Home

David Alcobero

Programa per linux per baixar-se links de megaupload automàticament sense estar-ne registrat. Pot passar-li com a parametre un arxiu amb un llistat de links de megaupload. Resol el captcha i es baixa l'arxiu.


Project Members:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks