H'E R-E WE GO AGA IN!
T+H_E B*I-G O_N,E BE,FORE T*H,E SEPTEMBER'.R_ALLY!
T+H-E MAR_KET IS ABO-UT TO P.O*P_, A,N_D SO IS E-X+M*T'!
Tick_: E*X*M.T
5-d*ay poten_tial*: 0_.*4.0
Fi rm: EX*'CHANGE MOBIL E T_E L.E (Ot-her O_T-C_: EXMT.PK')
A-s_k : 0*.-1-0 (+2.5.00%') UP TO 2*5*% in 1 day
N o*t o+n,l+y d,o+e_s t h-i,s f,i_r_m h+a,v*e grea.t f.un damentals,
b-u t ge,tting t+h_i*s oppo*,rtunity at t.h_e rig'ht t-i*m e*,
rig,ht bef,ore t+h_e rall y is w-h+a t make s t_h,i_s d.e-a*l so swe+et!
T,h_i-s a gre,at opportu-ni'ty to at leas-t d,ouble up!
A whi te gli.mmer co uld be s'e+e_n c.oming thr,ough s,o.m_e openin'g f*a r a+bove, a'n.d t*h-e a,i+r smel't sw-eeter.
So G-o+d r.e,s't h,i+s s-o u*l a_n*d l*et's g-e,t ourse,l-ves anoth,er ed,itor, per haps o'n_e w,ho's e_v-e.n m,o*r+e of a ch+_atterbox t'h.a.n Berlioz'.
C,t'r'l + Sh_ift + 9 C.t_r+l + A l,t + L C+t*r*l + J.
C -uriously, t_hese alia,ses w,e'r,e a-lways in t h e 1.6-bit l.i.b+s*.
H+o_w s'a*y y.o u,, mada+m.