Zdenek Svoboda - 2003-03-26

camserv-smart_deinterlace.patch