30 09:17:47
  Re: [gst-devel] Fwd: Re: no more GTK_CHECK_CAST in newly written code? Andy Wingo <wingo@po...> 2002-04-30 12:59:53
[gst-devel] Àáµçµ¿¾È ÀÒ¾î ¹ö¸° °Ç°­À» ã¾Æ µå¸³´Ï´Ù. [±¤°í] 4ushop<yama0000@dr...> 2002-04-30 09:17:28
[gst-devel] [Á¤º¸]´ç½ÅÀÌ ¼º°øÇÏ´Â ±æÀ» ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù! GMIC<spots102@ly...> 2002-04-30 08:54:46
[gst-devel] what the meaning of GST_TYPE_PARANOID? Kang Jeong-Hee <Keizi@ma...> 2002-04-30 03:33:19
  Re: [gst-devel] what the meaning of GST_TYPE_PARANOID? Andy Wingo <wingo@po...> 2002-04-30 03:37:37
[gst-devel] where GST_OBJECT_CAT() comes from? Kang Jeong-Hee <Keizi@ma...> 2002-04-30 02:04:09
[gst-devel] [±¤°í] "¹î»ì Ç㸴»ì ½ï »«´Ù" (±¤µ¿ ´ÙÀ̾îÆ®) ±¤µ¿´ÙÀ̾îÆ® <jeayoung@ne...> 2002-04-29 16:44:02
[gst-devel] [±¤°í]¿µ¾îÇнÀÀº ¿µÈ­·Î<´ë¹Ú Çö±ÝÀ̺¥Æ®¿¡ Âü¿©Çϼ¼¿ä!!>(Commercial) À×±Û¸®½¬¼ÒÇÁÆ®<event1@en...> 2002-04-29 11:31:51
[gst-devel] ±âÀûÀÇ ¿µ¾î 7English - ÆóÁöµÇ´Â ¿µ¹®¹ý 80% - [°­°í] 7¿µ¾î <kkk777124@ha...> 2002-04-29 06:13:56
[gst-devel] [È«º¸]³ª¸¸ÀÇ ÀÎÅͳÝÁÖ¼Ò ÀÖÀ¸¼¼¿ä? µµ¸ÞÀιðÅ©<test@te...> 2002-04-29 04:10:56
Re: [gst-devel] some cleanups Jan Tore Korneliussen <jtkornel@ya...> 2002-04-26 20:58:14
  Re: [gst-devel] some cleanups Andy Wingo <wingo@po...> 2002-04-27 01:27:30
[gst-devel] some automake fixes Thomas Vander Stichele <thomas@ur...> 2002-04-28 15:38:41
[gst-devel] [±¤°í]³»°¡¸¸µé¾îºÎ¸¦´Â³Ê¸¦À§ÇÑ Ã¢ÀÛ°¡¿ä-Compose4u.com Compose4U<test@te...> 2002-04-27 15:20:04
[gst-devel] one more thing Thomas Vander Stichele <thomas@ur...> 2002-04-26 18:49:07
  Re: [gst-devel] one more thing Ronald Bultje <rbultje@ro...> 2002-04-26 19:11:22
    Re: [gst-devel] one more thing Thomas Vander Stichele <thomas@ur...> 2002-04-26 19:36:42
      Re: [gst-devel] one more thing Ronald Bultje <rbultje@ro...> 2002-04-26 19:49:06

Showing results of 174

1 2 3 .. 7 > >> (Page 1 of 7)