Commit [167714]  Maximize  Restore  History

apply patch xraymodes from master branch

fschuett fschuett 2014-05-19

changed lib/ldapi.jar
changed src/ghmessen/Messparameter.java
changed src/ghmessen/adapter/cassy/AdapterXRay.java
changed src/ghmessen/adapter/cassy/JustiereXRay.java
changed src/ghmessen/dialoge/XRayMessparameterBox.java
changed src/ghmessen/messtasks/XRayTimerTask.java
changed src/test/TestXRay.java
lib/ldapi.jar
Binary file was changed.
src/ghmessen/Messparameter.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
src/ghmessen/adapter/cassy/AdapterXRay.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
src/ghmessen/adapter/cassy/JustiereXRay.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
src/ghmessen/dialoge/XRayMessparameterBox.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
src/ghmessen/messtasks/XRayTimerTask.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...
src/test/TestXRay.java Diff Switch to side-by-side view
Loading...