John Pye - 2010-04-15

Duplicate of bug #1602411, fixed in CVS.