--- a/drivers/rtc/Makefile
+++ b/drivers/rtc/Makefile
@@ -23,22 +23,29 @@
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_BFIN)	+= rtc-bfin.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_CMOS)	+= rtc-cmos.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1216)	+= rtc-ds1216.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1286)	+= rtc-ds1286.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1302)	+= rtc-ds1302.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1305)	+= rtc-ds1305.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1307)	+= rtc-ds1307.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1374)	+= rtc-ds1374.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1390)	+= rtc-ds1390.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1511)	+= rtc-ds1511.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1553)	+= rtc-ds1553.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1672)	+= rtc-ds1672.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS1742)	+= rtc-ds1742.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_DS3234)	+= rtc-ds3234.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_EP93XX)	+= rtc-ep93xx.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_FM3130)	+= rtc-fm3130.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_GCN)	+= rtc-gcn.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_ISL1208)	+= rtc-isl1208.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_M41T80)	+= rtc-m41t80.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_M41T94)	+= rtc-m41t94.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_M48T35)	+= rtc-m48t35.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_M48T59)	+= rtc-m48t59.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_M48T86)	+= rtc-m48t86.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_BQ4802)	+= rtc-bq4802.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_SUN4V)	+= rtc-sun4v.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_STARFIRE)	+= rtc-starfire.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_MAX6900)	+= rtc-max6900.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_MAX6902)	+= rtc-max6902.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_OMAP)	+= rtc-omap.o
@@ -46,17 +53,21 @@
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PCF8583)	+= rtc-pcf8583.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PL030)	+= rtc-pl030.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PL031)	+= rtc-pl031.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PARISC)	+= rtc-parisc.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_PPC)	+= rtc-ppc.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_R9701)	+= rtc-r9701.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_RS5C313)	+= rtc-rs5c313.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_RS5C348)	+= rtc-rs5c348.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_RS5C372)	+= rtc-rs5c372.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_RX8581)	+= rtc-rx8581.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_S35390A)	+= rtc-s35390a.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_S3C)	+= rtc-s3c.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_SA1100)	+= rtc-sa1100.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_SH)	+= rtc-sh.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8)	+= rtc-stk17ta8.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_TEST)	+= rtc-test.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_TWL4030)	+= rtc-twl4030.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_V3020)	+= rtc-v3020.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_VR41XX)	+= rtc-vr41xx.o
+obj-$(CONFIG_RTC_DRV_WM8350)	+= rtc-wm8350.o
 obj-$(CONFIG_RTC_DRV_X1205)	+= rtc-x1205.o