[Epp-rtk-name-commits] CVS: name-rtk-addon/java/src/com/gnr/rtk/addon/epprtk/idl/emailfwd epp_EmailFwdCheck.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCheckOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCheckReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCheckRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdContact.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdContactType.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCreate.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCreateOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCreateReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdCreateRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdDelete.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdDeleteOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdDeleteReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdDeleteRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdInfo.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdInfoOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdInfoReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdInfoRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdPeriod.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdPeriodUnitType.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdRenew.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdRenewOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdRenewReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdRenewRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdStatus.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdStatusType.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdTransfer.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdTransferOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdTransferReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdTransferRsp.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdate.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdateAddRemove.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdateChange.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdateOperations.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdateReq.java,1.1,1.2 epp_EmailFwdUpdateRsp.java,1.1,1.2


Thread view