gstreamer-devel

You can subscribe to this list here.

2000 Jan
(11)
Feb
(32)
Mar
(42)
Apr
(3)
May
(23)
Jun
(5)
Jul
(18)
Aug
(14)
Sep
(10)
Oct
(9)
Nov
(23)
Dec
(42)
2001 Jan
(137)
Feb
(126)
Mar
(247)
Apr
(140)
May
(232)
Jun
(136)
Jul
(61)
Aug
(135)
Sep
(135)
Oct
(113)
Nov
(46)
Dec
(157)
2002 Jan
(139)
Feb
(127)
Mar
(153)
Apr
(174)
May
(95)
Jun
(115)
Jul
(202)
Aug
(123)
Sep
(208)
Oct
(114)
Nov
(123)
Dec
(91)
2003 Jan
(296)
Feb
(119)
Mar
(112)
Apr
(235)
May
(205)
Jun
(271)
Jul
(219)
Aug
(104)
Sep
(149)
Oct
(200)
Nov
(242)
Dec
(466)
2004 Jan
(447)
Feb
(300)
Mar
(485)
Apr
(267)
May
(205)
Jun
(183)
Jul
(344)
Aug
(176)
Sep
(119)
Oct
(140)
Nov
(154)
Dec
(152)
2005 Jan
(209)
Feb
(178)
Mar
(128)
Apr
(166)
May
(163)
Jun
(150)
Jul
(191)
Aug
(166)
Sep
(212)
Oct
(212)
Nov
(240)
Dec
(236)
2006 Jan
(178)
Feb
(184)
Mar
(188)
Apr
(189)
May
(267)
Jun
(198)
Jul
(151)
Aug
(212)
Sep
(190)
Oct
(180)
Nov
(354)
Dec
(199)
2007 Jan
(211)
Feb
(173)
Mar
(182)
Apr
(151)
May
(233)
Jun
(288)
Jul
(213)
Aug
(221)
Sep
(320)
Oct
(301)
Nov
(193)
Dec
(214)
2008 Jan
(235)
Feb
(254)
Mar
(237)
Apr
(232)
May
(187)
Jun
(239)
Jul
(353)
Aug
(362)
Sep
(431)
Oct
(423)
Nov
(358)
Dec
(351)
2009 Jan
(408)
Feb
(377)
Mar
(547)
Apr
(437)
May
(483)
Jun
(449)
Jul
(309)
Aug
(297)
Sep
(279)
Oct
(329)
Nov
(336)
Dec
(290)
2010 Jan
(237)
Feb
(296)
Mar
(523)
Apr
(515)
May
(340)
Jun
(474)
Jul
(372)
Aug
(427)
Sep
(343)
Oct
(396)
Nov
(407)
Dec
(512)
2011 Jan
(515)
Feb
(146)
Mar
 
Apr
 
May
 
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
(6)
2
(10)
3
(4)
4
(7)
5
(5)
6
(2)
7
 
8
(1)
9
 
10
(18)
11
(7)
12
(3)
13
(2)
14
(10)
15
(1)
16
(2)
17
(3)
18
 
19
(2)
20
(8)
21
(13)
22
(17)
23
(9)
24
 
25
(4)
26
 
27
(5)
28
(11)
29
(1)
30
(1)
31
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showing results of 153

1 2 3 .. 7 > >> (Page 1 of 7)
Thread Author Date
[gst-devel] Re: [gst-cvs] wingo gst-plugins gstreamer: gst-plugins/ gst-plugins/ext/jack/ gstreamer/gst/ gstreamer/gst/elements/ gstreamer/gst/schedulers/ gstreamer/tools/ Wim Taymans <wim.taymans@ch...> 2002-03-31 01:02:24
[gst-devel] 011 ÇÚµåÆù °øÂ¥À̺¥Æ® ¸¶Áö¸·±âȸ (±¤|°í) MyPhonePlus<han031@dr...> 2002-03-30 16:03:44
[gst-devel] ¢½ [¼ºÀα¤°í] ¹Ì°ø°³ Åõ½ÃÄ· ºñ°ø°³¼­ºñ½º SexyGirl <Girlme@or...> 2002-03-29 15:43:16
[gst-devel] gstreamer.net down? Joshua N Pritikin <vishnu@po...> 2002-03-28 10:28:22
  Re: [gst-devel] gstreamer.net down? Andy Wingo <wingo@po...> 2002-03-28 22:07:45
Re: [gst-devel] 0.3.3 core and plugin debs Joshua N Pritikin <vishnu@po...> 2002-03-28 12:23:28
  Re: [gst-devel] 0.3.3 core and plugin debs David I. Lehn <dlehn@vt...> 2002-03-28 18:47:59
[gst-devel] debs need popt dependencies Joshua N Pritikin <vishnu@po...> 2002-03-28 11:33:16
  Re: [gst-devel] debs need popt dependencies Joshua N Pritikin <vishnu@po...> 2002-03-28 11:38:50
    Re: [gst-devel] debs need popt dependencies David I. Lehn <dlehn@vt...> 2002-03-28 18:33:28
  Re: [gst-devel] debs need popt dependencies David I. Lehn <dlehn@vt...> 2002-03-28 16:30:42
[gst-devel] registry Thomas Vander Stichele <thomas@ur...> 2002-03-28 11:13:10
  Re: [gst-devel] registry Bastien Nocera <hadess@ha...> 2002-03-28 13:42:56
[gst-devel] dxr3 plugin Rehan Khwaja <rehankhwaja@ya...> 2002-03-28 03:04:01
[gst-devel] (±¤.°í) 3´Þ¸¸¿¡ ¿ù300 ÀÌ»óÀ» ¹ú¼ö ÀÖ´Ù¸é ¹ÏÀ¸½Ã°Ú½À´Ï±î? Á¤º¸³ª <nineq@ne...> 2002-03-27 14:23:59
[gst-devel] ** LOW COST SOFTWARE DEVELOPMENT ** BrainCoders.com <mailinglist@br...> 2002-03-27 11:26:01
Re: [gst-devel] patch gstprops.c Andy Wingo <wingo@po...> 2002-03-27 04:33:49
[gst-devel] [±¤°í]¡Ú¡Ú ¹«Á¶°Ç ½ÂÀιøÈ£ Çϳª¿¡ ÃÖ°í 323¸¸¿ø ÁÝ´Ï´Ù(°¡ÀÔ¼ø¹ø´ë·Î~)...!!!... °í°í369´åÄÄ<pjh6452@dr...> 2002-03-27 02:30:41
[gst-devel] [ gstreamer-Bugs-535504 ] Failed audio capture pipeline <noreply@so...> 2002-03-27 00:33:59
[gst-devel] Gstreamer.net Satish Ganti <sganti@al...> 2002-03-25 18:34:30
  Re: [gst-devel] Gstreamer.net Wim Taymans <wim.taymans@ch...> 2002-03-25 19:33:22
RE: [gst-devel] patch gstelement.c? Jim Thornton <jthornton@pa...> 2002-03-25 17:41:30
[gst-devel] gst_pad_pullregion Benjamin Otte <in7y118@pu...> 2002-03-25 15:00:41
Re: [gst-devel] running helloworld example in documentation Wim Taymans <wim.taymans@ch...> 2002-03-23 13:47:44
Re: [gst-devel] patch gstelement.c? Wim Taymans <wim.taymans@ch...> 2002-03-23 13:39:39

Showing results of 153

1 2 3 .. 7 > >> (Page 1 of 7)